1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần ii: Hướng dẫn giải & đáp số

phần ii: Hướng dẫn giải & đáp số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 2Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEUHướng dẫn giảiĐáp số tan ( sin x ) 

ln 2

x

 tan ( sin x )  x

=

=y 

y

ln2

x

x

1 tan ( sin x ) 

ln x

lim ln y lim

=

2

x →0

x →0

x

tan ( sin x ) − x

(* )

x

= lim

=

x →0

x2

1MXĐ: D =  ; y′ =3( x + 1)2Lopitan 1 lần và tách thành 3 giới hạn nhỏ:tan 2 ( sin x )

cos x − 1

L1 lim

L2 lim

=

= ...;

=

= ...;

x →0

x →0

3x 2

x2

cos x

L3 lim

= ...

 tan ( sin x ) − x  =

x →0

3

ln 1 +x

1lim 

1

2

x2

x

tan

sin

x →0

(

)

x

6

Kết quả lim 

e

=x →0

x

L)

(

tan ( sin x ) − x

lim

...

=

x →0

x3+22x

3 x +1

35x + 3= 3

 53 x +1cực đại

f ( x ) =( x + 2 ) =e

x3

2x ln ( x + 2 )3

5Tăng ( −∞; −1) ,  − ; +∞  ; giảm  −1; − 3xCD = −1 , cực tiểuxCT = −3

5Khai triển cần viết:,x  x ln( x + 2 ) 

x 

f ′ ( x=

e

f (x)

=  ln ( x + 2 ) +

) ln ( x + 2 ) +x + 2

x + 2 f (x) =

1 + x ln 2 +1

1 + ln 2 2  x 2 + o x 2

2( ) 1

x 

2 

+

 f ( x ) +  ln ( x + 2 ) +

f ′′ ( x ) =

f ′( x )

2

x + 2  x + 2 ( x + 2 ) 

+)4Thay ( x; y ) = ( 0;1) vào ta được:∂2w

w′′yz =

( x; y ) =

( w′y )′x

∂y∂x()(+) w′y =

−2 f x 2 + 2 y 2 + 4 y ( x − 2 y ) . f ′ x 2 + 2 y 2

+)∂2w

−4 x. f ′ x 2 + 2 y 2 + 4 y. f ′ x 2 + 2 y 2

( x; y ) =

∂y∂x)((+ 8 xy ( x − 2 y ) f ′′ x 2 + 2 y 25)

Điểm dừng M  1; −()∂2w

( 0;1) = 4

∂y∂x)16 23 

;

19 19 M là cực tiểu củaw,giá trị cực tiểu w ( M )=

D1 60

=

x 4 ; D2 600

=

x 4 ; D3 4560 x 4(2Hàm Lagrange: L = 4 x + 7 y + λ u0 − x 3 y

67

24 

49 13)u0 3 ; u0 3

=

Điểm

dừng: ( x; y ) =

 , λ 6 3

Kết hợp mua sắm cần tìm là:( x; y ) =  u0 37

27 3 4 

; u02

49 17

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 4Group: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUHướng dẫn giảiĐáp số3

− 3

2

f ( x; −2 ) − f (1; −2 )

x

fx′ (1; −2 ) lim

=

= lim = ...

x →1

x →1

x −1

x −1quyđồngfy′ (1; −2 ) =

1 mẫu

=

fy′ (1; −2 ) limy →−2fx′ (1; −2 ) =

−2 3f (1; y ) − f (1; −2 )

1− y − 3

= lim= ... nhân liên

y →−2

y+2

y+21

2 3hợp

0

1b.

=

I

e x 1 − e2 x dx

ln (1 − x )1x

lim  ln x. ln=

= lim− =

(1 − x ) xlim

− ln 2

x →1− 

→1−

x →1

1

1x

ln x

x ln 2 x

e=

I

sin t ⇒ e x dx= cos tdt ⇒ =

1

2 ln x

ln 2 x ( L )

lim−

lim− x

0

=

=

=

−2 lim− x ln x =

0

x →1 1

x →1

x →1

1

π

1 + cos 2t

3

−1

− 2

=

− −

dt =x

x

2

12 8

π( L)a.

