1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề 26 (Đủ nét)

Đề 26 (Đủ nét)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUHãy xác định số lượng các sản phẩm để tổng lợi nhuận daonh nghiệp thu được là lớn nhất trong điều kiện giá

trị trường của ba sản phẩm lần lượt là:=

p1 9,=

p2 20,=

p3 10 .

Câu 3: Một gia đình có hàm lợi ích tiêu dùng là U = 3x10,4 x20,6 .

a. Xác định các hàm cầu Hick của người tiêu dùng.

b. Với mức giá tương ứng của hai mặt hàng là=

p1 2,=

p2 3 , hãy xác định túi hàng có chi phí nhỏ nhất để gia

đình này đảm bảo được mức lợi ích U0 = 32

Câu 4: Cho hàm số f ( x ) =

−2 xe x + x 2 − 3 . Viết khai triển Taylor của hàm số đó tại x0 = 1

25. Đề 30

Câu 1: Cho hàm số w = ( 2 x 2 + 5 y 2 ) .arctan ( 4 x 2 + 10 y 2 + 2 ) . Tính 5 y.w′x − 2 x.w′y

2Câu 2: Cho hàm ẩn y = f ( x ) xác định trong lân cận điểm ( x; y ) = (1;3) thỏa mãn F ( x; y ) = 8 x 3 + y 2 − 3 xy − 2 y = 2

. Tính f ′ (1) và f ′′ (1) .

Câu 3: Một doanh nghiệp độc quyền bán sản phẩm với hàm cầu Q=

10 − 0,5 p . Biết hàm chi phí sản xuất

d

TC= 0,2Q3 − 3Q 2 + 15Q + 10 . Hãy tìm mức giá p0 để doanh nghiệp có lợi nhuận tối đa và tính hệ số co dãn củacầu theo giá tại p0 .

Câu 4: Tìm các điểm cực trị của hàm số w = 2 x 2 + 3y 2 + z 2 − 2 xy + 2 xz − 4 y

1

1 

Câu 5: Tính tích phân ∫  dx

2

2

x

+

1

4

12

xx426. Đề 31

Câu 1: Cho hàm số: f (=

x)5( x + 2)4arctan8

khi x ≠ −2 và f ( −2 ) =

0 . Tính f ′ ( x ) , x ∈ 

x+2Câu 2: Khai triển Taylor hàm số g ( x ) =

( x + 2 ) ln ( 2 x 2 + 3) đến số hạng chứa ( x + 2 ) với phần dư dạng Lagrange

3 −3dt

Câu 3: Xác định khoảng tăng, giảm và các điểm đạt cực trị của hàm F ( x ) =  ∫4

 4 3t − 2 sin 4t + 8 

 2 x −5

415

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUPHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI & ĐÁP SỐ

Đề 1

Đ CHướng dẫn giải(Đáp số)553 2x − 2

y log 4 x −1 =

=(2+ x)()ln 5 3 2 x − 2

ln 5 3 2 x − 2

=

 4 x − 1  ln ( 4 x − 1) + ln 2 + x

ln 2+ x 1 u ′

vDùng công thức   =y′ =

22 5 ( 3 x − 1)35 5 ( 2 x + 3)4+(y′ =5x − 3 ( 2 x )2ln4x −1

2+ x(1

 43

−

+

 ln 5 2 x − 2

4

1

x2x + 4 x 

()35 2x + 3

5 5 ( 3 x − 1)2= 7; +∞  , giảm

 12

12 x + 7

5 5 ( 2 x + 3) ( 3 x − 1)

4Khoảng tăng  −

2du = u′x dx + u′y dy + uz′ dz

47

122=

du(

( x + 2y())(())(1−6 x 2

2

2x3

− x 3 y 3 ⇒ f x′ ( x; y ) =

f ( x; y ) =

; f y′ ( x; y ) =

5

53 y

15 3 y 4a. Với t > 1 có:

0,3

0,5

=

Q ( tK ; tL ) 30 ( tK

=

) ( tL ) t 0,8 30 K 0,3 L0,5 < t.Q ( K ; L )

6

b.120

Tìm ( K ; L ) để tối đa Q với điều kiện 9 K + 5 L =)

− 3z )2 e 2 x x + 2 y y − 3z − e 2 x

ye 2 x x + 2 y y − 3z ′

2e2 x e y ln y ′

y

y

3e2 x==

u′y =

...

2

2

+

y

y

x + 2 y − 3z

x + 2 y − 3z

x + 2 y y − 3z(57 −∞; − 12 x

x

−1) 33.2!

