1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
chương 3: hàm nhiều biến: đạo hàm_vi phân_cực trị_PT kinh tế

chương 3: hàm nhiều biến: đạo hàm_vi phân_cực trị_PT kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết3

f ( x;1) − f ( 2;1)

1

( 3 − x ) −=

3 − x −1

= lim

= lim

x →2

x →2

x →2

2

x −2

x −2

( x − 2 )  3 ( 3 − x ) + 3 3 − x + 1

−1

1

= lim

= −

2

x →2 3

(3 − x ) + 3 3 − x + 1 3(2) fx′ ( 2;1) lim

=5

x 11 arctan

f ( x;3) − f ( 0;3)

x lim 11 arctan 5 không tồn tại do:

=

(3) Xét lim= lim

x →0

x →0

x →0

x −0

x

x

5

5 π

π

lim 11 arctan =

− ≠ lim+ 11 arctan =   =>Không tồn tại fx′ ( 0;3)

x →0 −

x

2 x →0

x 2

f ( 0; y ) − f ( 0;3)

0−0

= lim = lim

=

f y′ ( =

0;3) lim

0 0y →3

y

y →3

3

y −3

y

f ( x ;0 ) − f ( 0;0 )

x −0

(4) f x′ ( 0;0

=

= lim = lim1

= 1

) lim

0

x →0

x

x →0x −0

x

f ( 0; y ) − f ( 0;0 )

−y − 0

f y′ ( 0;0 ) =

=

=

−1

lim

lim

lim ( −1) =

y →0

y →0

y →0

y −0

y

f ( x ;0 ) − f ( 0;0 )

0−0

(5) Khi y = 0 : =

= lim

= 0

f x′ ( 0;0 ) lim

x →0

x →0 x

x −0

xy ( 2x 2 − y 2 )

−0

y ( 2x 2 − y 2 )

f ( x ; y ) − f ( 0; y )

y3

x2 +y2

Khi y ≠ 0 : f x′ ( 0; y ) =

=

=

==

−y

lim

lim

lim

x →0

x →0

x →0

x −0

x

x2 +y2

y2

f ′ ( 0; y ) − f x′ ( 0;0 )

−y − 0

lim x

lim

lim ( −1) =

f xy′′ ( 0;0 ) =

=

=

−1

y →0

y →0

y →0

y −0

y

(6) Xét khi x 2 + y 2 ≠ 0 , ta có:( 3x + y )( x + y ) − 2x ( x + xy − y )

f ′ (x ; y ) =

(x + y )

222x3222()x 4 + 3 y 2 − y x 2 + 2xy 2 + y 3(x22+y2)Xét khi x= y= 0 ta có:f ( x ;0 ) − f ( 0;0 )

x −0

= lim = lim1

= 1

x →0

x →0

x →0

x −0

x

 x 4 + 3 y 2 − y x 2 + 2xy 2 + y 3



;x2 +y2 ≠0

2

2

Vậy, f x′ ( x ; y ) = 

x +y0

; x= y= 0



(7) Xét khi x 2 + y 2 ≠ 0 :

=

f x′ ( 0;0

) lim(f x′ ( x ; y )(())(

)))2x 2 y 2 + 3x 2 − 6x x 2 + 2 y 3

−12xy 3 + 4xy 2

=

2

2

2 y 2 + 3x 2

2 y 2 + 3x 2(()31

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết( −36xy=

f xy′′ ( x ; y ) =

f x′ ( x ; y ) ′ y2+ 8xy)( 2 y2+ 3x 2)2(− 8 y 2 y 2 + 3x 2+ 4xy )

)( −12xy=

32( 2 y + 3x )

−36xy + 8xy )( 2 y + 3x ) − 8 y (12xy + 4xy )

(=

( 2 y + 3x )

222422=23223168xy 4 − 16xy 3 − 108x 3 y 2 + 24x 3 y(2y2+ 3x 2)3Tại x= y= 0 ta có:

1

−0

f ( x ;0 ) − f ( 0;0 )

1

1

1

3

= lim

= lim

lim

không tồn tại bởi: lim−

= −∞ ≠ lim

= +∞

x →0

x

x

0

0

0

x+

x →0 3x

3x

x −0

x

3x

Nên không tồn tại f x′ ( 0;0 ) ⇒ không tồn tại f xy′′ ( 0;0 ) .Vậy, f xy′′ ( x ; y ) =168xy 4 − 16xy 3 − 108x 3 y 2 + 24x 3 y(2y2+ 3x 2)với x 2 + y 2 ≠ 033.2. VI PHÂN TOÀN PHẦN

(1)=

dz z x′ dx + z y′ dy

z x′ = e

( −3x + 2 y ) ln ( 5x 2 + 7 ) ′′ (

= ( −3x + 2 y ) ln 5x 2 + 7  e

x

 x()