240∫ cos

π

66(; F ′ ( x ) =

D=

2 −3 x 2)152 + 3x 652 + 3t 2 dtx33x = 0

F′ ( x ) = 0 ⇔ 

3

 1 − x(ε)Khoảng tăng: (1;+∞ ) , giảm ( −∞;1)x = 0

⇔

2

5

2 + 3ε =

0

x = 1Cực tiểu duy nhấtxCT = 1là giá trị nào đó nằm giữa 1 và x 3 (ĐL giá trị trung bình)

x 2 y2 

L = 2 x − 3 y + λ  36 −

− 

4

9 

216 

97

 64

;−

4 Điểm dừng M1 

 , λ1 =

16

97 

 97Xét điều kiện đủ ta được:97

 64 216 

M2  −;

 , λ2 =

16

97 97 

M1 là cực tiểu, M2 là cực đại18

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.3122tdt=Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 51

 1

Câu 1: lim  sin + cos 

x →∞

x

 xcotg1

x=lim ( sin t + cos t )cotgtt →0. Đặt y =Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU( sin t + cos t )cotgt⇔ ln y =ln ( sin t + cos t )

tan t1

cos t − sin t

cotg

x

1

1

ln ( sin t + cos t ) ( L )

sin t + cos t 1 ⇒ lim sin + cos

e1 =

e

=

=

=

lim ln y lim = lim

2

x

→∞

t →0

t →0

t →0 1 + tan t

x

x

tan t

1 π

2 4

1

2x−

x  arctan x −

Câu=

2: y′ x arctan x + − =π

; y′ = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

4 Hàm số tăng trên ( −∞;0 ) và (1;+∞ ) , giảm trên ( 0;1) ; cực đại

Câu 3:xCD = 0 , cực tiểu xCT = 1∂u

∂u

= 2 xy. f ′ x 2 − y 2 ; = f x 2 − y 2 − 2 y 2 f ′ x 2 − y 2 , thay vào rồi biến đổi là xong!

∂x

∂y()()()Câu 4: Giải như cực trị tự do: ( Q1 ; Q2 ; Q3 ) = ( 400;50;200 )L x 0,6 y0,25 + λ ( 680 − 8 x − 5y ) . Cực đại ( x; y ) = ( 60;40 ) và λ = 0,05.600,6.40−0,75

Câu 5: Hàm Lagrange:=

31

 1 + cos 2 x 

2

3

Câu 6: ∫ cos xdx =

∫  2  dx =8 ∫ 1 + 3cos 2 x + 3cos 2 x + cos 2 x dx =(6)1 

1 + cos 4 x 3cos 2 x + cos6 x 

5 x 15sin 2 x 3sin 4 x 3sin 6 x

=

1 + 3cos 2 x + 3

+

dx =+

+

+

+C8 

2

4

16

64

64

1923Câu 7:1313131

1

x log3 x dx =

− ∫ x log3 xdx + ∫ x log3 xdx =x ln xdx +

x ln xdx =

ln

3

ln

3

1

1

1

1

3Tích phần từng phần và ta được kết quả:31  16 40− + ln 3 ln 3  9 9

19

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 6 2

dt

∫Câu 1: f ( x ) = 4

2

2

ln 3 8 x 2 − 2 8 x 2 + 9   8 x 2 ln 3t − 2t + 9



( −16 x )( )( )()

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU3x = 0

x = 02 − 8x 2

0⇔

f ′( x ) =

⇔

0

=

 x = ±2

 ln 3ε 2 − 2ε + 9

()( ε là giá trị nào đó nằm giữa 2 và 8x 2 ; ĐL giá trị trung bình)