(

3

32

f ( x ) = 3 x − 32. + 33 + ... +′′

′′′=

; f (x) =

;

;

f (x) =

f

x

(

)

2

3

2

3

3x + 1

( 3x + 1)

( 3x + 1)

n

x

n −1

n −1 n

+ ( −1) 3n

+ o ( xn )

1

3

1

!

n

(

)

(n) ( )

n

f

n

( 3x + 1)

212u′v − v′u

v2Cực tiểu: xCT = −3) ln ( 4 x − 1) + ln 2 + x 2)23dx −2e2 x (1 + ln y ) y y( x + 2yy− 3z)2dy +dz12

1

f x′ ( 2;8 ) =

− ; f y′ ( 2;8 ) =

5

15a. Hiệu quả giảm theo quy mô

5;15) , λ 5−0,7.150,5

b. Điểm dừng =

( K ; L ) (=

thỏa mãn là cực đại của Q trong ràng buộc

ngân sách sản xuất=l 30 K 0,3 L0,5 + λ (120 − 9 K − 5L )

Hàm Lagrange:

7);z)

Điểm dừng ( x; y=( 3;3; −3)Là cực tiểu của u , giá trị cực tiểuuCT = −1816

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 2Group: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUHướng dẫn giảiĐáp số tan ( sin x ) 

ln 2

x

 tan ( sin x )  x

=

=y 

y

ln2

x

x

1 tan ( sin x ) 

ln x

lim ln y lim

=

2

x →0

x →0

x

tan ( sin x ) − x

(* )

x

= lim

=

x →0

x2

1MXĐ: D =  ; y′ =3( x + 1)2Lopitan 1 lần và tách thành 3 giới hạn nhỏ:tan 2 ( sin x )

cos x − 1

L1 lim

L2 lim

=

= ...;

=

= ...;

x →0

x →0

3x 2

x2

cos x

L3 lim

= ...

 tan ( sin x ) − x  =

x →0

3

ln 1 +x

1lim 

1

2

x2

x

tan

sin

x →0

(

)

x

6

Kết quả lim 

e

=x →0

x

L)

(

tan ( sin x ) − x

lim

...

=

x →0

x3+22x

3 x +1

35x + 3= 3

 53 x +1cực đại

f ( x ) =( x + 2 ) =e

x3

2x ln ( x + 2 )3

5Tăng ( −∞; −1) ,  − ; +∞  ; giảm  −1; − 3xCD = −1 , cực tiểuxCT = −3

5Khai triển cần viết:,x  x ln( x + 2 ) 

x 

f ′ ( x=

e

f (x)

=  ln ( x + 2 ) +

) ln ( x + 2 ) +x + 2

x + 2 f (x) =

1 + x ln 2 +1

1 + ln 2 2  x 2 + o x 2

2( ) 1

x 

2 

+

 f ( x ) +  ln ( x + 2 ) +

f ′′ ( x ) =

f ′( x )

2

x + 2  x + 2 ( x + 2 ) 

+)4Thay ( x; y ) = ( 0;1) vào ta được:∂2w

w′′yz =

( x; y ) =

( w′y )′x

∂y∂x()(+) w′y =

−2 f x 2 + 2 y 2 + 4 y ( x − 2 y ) . f ′ x 2 + 2 y 2

+)∂2w

−4 x. f ′ x 2 + 2 y 2 + 4 y. f ′ x 2 + 2 y 2

( x; y ) =

∂y∂x)((+ 8 xy ( x − 2 y ) f ′′ x 2 + 2 y 25)

Điểm dừng M  1; −()∂2w

( 0;1) = 4

∂y∂x)16 23 

;

19 19 M là cực tiểu củaw,giá trị cực tiểu w ( M )=

D1 60

=

x 4 ; D2 600

=

x 4 ; D3 4560 x 4(2Hàm Lagrange: L = 4 x + 7 y + λ u0 − x 3 y

67

24 

49 13)u0 3 ; u0 3

=

Điểm

dừng: ( x; y ) =

 , λ 6 3

Kết hợp mua sắm cần tìm là:( x; y ) =  u0 37

27 3 4 

; u02

49 17

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 4Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEUHướng dẫn giảiĐáp số3

− 3

2

f ( x; −2 ) − f (1; −2 )

x

fx′ (1; −2 ) lim

=

= lim = ...

x →1

x →1

x −1

x −1quyđồngfy′ (1; −2 ) =

1 mẫu

=

fy′ (1; −2 ) limy →−2fx′ (1; −2 ) =

−2 3f (1; y ) − f (1; −2 )

1− y − 3

= lim= ... nhân liên

y →−2

y+2

y+21

2 3hợp

0

1b.