−30x 2 + 20xy 

2

= −3ln 5x 2 + 7 +

 5x + 7

2

5

7

x

+()(2 5x 2 + 7

z y′ =)−3x + 2 y((. ln 5x 2 + 7))

()w′x =

y y 2 + 3arc cot x ′ y 2 + 3arc cot x()=−3x + 2 y

−30x 2 + 20xy 

2

⇒ dz = −3ln 5x 2 + 7 +

 5x + 7

2

5x + 7 (2)=

dw w x′ dx + w y′ dy((−3x + 2 y ) ln 5x 2 + 7) (

x)y −1)−3x + 2 y(dx + 2 5x 2 + 7−3 y 2

=

y + 3arc cot x

1 + x2())−3x + 2 y(). ln 5x 2 + 7 dyy −1e y ln( y2 +3arc cot x ) ′  y ln y 2 + 3arc cot x ′ e y ln( y2 +3arc cot x ) =

w′y ==

y



 y ()y 2

2 y2

2

=

 ln y + 3arc cot x − 2

 y + 3arc cot x

y + 3arc cot x y −1

y 2

−3 y 2

2 y2

2

⇒=

+

+

+dw

y

arc

x

dx

y

arc

x

3

cot

ln

3

cot y + 3arc cot x dy

2

2

y + 3arc cot x 

1+ x(3) dw = w x′ dx +w y′ dy +w z′ dz(()())(()w′x 3 x 5 + 5z 3 ′  3 x 5 + 5z 3 

15 x 4 sin y  3 x 5 + 5z 3 

sin

y

=

 4

4

2 y4  2 y4 

 2y

 x  2y

wz′ 3 x 5 + 5z 3 ′

 3 x 5 + 5z 3 

15z 2 sin y  3 x 5 + 5z 3 

sin

y

.

=4

4

2 y4  2 y4 

 2y

z

 2y

sin y −1sin y −1)sin y −1sin y −132

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiếtTÝnh w′y :

 3 x 5 + 5z 3  w′y 

 3 x 5 + 5z 3  

 3 x 5 + 5z 3  4 sin y

ln w sin y. ln  =

sin

.

ln

cos

.

ln

y

y

==−

4

4

4

w 

y

 2y 2y

 y

 2y

 3 x 5 + 5z 3  4 sin y   3 x 5 + 5z 3 

=

⇒ w′y cos y. ln 



−4

2

y

y   2 y4 15 x 4 sin y  3 x 5 + 5z 3 

⇒ dz = 4 4

2y

 2y

sin y −1sin y15z 2 sin y  3 x 5 + 5z 3 

dx +

2 y4  2 y4 

 3 x 5 + 5z 3  4 sin y   3 x 5 + 5z 3 

+ cos y. ln 



−4

y   2 y4 

 2y

x

z

(4) Đặt F ( x ; y ; z ) = − ln − 1

z

ysin y −1dz +sin ydy1

1F′

F′

−z 2

z

y

z

− x ==

− y ==

z x′ =

; z y′ =

x 1 x +z

x 1 xy + zy

Fz′

Fz′

− 2−

− 2−

z

z

z

z

2

zdx

z dy

⇒ dz=z + x xy + zy

x

(5) Đặt F ( x ; y ; z ) =

z − e y sin − 2 y

z

x

x

x

x

1

−e y cos

−e y sin − 2

ze y cos

2 z 2 + z 2e y sinF

Fx′

y

z

z =

z ; z′ =

z=

==z

z x′ =

y

x

x

x

x

′z

Fz′

F

y x

y

y x

2

z + xe cos

z 2 + xe y cos

1 + e 2 cos

1 + e 2 cos

z

z

z

z

z

z

x

x

ze y cos

2 z 2 + z 2e y sin

z dx +

z dy

=

⇒ dz

x

x

y

y

2

2

z + xe cos

z + xe cos

z

z

2

2

2

(6) d F ( x ; y ) = Fx′′2 dx + Fy′′2 dy + 2Fxy′′ dxdy

Fx′ =−8 + 8x ; Fx′′2 =8; Fxy′′ =( Fx′ )′ y =0; Fy′ =3 + 2 y ; Fy′′2 =2 ⇒ d 2 F ( x ; y ) =8dx 2 + 2dy 2(7) Đặt F ( x ; y ; z ) = x 2 + y 2 + z 2 − x + y − 4z −

F′

F′

2x −1

2y +1

− x =− y =z′x =

; z′y =

;

Fz′

Fz′

2z − 4

2z − 49

2( 2 x − 1)

+222

2

2 ( 2z − 4 )

2 ( 2 z − 4 ) − 2 z′x ( 2 x − 1)

2 z − 4 ) + ( 2 x − 1)