Khoảng tăng: ( −2;0 ) ; ( 2; +∞ ) , khoảng giảm ( −∞; −2 ) ; ( 0;2 )

Một cực đại xCD−2; xCT 2 =

2

= 0 , hai cực tiểu: xCT1 =−1

−1

−1 4

1

1

Câu 2: I ( t ) =∫ ( 4 x 2 − 5) e6 x dx = ∫ ( 4 x 2 − 5) d ( e6 x ) = ( 4 x 2 − 5) e6 x

− ∫ xe6 x dx =

t

6

6

3

t

t=5 −6 1

e −

36t 2 − 12t − 43 e6 t

54

54()1

36t 2 − 12t − 43

5

 5 −6 1

lim I ( t=

lim  e −6 −

36t 2 − 12t − 43 e6 t =

lim

e)

 54

t →−∞

t →−∞ 54

54

54 t →−∞

e −6 t()Lopitan 2 lần ta được kết quả của tích phân suy rộng là−1∫ (4x−∞1

2

 7

Câu 3: Điểm dừng ( x; y; z ) =  ; − ; −  là cực đại của

 22 22 11 w,25 −6

− 5 e6 x dx =

e

54)giá trị cực đại wCD =6229

242Câu 4: Hàm Lagrange: L = 8 x − 6 y − 45 + λ ( 6 − 2 x 2 − 3 y 2 ) 24 1 24 

 24 1 24 

11

11

;−;

;

cực đại: M2  −

 , λ1 =

 , λ2 =

6

6

 11 2 11 

 11 2 11 Cực tiểu: M1 20

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hồng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 7Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEUCâu 1:

a.f −1 ( a + 1) π  =

( a + 1)π

2. Dưới đây là ví dụ cho trường hợp a= b= 0f ′ ( x ) = 2 + sin x > 0∀ x ∈  ⇒ f ( x ) đơn điệu tăng trên  nên nó có hàm ngược f −1 ( x )

ππf −1 (π ) =t ⇔ π = f ( t ) ⇔ π =2t − cos t ⇔ t = . Tức là ta có f −1 (π ) =

2

2b.( ) . Dưới đây sử dụng định nghĩa để tính cho trường hợp a=

( f )′ ( a + 1) π  =

2 ( a + 1) + 1

a +1−1b= 0π′ π

( )(f )

−1f −1 ( x ) −

f −1 ( x ) − f −1 (π )

2

lim

= lim

x →π

x →π

x −π

x −π−1

π

Đặt u = f ( x ) ⇒ x = f ( u ) = 2u − cos u và x → π ⇒ u → , thay lại giới hạn trên ta được:2⇒ f −1 ′ (π )= lim( )u→π2u−π( L)

1

1

2

= lim

=

π

2u − cos u − π u→ 2 + sin u 3

221

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUCâu 2t +adx∫ (1 + x ) 1 +

(

2020 b + 2x)(1 + ( t + a )  1 +

2> 0 (do=

Vậy ta được khoảng tăng: Dt +a2= =

a. D

f ′ (t ). f (t )

[0; +∞ ) , y′ 2=)((20 b + 211 + x 2 1 + 20 b + 2 xdx

t + a ) (1 + x ) (1 +

20)a[0; +∞ ) , giá trị nhỏ nhất y ( 0 ) = ∫f ( t ) lim

=

=

b. I lim

t →+∞t →+∞1

u+∞dxdx∫ (1 + x ) 1 +=

∫ (1 + x ) 1 +

x)

(

(

20 b + 2201

uĐặt x =⇒ dx =

− 2 du và x20x)> 0 và a ≥ 0 ) nên y′ ≥ 00t +a20 b + 220 b + 2xdx(1 + x ) (1 +

220 b + 2x))+∞

0

, thay lại ta được:

⇒u

0

+∞1

0

+∞

+∞

− 2 du

20 b + 2

20 b + 2

20 b + 2

u

u

x

u

I ==

du

du

dx=

=

∫+∞  1  2

2

2

20

2

20

2

20 b + 2

b

b

+

+

1 

1

1

1

u

u

x

+

+

+

0 1+ u

0 1+ x

−∞ 1 + u

 1 + u 2   1 + 20 b + 2 

u

0)((+∞⇒=

I+I0+∞1∫ (1 + x ) 1 +

(

2)20 b + 2x)dx +20 b + 2∫ (1 + x )

(

02)((+∞x=

dx

1 + 20 b + 2 x))dx∫ 1=

+x

20()(+∞ π

x

arctan =

0

2π

⇒I=

4

b +1

20a − 14

24 a + 32

Câu 3: Điểm dừng M ( x; y; z ) với: x =;y =

;z =

2

2

2

4 + ( 2 a + 1)

4 + ( 2 a + 1)D1 =2; D2 =−4 + ( 2 a + 1) ; D3 =2 D2

2⇒ M là cực tiểu với những bạn có a = 1,2,3,... , M không là cực trị với a = 022

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312)Spring 2019l K

=

Câu 4: Hàm Lagrange:a +1

10b+2

10LPage: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Toán cao cấp – Tài liệu NEU+ λ 100 ( a + b + 3) − ( a + 1) K − ( b + 2 ) L a + b −7

1

Cực đại ( K ; L ) = (100;100 ) với λ = .100 10

10Hệ số co dãn của sản lượng cực đại∂C0 QmQma + b −8

a + b +3

1

10

.100 10 ;=

C0 100 ( a + b + 3) ; Q

=

100

m

10λ

Từ bài có=

⇒ε∂Qm C0

C

Qm theo chi phí sản xuất C=

= λ. 0

0 là: εa + b −7

100 ( a + b + 3) a + b + 3

1

10

.100

.

=

a + b +3

10

10

100 10⇒ Khi chi phí sản xuất tăng thêm 2% thì sản lượng tối ưu tăng xấp xỉa+b+3

%

5Đề 8

Câu 1: y′ ( x ) =

−4e −2

(8x − 12 x 2 ) e−3x +1 ⇒ y′ (1) =

Câu 2: D = ; y′ = (1 − 12 x ) e −3 x = 0 ⇔ x =

Khoảng tăng  −∞;1

.

121

11

, khoảng giảm  ; +∞  ; cực đại xCD =12 

12

 12

2

Câu 3: dw = w′x dx + w′y dy = 6 x ( 4 x + 5 y 4 ) + 24 x 2 ( 4 x + 5 y 4 )  dx + 120 x 2 y 3 ( 4 x + 5 y 4 ) dy



Câu 4:dùng tích phân từng phần và tích phân của phân thức, ta được kết quả

∫ ( 3x − 5) ln ( 2 x + 1) dx =

 3x 23 x 2 − 17 x 175

x

ln

2

x

+

1− ln ( 2 x + 1) + C

) (

4

8

 2

23

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU6 x −4

1 1

Câu 5: D =  2 , điểm dừng: M1 (1;1) và M2  ;  . =

D1 6 x; =

D2

= 24 x − 16

−4 4

3 3⇒ M1 là cực tiểu củaw,wCT = 3 ; chưa có kết luận về M2Câu 6: L = 4 x − 3 y + 2 + λ ( 7 − 4 x 2 − 3 y 2 ) . Điểm dừng M1 (1; −1) ; λ1 =