=

I

e x 1 − e2 x dx

ln (1 − x )1x

lim  ln x. ln=

= lim− =

(1 − x ) xlim

− ln 2

x →1− 

→1−

x →1

1

1x

ln x

x ln 2 x

e=

I

sin t ⇒ e x dx= cos tdt ⇒ =

1

2 ln x

ln 2 x ( L )

lim−

lim− x

0

=

=

=

−2 lim− x ln x =

0

x →1 1

x →1

x →1

1

π

1 + cos 2t

3

−1

− 2

=

− −

dt =x

x

2

12 8

π( L)a.

240∫ cos

π

66(; F ′ ( x ) =

D=

2 −3 x 2)152 + 3x 652 + 3t 2 dtx33x = 0

F′ ( x ) = 0 ⇔ 

3

 1 − x(ε)Khoảng tăng: (1;+∞ ) , giảm ( −∞;1)x = 0

⇔

2

5

2 + 3ε =

0

x = 1Cực tiểu duy nhấtxCT = 1là giá trị nào đó nằm giữa 1 và x 3 (ĐL giá trị trung bình)

x 2 y2 

L = 2 x − 3 y + λ  36 −

− 

4

9 

216 

97

 64

;−

4 Điểm dừng M1 

 , λ1 =

16

97 

 97Xét điều kiện đủ ta được:97

 64 216 

M2  −;

 , λ2 =

16

97 97 

M1 là cực tiểu, M2 là cực đại18

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.3122tdt=Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 51

 1

Câu 1: lim  sin + cos 

x →∞

x

 xcotg1

x=lim ( sin t + cos t )cotgtt →0. Đặt y =Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU( sin t + cos t )cotgt⇔ ln y =ln ( sin t + cos t )

tan t1

cos t − sin t

cotg

x

1

1

ln ( sin t + cos t ) ( L )

sin t + cos t 1 ⇒ lim sin + cos

e1 =

e

=

=

=

lim ln y lim = lim

2

x

→∞

t →0

t →0

t →0 1 + tan t

x

x

tan t

1 π

2 4

1

2x−

x  arctan x −

Câu=

2: y′ x arctan x + − =π

; y′ = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

4 Hàm số tăng trên ( −∞;0 ) và (1;+∞ ) , giảm trên ( 0;1) ; cực đại

Câu 3:xCD = 0 , cực tiểu xCT = 1∂u

∂u

= 2 xy. f ′ x 2 − y 2 ; = f x 2 − y 2 − 2 y 2 f ′ x 2 − y 2 , thay vào rồi biến đổi là xong!

∂x

∂y()()()Câu 4: Giải như cực trị tự do: ( Q1 ; Q2 ; Q3 ) = ( 400;50;200 )L x 0,6 y0,25 + λ ( 680 − 8 x − 5y ) . Cực đại ( x; y ) = ( 60;40 ) và λ = 0,05.600,6.40−0,75

Câu 5: Hàm Lagrange:=

31

 1 + cos 2 x 

2

3

Câu 6: ∫ cos xdx =

∫  2  dx =8 ∫ 1 + 3cos 2 x + 3cos 2 x + cos 2 x dx =(6)1 

1 + cos 4 x 3cos 2 x + cos6 x 

5 x 15sin 2 x 3sin 4 x 3sin 6 x

=

1 + 3cos 2 x + 3

+

dx =+

+

+

+C8 

2

4

16

64

64

1923Câu 7:1313131

1

x log3 x dx =

− ∫ x log3 xdx + ∫ x log3 xdx =x ln xdx +

x ln xdx =

ln

3

ln

3

1

1

1

1

3Tích phần từng phần và ta được kết quả:31  16 40− + ln 3 ln 3  9 9

19

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 6 2

dt

∫Câu 1: f ( x ) = 4

2

2

ln 3 8 x 2 − 2 8 x 2 + 9   8 x 2 ln 3t − 2t + 9



( −16 x )( )( )()

Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU3x = 0

x = 02 − 8x 2

0⇔

f ′( x ) =

⇔

0

=

 x = ±2

 ln 3ε 2 − 2ε + 9

()( ε là giá trị nào đó nằm giữa 2 và 8x 2 ; ĐL giá trị trung bình)

Khoảng tăng: ( −2;0 ) ; ( 2; +∞ ) , khoảng giảm ( −∞; −2 ) ; ( 0;2 )