(

 2 x − 1 ′z

2

4

−==z′′x 2 =

 =

2

2

3

 2z − 4  x

4 ( z − 2)

( 2z − 4 )

( 2z − 4 )( 2 y + 1)

+222

2

2 ( 2z − 4 )

2 ( 2 z − 4 ) − 2 z′y ( 2 y + 1)

2 z − 4 ) + ( 2 y + 1)

(

 2 y + 1 ′z

2

4

′′

−==z y2 =

 =

2

2

2

 2z − 4  y

4 ( z − 2)

( 2z − 4 )

( 2z − 4 )33

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hồng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết( 2 x − 1) 2 z′y ( 2 x − 1)( 2 y + 1)

 2 x − 1 ′

z′′xy =

z′′yx =

−

== 32

 2z − 4  y

( 2z − 4 )

( 2z − 4 )

( 2 z − 4 ) + ( 2 x − 1)

z=3

4 ( z − 2)

2⇒d22( 2 z − 4 ) + ( 2 y + 1)2

4 ( z − 2)

2dx22dy 2 + 2( 2 x − 1)( 2 y + 1) dxdy

3

( 2z − 4 )3.3. CỰC TRỊ

Cực trị tự do

a. MXĐ: D =  3

Điều kiện cần

x = −15

u x′ = 6x − 4 z + 6 = 0

11

⇔  y =−1

⇒ điểm dừng M −15 ; −1; −6

u y′ =8 y + 8 =0

11

11

 ′

6

u z = 10z − 4x = 0

z = 11()Điều kiện đủ′′ =

′′ =

′′ =

6; u y′′2 =

8;u z′′2 =

10;u xy

0;u xz′′ =

0

u x′′2 =

u yx

u zx′′ =

u zy′′ =

−4;u yz 6 0 −4 

Ma trận Hess: H =  0 8 0  có các định thức con chính:

 −4 0 10 

6 0

D1 = 6 > 0; D 2 =

= 48 > 0; D 3 = H = ( 480 + 0 + 0 ) − (128 + 0 + 0 ) = 352 > 0

0 8

254

Do đó M là cực tiểu của u, giá trị cực tiểu u ( M ) = −

11

3

b. MXĐ: D = Điều kiện cầnx = −3

w x′ =

−6x + 6 z − 12 =

0

2

−6 y + 12 =

⇔ y =

0

2 ⇒ điểm dừng M −3 ;2; 1

w y =

2

2

 ′1

−22 z + 6x + 20 =

0

w z =

z = 2()Điều kiện đủ′′ =

′′ =

′′ =

w x′′2 =

w yx

0;w xz′′ =

w zx′′ =

6;w yz

w zy′′ =

0

−6; w y′′2 =

−6;w z′′2 =

−22;w xy −6=

H 0

Ma trận Hess:

6−6 0

D1 =−6 < 0; D 2 =

0 −60

6 −6 0  có các định thức con chính:

0 −22 

=36 > 0; D 3 =H =−

( 729 + 0 + 0 ) − ( −216 + 0 + 0 ) =−513 < 0Do đó M là cực tiểu của w , giá trị cực tiểu w ( M ) = 25

c. MXĐ: D =  3

Điều kiện cần

x = −3

w x′ =8x − 4 y =0



w

4

y

4

x

12

0

=+

= y

 y =−6 ⇒ điểm dừng M −3; −6; 3 2

z =3

w z′ = 10z − 15 = 0

2

()Điều kiện đủ34

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết′′ =

′′ =

′′ =

−4;w xz′′ =

w x′′2 =

w yx

w zx′′ =

w zy′′ =

8; w y′′2 =

4;w z′′2 =

10;w xy

;w yz

0 8 −4 0 

Ma trận Hess: H =  −4 4 0  có các định thức con chính:

 0 0 10 

8 −4

D1 =

8 > 0; D 2 =

=>

16 0; D 3 =

H =

10D 2 > 0

−4 4

173

Do đó M là cực tiểu của w , giá trị cực tiểu w ( M ) = −

4

3

d. MXĐ: D = Điều kiện cầnx = 3

u x′ =−2x + 6 =0−1 ⇒ điểm dừng M 3; − 1 ; 1

−8 y − 4 z =

⇔ y =

0

u y′ =

4

4 2

 ′=

+

=

u

18

z

4

y

8

0

 z

z = 12()Điều kiện đủ′′ =

′′ =

′′ =

u x′′2 =

−2; u y′′2 =

−8;u z′′2 =

−18;u xy

u yx

0;u xz′′ =

u zx′′ =

0;u yz

u zy′′ =

−4 −2

Ma trận Hess: H=  0

 0−2 0

D1 =−2 < 0; D 2 =

0 −80

0 −8 −4  có các định thức con chính:

−4 −18 

=16 > 0; D 3 =H =−2−8 −4

=−256 < 0

−4 −18Do đó M là cực tiểu của u, giá trị cực tiểu u ( M ) = 16

e. MXĐ: D =  2

Điều kiện cầnx= y= 0

−8 y + 8x =

0

z x′ =

y = x

⇔

⇔ x =y =4 ⇒ M 1 ( 0;0 ) ; M 2 ( 4;4 ) ; M 3 ( −4; −4 )1 3

2=

y

y

16

0zy=

y − 8x = 0x = y = −42()Điều kiện đủ3

′′ =−8 ⇒ D =a11a22 − a12a21 =12 y 2 − 64

a11 =z x′′2 =8 > 0; a22 =z y′′2 = y 2 ; a12 =a21 =z xy

2

−64 < 0 => đây không phải cực trị của z

Xét tại M 1 ( 0;0 ) có a11= 8 > 0 và D =8 > 0; D =

192 > 0 nên đây là 2 cực tiểu của z , 2 giá trị cực

Xét tại M 2 ( 4;4 ) và M 3 ( −4; −4 ) có a11 =tiểu tương ứng là: z ( M 2 ) = z ( M 3 ) = −19

f. MXĐ: D =  2

Điều kiện cầnM 1 ( 0;0 ) ;

x= y= 0

−12 y + 12x =

0

z x′ =

=

y

x⇔

⇔ x =y =3 ⇒ 3 điểm dừng M 2 ( 3;3) ;4 3

2

0

z y′ = y − 12x = 0

y y − 9 =

x = y = −33

M 3 ( −3; −3)()Điều kiện đủ(a11 =

z x′′2 =

12 > 0; a22 =

z y′′2 =

4 y 2 ; a12 =

a21 =

z xy′′ =

−12 ⇒ D =

a11a22 − a12a21 =

48 y 2 − 3)−144 < 0 => đây không phải cực trị của z

Xét tại M 1 ( 0;0 ) có a11= 12 > 0 và D =

35

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết12 > 0; D =

288 > 0 nên đây là 2 cực tiểu của z , 2 giá trị cực

Xét tại M 2 ( 3;3) và M 3 ( −3; −3) có a11 =tiểu tương ứng là: z ( M 2 ) = z ( M 3 ) = −27

g. MXĐ: D =  2

Đặt F ( x ; y ; z ) = x 2 + 3y 2 + z 3 − 2x − 12 y − 2z + 14

Điều kiện cầnF′

2x − 20

− x =

− 2

=

z x′ =

x = 1

Fz′

3z − 2

x = 1x = 1

y = 2Fy′

6 y − 12



y = 2

0

2=

− 2

=

⇔ 3

⇔

⇔ y =

z y′ =

21

1

0

z

z

z+=

3

2

F

z(

)

2

1

0

z

z+

=

z

z = 1

x 2 + 3 y 2 + z 3 − 2x − 12 y − 2 z + 14 = 0; z ≥ 1 z ≥ 1

z ≥ 1

()⇒ Điểm dừng M (1;2 )Điều kiện đủ

2

2

2x − 2 )

6 y − 12 )

(

(

2

6

 2x − 2 ′

 6x − 12 ′

− 2

− 2

− 6z

− 2

− 2

− 6z

a11 =

z x′′2 =

z y′′2 =

; a22 =

 =

 =

3

3

2

z

z

3z − 2

3

2

3

2

 3z − 2 

y

3z − 2

3z 2 − 2()()6 z ( 2x − 2 )( 6 y − 12 )

 2x − 2 ′

′′ =

− 2

=a12 =

a21 =

z xy

a11a22 − a12a21

; D=3

 3z − 2  y

3z 2 − 2()Tại M (1;2 ) ta có: a11 =−2 < 0;a22 =−6;a12 =a21 =0 ⇒ D =( −2 )( −6 ) =12 > 0 nên M là cực đại của z ,

giá trị cực đại: z ( M ) = 1

h. MXĐ: D =  2

Đặt F ( x ; y ; z ) = x 2 + 3y 2 + z 3 − 2x − 12 y − 15z + 27

Điều kiện cầnF′

2x − 20

− x =

− 2

=

 z′x =

x = 1

Fz′

3z − 15

x = 1

y = 2



Fy′

6 y − 12y = 2===⇔z

0

 y

 3

2

2

+=

1

14

0

z

z

zF

3

z

15

(

)+

=

z

15

z

14

0

z x 2 + 3 y 2 + z 3 − 2 x − 12 y − 15z + 27 = 0; z > 1  z > 1

z > 1

()

x = 1

−1 + 57 =

⇒ ®iĨm d­ng M  1;2;



y 22 z = −1 + 57



2Điều kiện đủ2

2

( 2x − 2 )

