1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.7 Thống kê chi phí cho 1 ngày

Bảng 4.7 Thống kê chi phí cho 1 ngày

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

công suất 20m3/ngày.đêmKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 KẾT LUẬN

- Đồ án đã thực hiện tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nƣớc của trung tâm phòng

chống HIV/ AIDS tỉnh Tiền Giang, công suất 20m3/ ngày.đêm

- Nƣớc thải của trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Tiền Giang có thông số

đầu vào nhƣ sau: pH =4,64; BOD5 = 212 mg/l; COD = 354 mg/l; SS = 206 mg/l;

Tổng N = 18,5 mg/l; Coliform = 9,9×103 MPN/100 mg/l.

- Chất lƣợng nƣớc thải sau khi tính tốn hiệu suất xử lý cơng trình đạt đƣợc kết

quả nhƣ sau: COD = 12,78 mg/l; BOD5 = 1,3 mg/l; Tổng N = 0,185 mg/l; SS = 1,117

mg/l

- Quy trình cơng nghệ đề xuất đã đáp ứng đƣợc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra theo

quy chuẩn hiện hành, QCVN 28:2010/BTNMT cột A.

- Các kích thƣớc của thiết bị, công nghệ nhƣ sau: Hố thu gom = L x B x H=1 m x

1m x 3m; Bể điều hòa = 3m x 2m x 3,5m; Bể lắng đứng = 0,8m x 4,24m; Bể MBR =

3m x 2,1m x 3m; Bể chứa bùn = 4m x 2m x 1,5m.

- Giá thành xử lý 1m3 nƣớc thải là 8.500 VNĐ.

- Đã thực hiện vẽ 7 bãn vẽ trong đó có 5 chi tiết, 1 sơ đồ cơng nghệ và 1 mặt

bằng.

 KIẾN NGHỊ

- Thực hiện tốt về vấn đề qui hoạch, thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sao cho

phù hợp với qui hoạch chung của Tỉnh Tiền Giang và công suất đáp ứng nhu cầu phát

triển của trung tâm trong tƣơng lai.

- Bảo đảm công tác quản lý và vận hành đúng theo hƣớng dẫn kỹ thuật của thiết

kế.

- Thƣờng xuyên quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đã xử lý tại đầu ra để kiểm tra

xem có đạt điều kiện xả thải vào nguồn và quan trắc chất lƣợng nƣớc nguồn tiếp nhận

(sông Bảo Định).SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm78Đồ án tốt nghiệp

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmTÀI LIỆU THAM KHẢO.[1] Trịnh Xn Lai,Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nƣớc thải, NXB Xây Dựng,

2000.

[2] Lâm Minh Triết Xử lý nƣớc thải và cơng nghiệp, Tính tốn thiết kế cơng trình,

NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh,2011.

[3] Sổ tay hƣớng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, NXB Y Học Hà Nội,

2015.

[4] TCXD51-2008,Thốt nƣớc- Mạng lƣới và cơng trình bên ngồi, NXB Xây Dựng.

[5] Báo cáo đề án - Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải y tể Tỉnh Tiền Giang đến năm

2020 tầm nhìn 2030.

[6] QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế,.

[7] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế,Hà Nội, 2010 QCVN

28:2010/BTNMT,.

[8] Wastewater Engineering: Treatment and reuse, Metcalf & Eddy, 2003.SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.7 Thống kê chi phí cho 1 ngày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×