Một cực đại xCD−2; xCT 2 =

2

= 0 , hai cực tiểu: xCT1 =−1

−1

−1 4

1

1

Câu 2: I ( t ) =∫ ( 4 x 2 − 5) e6 x dx = ∫ ( 4 x 2 − 5) d ( e6 x ) = ( 4 x 2 − 5) e6 x

− ∫ xe6 x dx =

t

6

6

3

t

t=5 −6 1

e −

36t 2 − 12t − 43 e6 t

54

54()1

36t 2 − 12t − 43

5

 5 −6 1

lim I ( t=

lim  e −6 −

36t 2 − 12t − 43 e6 t =

lim

e)

 54

t →−∞

t →−∞ 54

54

54 t →−∞

e −6 t()Lopitan 2 lần ta được kết quả của tích phân suy rộng là−1∫ (4x−∞1

2

 7

Câu 3: Điểm dừng ( x; y; z ) =  ; − ; −  là cực đại của

 22 22 11 w,25 −6

− 5 e6 x dx =

e

54)giá trị cực đại wCD =6229

242Câu 4: Hàm Lagrange: L = 8 x − 6 y − 45 + λ ( 6 − 2 x 2 − 3 y 2 ) 24 1 24 

 24 1 24 

11

11

;−;

;

cực đại: M2  −

 , λ1 =

 , λ2 =

6

6

 11 2 11 

 11 2 11 Cực tiểu: M1 20

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiĐề 7Group: Tốn cao cấp – Tài liệu NEUCâu 1:

a.f −1 ( a + 1) π  =

( a + 1)π

2. Dưới đây là ví dụ cho trường hợp a= b= 0f ′ ( x ) = 2 + sin x > 0∀ x ∈  ⇒ f ( x ) đơn điệu tăng trên  nên nó có hàm ngược f −1 ( x )

ππf −1 (π ) =t ⇔ π = f ( t ) ⇔ π =2t − cos t ⇔ t = . Tức là ta có f −1 (π ) =

2

2b.( ) . Dưới đây sử dụng định nghĩa để tính cho trường hợp a=

( f )′ ( a + 1) π  =

2 ( a + 1) + 1

a +1−1b= 0π′ π

( )(f )

−1f −1 ( x ) −

f −1 ( x ) − f −1 (π )

2

lim

= lim

x →π

x →π

x −π

x −π−1

π

Đặt u = f ( x ) ⇒ x = f ( u ) = 2u − cos u và x → π ⇒ u → , thay lại giới hạn trên ta được:2⇒ f −1 ′ (π )= lim( )u→π2u−π( L)

1

1

2

= lim

=

π

2u − cos u − π u→ 2 + sin u 3

221

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hồng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Toán cao cấp – Tài liệu NEUCâu 2t +adx∫ (1 + x ) 1 +

(

2020 b + 2x)(1 + ( t + a )  1 +

2> 0 (do=

Vậy ta được khoảng tăng: Dt +a2= =

a. D

f ′ (t ). f (t )

[0; +∞ ) , y′ 2=)((20 b + 211 + x 2 1 + 20 b + 2 xdx

t + a ) (1 + x ) (1 +

20)a[0; +∞ ) , giá trị nhỏ nhất y ( 0 ) = ∫f ( t ) lim

=

=

b. I lim

t →+∞t →+∞1

u+∞dxdx∫ (1 + x ) 1 +=

∫ (1 + x ) 1 +

x)

(

(

20 b + 2201

uĐặt x =⇒ dx =

− 2 du và x20x)> 0 và a ≥ 0 ) nên y′ ≥ 00t +a20 b + 220 b + 2xdx(1 + x ) (1 +

220 b + 2x))+∞

0

, thay lại ta được:

⇒u

0

+∞1

0

+∞

+∞

− 2 du

20 b + 2

20 b + 2

20 b + 2

u

u

x

u

I ==

du

du

dx=

=

∫+∞  1  2

2

2

20

2

20

2

20 b + 2

b

b

+

+

1 

1

1

1

u

u

x

+

+

+

0 1+ u

0 1+ x

−∞ 1 + u

 1 + u 2   1 + 20 b + 2 

u

0)((+∞⇒=

I+I0+∞1∫ (1 + x ) 1 +

(

2)20 b + 2x)dx +20 b + 2∫ (1 + x )