( 6 y − 12 )

2

6

 2x − 2 ′

 6x − 12 ′

′′

− 2

=

=

==

a11 =

z x′′ =

6

z

;

a

z

6

z 222

3

3

y

3z 2 − 15

3z 2 − 15

 3z − 15 

 3z − 15  y

3z 2 − 15

3z 2 − 15(2)(26 z ( 2x − 2 )( 6 y − 12 )

 2x − 2 ′

− 2a12 =

a21 =

z xy′′ =

; D=

a11a22 − a12a21

 =

3

 3z − 15  y

3z 2 − 15()Tại M (1;2 ) ta có:

36

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312)Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết−2

−4

−6

−12

=

=

< 0; a22

=

=

=

; a12 a21 0

2

2

57 − 3 57

57 − 3 57

 −1 + 57 

 −1 + 57 

3 

3 

 − 15

 − 15

2

2

48

⇒ D =( −2 )( −6 ) =

>0

2

57 − 3 57=

a11()nên M là cực đại của z , giá trị cực đại: z ( M ) =−1 + 57

2Cực trị điều kiện

L x 0,5 y0,3 + λ ( 656 − 5 x − 2 y )

(1) Hàm Lagrange: =

Điều kiện cầ:y0,3

3 x 0,5λ

=

=0,5

0,7

 x = 82

 Lx′ 0,5 x −0,5 y0,3=

=

− 5λ 0

10 x

20 y

⇒ Ta cã ®iĨm dõng M ( 82;123)



0,5 −0,7

⇔  y =123

 Ly′ =0,3 x y − 2λ =0 ⇔ 3 x =2 y

1230,3

víi

=

λ

 ′

5 x + 2 y =0,3

656

10.820,5

 Lλ = 656 − 3 x − 2 y = 0λ = 123 0,510.82

Điều kiện đủ:′′ =

g1 ==

Lx′ 2 =

L21 =

Lxy

Ly′′2 =

5; g2 3; L11 =

−0,25 x −1,5 y 0,3 < 0; L12 =

0,15 x −0,5 y −0,7 > 0; L22 =

−0,21x 0,5 y −1,7 < 00 5

Xét 5 L11

3 L213

L12 = 15 L12 + 15 L21 − 9 L11 − 25 L22 > 0 nên M ( 82;123) là cực đại của w .

L22L x 0,8 y0,6 + λ ( 280 − 8 x − 5y )

(2) Hàm Lagrange: =

Điều kiện cần:

y0,6

3 x 0,5λ =

=

−0,2 0,60,2

0,7Lx 0,8 x y =

=

− 8λ 0

x = 20

10 x

25 y

⇒ Ta cã ®iĨm dõng M ( 20;24 )



0,8 −0,4⇔  y =24

 Ly =0,6 x y − 5λ =0 ⇔ 6 x =5 y

240,6

víi

=

λ

 ′

8 x + 5 y =0,6

280

10.200,2

 Lλ = 280 − 8 x − 5 y = 0λ = 24 0,2

10.20Điều kiện đủ:′′ =

g1 ==

8; g2 5; L11 =

Lx′ 2 =

−0,16 x −1,2 y 0,6 < 0; L12 =

L21 =

Lxy

0, 48 x −0,2 y −0,4 > 0; L22 =

Ly′′2 =

−0,24 x 0,8 y −1,4 < 00 8

Xét 8 L11

5 L215

L12 = 40 L12 + 40 L21 − 25 L11 − 64 L22 > 0 nên M ( 20;24 ) là cực đại của w

L22(3) Hàm Lagrange: L =

Điều kiện cần:1 1 1 

1 1

+ +λ − 2 − 2 

x y

y 

9 x37

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019

 Lx′

 Ly′

 Lλ′

Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiết

3

  x= y=

2

1 2λ

 

0

x y

=

− 2+ 3 =

3x

x

λ= 2= 2

§iĨm dõng M1 

λ=2 2

1 2λ0 ⇔ y =

x

=

− 2+ 3 =

⇔

y

y

−32 1

x

y

=

=

§iĨm dõng M 2 =

1 1 1

2

2 

= − 2 − 2 =0

9

xy

9 x

−3

 λ =

2 2

3

2;3 

3

 víi λ =

2

2 2−3 −3 

−3

;

 víi λ =

2 2

2 2Điều kiện đủ:−2

−2

−2 x − 6λ

−2 y − 6λ′′ 0; L=

′′

;=

; L=

; L=

g2

L=

L=

L=

L=

11

12

21

22

xy

3

3

4

x2

y2

x

y

x

y4

0 g1 g2

x + 3λ 2

y + 3λ 2

2

D=

g1 L11 0 =

g2 + 2

g1

−g22 L11 − g12 L22 =

4

x

y4

g2 0 L22g1

=3

 3 3 

;

λ

=

> 0 ta có D > 0 nên M1 là cực đại của z

 với

2 2

 2 2

−3

 −3 −3 

Tại M2  ;  với

=

> 0 ta có D < 0 nên M1 là cực tiểu của z

λ

2 2

 2 2Tại M1 3.4. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KINH TẾ

HÀM SẢN XUẤT

(1) Q f =

=

(K ;L ) 83 KL

1

31

25

6tK tL t .t 8.