và M2 ( −1;1) ; λ2 =1

20

g1

g2g1

−8λ

0g2(−λ 8g22 + 6 g12

0 =

−6λ)1

2⇒ M1 là cực tiểu, M2 là cực đạiĐề 9

Câu 1: x ≠ −3 : f ′=

(x)54

1

+

x + 3 cos

4

x +3x=

−3 : f ′ ( −3) =limf ( x ) − f ( −3)x →−3x +31

5 4

 4 x + 3 cos x + 3 +

⇒ f ′( x ) =

0

 ln x 

Câu

2: u g 

=

+ f

 2 ln y du

= u′x dx + u′y dy

=1

4( x + 3)3sin=lim 4 x + 3 cos

x →−31

41

x +3( x + 3)3sin1

1

≤1

0 vì lim 4 x + 3 =

=

0 và cos

x →−3

x +3

x +31

; x ≠ −3

x +3

; x = −3( y)

 ln x

 ln x 

 ln x  1

1

g′ 

dx

+

g′ 

f′

−+

2

2 x ln y  2 ln y 

 2 y ln y  2 ln y  2 y

y  dy

( ) ln x 

 ln x 

∂2u

1

ln x

=

u′y )′ =g′ g ′′ 

(

2

3

x

∂y∂x

2 xy ln y  2 ln y  4 xy ln y  2 ln y Câu 3: Cực tiểu ( x; y; z ) =( −2; −2; −1) , giá trị cực tiểu wCT = −524

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hồng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiCâu 4: L = 3 x + 2 y + λ (16 − x 2 − 2 y 2 )Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU4 

11

4 

11

 12

 12;−

;

 ; λ2 =

 , λ1 = 8 và M2  −

8

11 

 11

 11 11 Điểm dừng: M1 Cực tiểu M1 , cực đại M2

− 2Câu 5: I ( t ) = ∫

t(xdx

1

− 2 1 π 1

2

=

ln

arctan

x1

= ln − ln arctan t 2 − 1

4

2

2

2 4 2

x − 2 x + 2 arctan x − 1 2

t)(())()1

1 π 1

 1 π 1 π

lim I ( t ) =

lim  ln − ln arctan t 2 − 1  =ln − ln =

− ln 2

t →−∞

t →−∞ 2

4 2

2 2 4 2 2()1

2Kết quả tích phân suy rộng bằng − ln 2Đề 10

2 : f ′(2) =

lim

Câu 1: x =

x →2f ( x ) − f (2)

x −2lim 2 x − 2 sin

=

x →21

1

≤1

0 vì lim 3 x − 2 =

=

0 và sin

x →2

x −2

x −21

1

1

4 3

cos

; x≠2

 3 x − 2 sin x − 2 − 3

2

x −2

Đạo hàm với x ≠ 2 và kết hợp ta có f ′ ( x ) = 

( x − 2)0

; x=2

 x2 

 ln y 

=

Câu

2: u g 

 + x. f  

 ln x 

 y

 ln y

 ln y 

du =

u′x dx + u′y dy =

g′ 

−

+

2

 x ln x  ln x  1

 x 2  2 x 2  x 2 

 x 2  

x3

 ln y f

f ′

dx +  

g′ 

f

+   dy y

y  y  

  y ln x  ln x  2 y y  y   2

 x2  x4  x2 

∂2u

1

ln y

 ln y 

 ln y  3x′′u

g

g

f

=

=( x)y − f ′′ ∂x∂y

xy ln 2 x  ln x  xy ln 3 x  ln x  2 y y  y  y 2  y 25

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU 3 1 3

61

Câu 3: Cực đại M  − ; ; −  , giá trị cực đại wCD = −

20

 5 2 10 L x 0,3 y0,6 + λ ( 9 − x − 2 y ) , cực đại M ( 3;3) , λ = 0,3.3−0,1

Câu 4: Hàm Lagrange:=

t d  ln x

(

3 x + 8 ) dx

(

I (t ) ∫

= 2∫ 

Câu 5:=

ln ( x

1 x ( x + 4 ) ln ( x x + 4 )

1

t)x+4 

t

 2 ln ln x x =

2 ln ln t t + 4 − 2 ln ( ln 5)

=

+4

1

x+4)()lim I ( t ) = lim 2 ln ln t t + 4 − 2 ln ( ln 5)  = +∞t →+∞ t →+∞Vậy, tích phân suy rộng đã cho bằng+∞Đề 11