=

K L t f ( K ; L ) < t .f ( K ; L )

a. Với t > 1 ta có: f=

(tK ;tL ) 8=

Doanh nghiệp có hiệu suất giảm theo quy mơ.

33∂Q

∂K8 L8.4

3.48

3b. Sản phẩm hiện vật cận biên theo tư bản là: MPPK =

cho

=

⇒ MPPK (16;8 ) =

=

3

2

3 Kbiết tại mức sử dụng đầu vào =

K 8;=

L 16 nếu giữ nguyên L và tăng sử dụng K thêm 1 đơn vị

8

đơn vị sản lượng.

3

∂Q 4 3 K

4.2

=

⇒ MPPL (16;8 ) =

=

2 cho

Sản phẩm hiện vật cận biên theo lao động là: MPPL =

∂L

4

L

biết tại mức sử dụng đầu vào =

K 8;=

L 16 nếu giữ nguyên K và tăng sử dụng L thêm 1 đơn vịtư bản thì sản lượng đầu ra tăng xấp xỉlao động thì sản lượng đầu ra tăng xấp xỉ 2 đơn vị sản lượng.

21(2) Q = 75K 3 L 3

∂Q

∂K−11125

2a. Sản phẩm hiện vật cận biên theo tư bản là: MPPK =

cho

=

50K 3 L 3 ⇒ MPPK ( 64;125) =

biết tại mức sử dụng đầu vào=

K 64;

=

L 125 nếu giữ nguyên L và tăng sử dụng K thêm 1 đơn

125

đơn vị sản lượng.

2

1

2∂Q

Sản phẩm hiện vật cận biên theo lao động là: MPPL =

=

25K 3 L 3 ⇒ MPPL ( 64;125) =

16 cho

∂L

biết tại mức sử dụng đầu vào=

K 64;

=

L 125 nếu giữ nguyên K và tăng sử dụng L thêm 1 đơnvị tư bản thì sản lượng đầu ra tăng xấp xỉvị tư bản thì sản lượng đầu ra tăng xấp xỉ 16 đơn vị sản lượng.

38Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hồng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiếtb. Mức sản lượng tăng thêm khi tiêu tốn 1$ để thuê thêm

1 đơn vị tư bản là:MPPK

=

wK1 đơn vị lao động là:

Do125

2 125

=

16

32MPPL 16

=

wL

7MPPK 125 MPPL 16

= >

= nên doanh nghiệp sẽ thuê thêm 1 đơn vị vốn để thu được hiệu quả

wK

wL

32

7cao hơn.CỰC TRỊ TỰ DO

(1) Hàm tổng doanh thu: TR = p1Q1 + p 2Q 2 =65Q1 + 45Q 2

Hàm lợi nhuận: π =TR −TC = 65Q1 + 45Q 2 − 7Q12 − 5Q1Q 2 − 2Q 22

Điều kiện cần

35Q1 =

 35 305 

1

31

⇔

⇒ điểm dừng M  ;

 31 31 

π Q′ 2 =45 − 5Q1 − 4Q 2 =0

Q = 305

2

31



π Q′ =65 − 14Q1 − 5Q 2 =0Điều kiện đủ

2

a11 =π Q′′ 2 =−14 < 0;a22 =π Q′′ 2 =−4; a12 =a21 =π Q′′1Q2 =−5; D =a11a22 − a12a21 =( −14 )( −4 ) − ( −5) =31 > 0

12Nên M là cực đại của π .35

305

=

;Q 2

31

31

p

=

702

Q

;

p

=

40Q

(2) Từ 2 đường cầu ta có: 1

1

2

2

=

Q1

Vậy, kết hợp sản lượng cần tìm là:Hàm tổng doanh thu: TR = p1Q1 + p 2Q 2 = ( 70 − 2Q1 )Q1 + ( 40 − Q 2 )Q 2 = 70Q1 + 40Q 2 − 2Q12 − Q 22

Hàm lợi nhuận: π =TR −TC = 70Q1 + 40Q 2 − 3Q12 − 2Q 22 − 2Q1Q 2 − 40

Điều kiện cần

Q1 = 10

π Q′ =70 − 6Q1 − 2Q 2 =0

⇔

⇒ điểm dừng M (10;5)

40

4

2

0

5

Q

Q

Q

π

=

=

=

2

1

2

Q

12Điều kiện đủ

2

a11 =π Q′′ 2 =−6 < 0;a22 =π Q′′ 2 =−4; a12 =a21 =π Q′′1Q2 =−2; D =a11a22 − a12a21 =( −6 )( −4 ) − ( −2 ) =20 > 0

12Nên M là cực đại của π .

Thay lại đường cầu ta có các mức giá cho lợi nhuận cực đại là:=

=

p 2 35)

( p1 50;

Hệ số co dãn của cầu sản phẩm 1 theo giá của nó là: ε Qp = Q1′ ( p1 )

11p1

p1

= −0,5

Q1

35 − 0,5 p125

1

10

1 giảm khoảng ( 3.2,5) = 7,5%50 ⇒ ε Qp =

− =

−2,5 cho biết tại đây nếu giá sản phẩm 1 tăng 3% thì lượng cầu sản phẩm

Tại p1 =

1(3) Hàm tổng doanh thu: TR = 20Q1 + 28Q 2 + 26Q 3

3

2Hàm lợi nhuận: π = TR −TC = 20Q1 + 28Q 2 + 26Q 3 − Q12 − 2Q 22 − Q 32 − Q1Q 3 − 2Q 2Q 3

Điều kiện cần để lợi nhuận cực đại:39

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiếtπ Q′ =2 − 3Q1 − Q 3 =0

Q1 = 4

 128 − 4Q 2 − 2Q 3 =

0

3 ⇒ điểm dừng M ( 4;3;8 )

⇔ Q 2 =

π Q′ 2 =Q = 8

 3

π Q′ 3 = 26 − 2Q 3 − Q1 − 2Q 2 = 0Điều kiện đủ:

−3;π Q′′ =

−4;π Q′′ =

−2;π Q′′ Q =

−1;π Q′′ Q =

−2

π Q′′ =

π Q′′ Q =

0;π Q′′ Q =

π Q′′ Q =

π Q′′ Q =

2

12

22

3 −3 0

Ma trận H=  0 −4

 −1 −2−3

D1 =−3 < 0; D 2 =

01 22 11 33 1233 2−1 −2  có các định thức con chính:

−2 0

=12 > 0; D 3 =H =( −24 + 0 + 0 ) − ( −4 − 12 + 0 ) =−8 < 0

−4Nên M là cực đại của π , do đó: =

Q 2 3;=

Q 3 8 ) là kết hợp sản lượng cần tìm.

(Q1 4;=

(4) Hàm tổng doanh thu: TR = ( 24 − 0,3Q1 )Q1 + (18 − 0,15Q 2 )Q 2 = 24Q1 + 18Q 2 − 0,3Q12 − 0,15Q 22

Hàm lợi nhuận: =

π (Q1 ;Q 2 ) TR (Q1 ;Q 2 ) −TC (Q1 ;Q 2 )

Điều kiện cần để lợi nhuận cực đại:

715π Q′ 1 = ( 24 − 0,6Q1 ) − ( 3,5 + 0,1Q1 + 0,1Q 2 ) = 0

21,5

0,7Q1 + 0,1Q 2 =

Q1 =

27

⇔

⇔14,5 Q = 800

0,1Q1 + 0, 4Q 2 =

π Q′ 2 =(18 − 0,3Q 2 ) − ( 3,5 + 0,1Q1 + 0,1Q 2 ) =0

 2

27Điều kiện đủ để lợi nhuận cực đại:

a11 =π Q′′ =−0,7 < 0;a22 =π Q′′ =−0, 4;π Q′′ Q =π Q′′ Q =−0,1 ⇒ D =a11a22 − a12a21 =( −0,7 )( −0, 4 ) − ( −0,1)( −0,1) =0,2(2

12

2)1 22 1Nên Q1 715

là cực đại của lợi nhuận. Thay kết hợp sản lượng này vào ddwogf cầu

=

=

;Q 800

27 2

27

tương ứng, ta có kết hợp mức giá phải tìm là:=

p 2 ... )

( p1 ...;=

CỰC TRỊ ĐIỀU KIỆN

3000

(1) Cần tìm ( x ; y ) sao cho tối đa U trong điều kiện 10x + 3y =Hàm Lagrange:

=

L 10x 0,6 y 0,4 + λ ( 3000 − 10x − 3 y )

Điều kiện cần:3 y 0,4 4x 0,6λ

=

=0,4

0,6

x = 180

=

L x′ 6x −0,4 y 0,4 − 10

λ 0

=

®iĨm dõng M (180;400 )