5

( x − 3)

65

1

Câu 1: x ≠ 3 : f ′ ( x ) =x − 3 arctan

x − 3 1 + ( x − 3 )2

5

6f ( x ) − f ( 3)

1

π

3 : f+′ ( 3) =

lim+

lim+ 5 x − 3 arctan

0. =

0

x=

=

=

x →3

x →3

2

x −3

x −3

⇒ f−′ ( 3) =

f+′ ( 3) =

0 ⇒ f ′ ( 3) =

0

f ( x ) − f ( 3)

1

 π

5

f−′ ( 3) = lim−

= lim− x − 3 arctan

= 0.  −  = 0

x →3

x →3

x −3

x −3

 2

65

x − 3)

(

6

1

5



; x≠3

x − 3 arctanVậy f ′ ( x ) =  5

x − 3 1 + ( x − 3 )20

; x =3

 ln y  2  y 

Câu

2: u g  2

=

+ x f  ln x 

 xln y

x

 y 

 y 

 ln y 

du =

u′x dx + u′y dy =

g′  2

f ′

+ 2 x. f  −2

  dx +

2

 x  2 x  x 

 x ln x  ln x 

2

2

 y 

 2 ln y  x

g′ 

f ′

+

+

y ln x  ln x 

x  x∂2u

2

 y  1  y 

 2 ln y  4 ln y

 2 ln y 

=g′ g ′′ 

+ 2 x f ′

 − f ′′ 2

3

∂x∂y

xy ln x  ln x  xy ln x  ln x 

 x 2  x4

Câu 3: Cực tiểu M  1; − ; −3  , giá trị cực tiểu wCT = −37

326

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Toán cao cấp – Tài liệu NEUCâu 4: L = 2 x + 3y + λ ( 20 − 2 x 2 − 3y 2 ) , điểm dừng M1 ( 2;2 ) ; λ1 = ; M2 ( −2; −2 ) ; λ2 =−

1

41

4Cực tiểu M1 , cực đại M2

I (t )

Câu 5: =te−1(1 + 2( x +1+ x)

x + 1 ) ln ( x +

(()d  ln x + x + 1 

 2 ln ln t + t + 1 − 2 ln ln e −1 + e −1 + 1

= 2∫ 

=

x +1

ln x + x + 1

e−1x + 1 dxt()()()())lim I ( t ) = lim 2 ln ln t + t + 1 − 2 ln ln e −1 + e −1 + 1  = +∞t →+∞ 

t →+∞Vậy, tích phân suy rộng đã cho bằng+∞Đề 14

23

( x − 2)

43

1; x≠2

x − 2 arctan

Câu 1: Đáp số: f ′ ( x ) =  3

x − 2 1 + ( x − 2 )20

; x=2 y 

  y 

1

y

 y 

 y 

Câu =

2: u g   + x. f 

, du =

ff ′

dx + x f ′  dy

3

 x

 x

  x  2 x  x 

1

∂2u

 y  y

 y 

f ′

f ′′ 

=

∂x∂y 2 x  x  2 x  x 389

Câu 3: Cực tiểu: M  −10;4;  , giá trị cực tiểu: wCT = −

2

4L x 0,4 y0,6 + λ (15 − 2 x − 3y ) , cực đại M ( 5;5) với λ = 0,2

Câu 4: =

Câu

5: I ( t )

=t∫x

2t

dx

π

2 ln arctan t − 1 − 2 ln

x −1

= 2 ln arctan=

2

4

x − 1 arctan x − 1π

π

πt ) lim  2 ln arctan t − 1 − 2 ln =

lim I (=

2 ln − 2 ln= 2 ln 2t →+∞

t →+∞

4

2

4Vậy tích phân suy rộng đã cho bằng 2 ln 227

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần ii: Hướng dẫn giải & đáp số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×