5

x

3

y



0,6 −0,6

0,4

− 3λ = 0 ⇔ 20x = 9 y

⇔  y = 400L y′ = 4x y

3.4000,4 3  20 

víi λ =

=

 ′

10x + 3 y =0,4

3000

5.1800,4 5  9 

L λ = 3000 − 10x − 3 y = 0λ = 3.4000,4

5.180Điều kiện đủ:g1 =

10; g 2 =

3; L11 =

L x′′2 =

−2, 4x −1,4 y 0,4 < 0; L 22 =

L y′′2 =

−2, 4x 0,6 y −1,6 < 0; L12 =

L 21 =

L xy′′ =

2, 4x −0,4 y −0,6 > 0

10 10

10 L11

3 L 213

L12 =

L 22( 0 + 30L12 + 30L 21 ) − ( 9L11 + 0 + 100L 22 ) =30 ( L12 + L 21 ) − 9L11 − 100L 22 > 0Nên điểm dừng M là cực đại của U, do đó

=

=

y 400 ) là cơ cấu tiêu dùng cần tìm.

( x 180;

Ý hỏi phụ

Khi lượng tiền cho cho dùng tăng 1$ (1 đơn vị của tiền cho tiêu dùng)40

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU

TCC2 - Bài tập tổng hợp & Giải chi tiếtTheo ý nghĩa của nhân tử Lagrange thì tại điểm tối ưu khi lượng tiền cho tiêu dùng tăng 1$, lợi

3  20 

ích cực đại sẽ tăng tương ứng 1 lượng xấp xỉ bằng λ =  

5 9 0,4đơn vị lợi ích.Khi lượng tiền cho tiêu dùng tăng 1%:

Hệ số co dãn của lợi ích cực đại (U 0 ) theo lượng tiền cho tiêu dùng ( m ) là:

m

mε Um o U=

λ0 .

=

0 (m )

U0

U0

0,43  400 

3 4000,4

3000

U0

0,6

0,4

Tại m= 3000 ⇒ λ0= 

==

= 1

U

ε

;

10.180

.400

.

m

00,4

5  180 

5 180 10.1800,6.4000,4

Giá trị này cho biết tại m = 3000 , nếu lượng tiền cho tiêu dùng tăng 1% thì lợi ích cực đại sẽtăng thêm khoảng 1%.21(2) Cần tìm ( x ; y ) để tối thiểu hóa chi phí tiêu dùng C= 8x + 4 y trong ràng buộc

=

U 20

=

x 3 y 3 400

2 1

Hàm Lagrange: L = 8x + 4 y + λ  400 − 20x 3 y 3 Điều kiện cần:1

23

3

3

3

x

y2 − 13 13

λ =

===

8

0

L

x

y

λ

1

2

 x3

3

35

5

y

x®iĨm dõng M ( 20;20 )

x= y= 20

2

2

20 3 3

⇔4

0 ⇔ y =

x

λx y =

L y′ =−

3

3

3

víi λ = 2 1

λ = 5

5

2 1x 3 y 3 = 20

3 3==

400

20

0

L

x

y

 λĐiều kiện đủ:40 − 13 13

20 13 − 13

40 − 43 13

20 23 − 35

40 − 1 − 2

x y ;g 2 =

x y ; L11 = L x′′2 =

λ x y ; L 22 =

λ x y ; L12 = L 21 = L xy′′ = − λ x 3 y 3

3

3

3

3

3

Xét tại M thì g 1 > 0; g 2 > 0; L11 > 0; L 22 > 0; L12 =L 21 < 0 :

g1 =

0

g1

g2g1

L11

L 21g2

L12 =

L 22( 0 + g 1g 2 L12 + g 2 g 1L 21 ) − ( g 22 L11 + 0 + g 12 L 22 ) =g 1g 2 ( L12 + L 21 ) − g 22 L11 + g 12 L 22 < 0Nên M là cực tiểu của chi phí C và do đó túi hàng cần tìm là=

=

y 20 )

( x 20;

=

=

K 0,7 L0,4 4000

C 16 K + 14 L trong ràng

(3) Cần tìm ( K ; L ) để tối thiểu chi phí sản xuất=

buộc Q 120Hàm Lagrange: l = 16 K + 14 L + λ ( 4000 − 120 K 0,7 L0,4 )Điều kiện cần

10

411  49 11

1004K

7L

 K =

=

K0

=

=

  

λ 21

0,4

0,7−0,3 0,4

3

32

L

24

K

lK′ =

16 − 84λ K L =

032

32

0,7 −0,6⇔  L = K 0 =L0lL =14 − 48λ K L =0 ⇔  L = K

49

49

′

0,7 0,4

4000 120 K L =

0

lλ =−

 0,7 0,4 1004 K 00,3

K

L

=

=

=

λ

λ0

0,4

3

L0



0,30,6®iĨm dõng M ( K 0 ;L 0 )

víi λ =λ0Điều kiện đủ

41

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

chương 3: hàm nhiều biến: đạo hàm_vi phân_cực trị_PT kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×