(

02)((+∞x=

dx

1 + 20 b + 2 x))dx∫ 1=

+x

20()(+∞ π

x

arctan =

0

2π

⇒I=

4

b +1

20a − 14

24 a + 32

Câu 3: Điểm dừng M ( x; y; z ) với: x =;y =

;z =

2

2

2

4 + ( 2 a + 1)

4 + ( 2 a + 1)D1 =2; D2 =−4 + ( 2 a + 1) ; D3 =2 D2

2⇒ M là cực tiểu với những bạn có a = 1,2,3,... , M không là cực trị với a = 022

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312)Spring 2019l K

=

Câu 4: Hàm Lagrange:a +1

10b+2

10LPage: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU+ λ 100 ( a + b + 3) − ( a + 1) K − ( b + 2 ) L a + b −7

1

Cực đại ( K ; L ) = (100;100 ) với λ = .100 10

10Hệ số co dãn của sản lượng cực đại∂C0 QmQma + b −8

a + b +3

1

10

.100 10 ;=

C0 100 ( a + b + 3) ; Q

=

100

m

10λ

Từ bài có=

⇒ε∂Qm C0

C

Qm theo chi phí sản xuất C=

= λ. 0

0 là: εa + b −7

100 ( a + b + 3) a + b + 3

1

10

.100

.

=

a + b +3

10

10

100 10⇒ Khi chi phí sản xuất tăng thêm 2% thì sản lượng tối ưu tăng xấp xỉa+b+3

%

5Đề 8

Câu 1: y′ ( x ) =

−4e −2

(8x − 12 x 2 ) e−3x +1 ⇒ y′ (1) =

Câu 2: D = ; y′ = (1 − 12 x ) e −3 x = 0 ⇔ x =

Khoảng tăng  −∞;1

.

121

11

, khoảng giảm  ; +∞  ; cực đại xCD =12 

12

 12

2

Câu 3: dw = w′x dx + w′y dy = 6 x ( 4 x + 5 y 4 ) + 24 x 2 ( 4 x + 5 y 4 )  dx + 120 x 2 y 3 ( 4 x + 5 y 4 ) dy



Câu 4:dùng tích phân từng phần và tích phân của phân thức, ta được kết quả

∫ ( 3x − 5) ln ( 2 x + 1) dx =

 3x 23 x 2 − 17 x 175

x

ln

2

x

+

1− ln ( 2 x + 1) + C

) (

4

8

 2

23

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiGroup: Tốn cao cấp – Tài liệu NEU6 x −4

1 1

Câu 5: D =  2 , điểm dừng: M1 (1;1) và M2  ;  . =

D1 6 x; =

D2

= 24 x − 16

−4 4

3 3⇒ M1 là cực tiểu củaw,wCT = 3 ; chưa có kết luận về M2Câu 6: L = 4 x − 3 y + 2 + λ ( 7 − 4 x 2 − 3 y 2 ) . Điểm dừng M1 (1; −1) ; λ1 =

và M2 ( −1;1) ; λ2 =1

20

g1

g2g1

−8λ

0g2(−λ 8g22 + 6 g12

0 =

−6λ)1

2⇒ M1 là cực tiểu, M2 là cực đạiĐề 9

Câu 1: x ≠ −3 : f ′=

(x)54

1

+

x + 3 cos

4

x +3x=

−3 : f ′ ( −3) =limf ( x ) − f ( −3)x →−3x +31

5 4

 4 x + 3 cos x + 3 +

⇒ f ′( x ) =

0

 ln x 

Câu

2: u g 

=

+ f

 2 ln y du

= u′x dx + u′y dy

=1

4( x + 3)3sin=lim 4 x + 3 cos

x →−31

41

x +3( x + 3)3sin1

1

≤1

0 vì lim 4 x + 3 =

=

0 và cos

x →−3

x +3

x +31

; x ≠ −3

x +3

; x = −3( y)

 ln x

 ln x 

 ln x  1

1

g′ 

dx

+

g′ 

f′

−+

2

2 x ln y  2 ln y 

 2 y ln y  2 ln y  2 y

y  dy

( ) ln x 

 ln x 

∂2u

1

ln x

=

u′y )′ =g′ g ′′ 

(

2

3

x

∂y∂x

2 xy ln y  2 ln y  4 xy ln y  2 ln y Câu 3: Cực tiểu ( x; y; z ) =( −2; −2; −1) , giá trị cực tiểu wCT = −524

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Spring 2019Page: Love NeverDies

Đề giữa kì & HD giảiCâu 4: L = 3 x + 2 y + λ (16 − x 2 − 2 y 2 )Group: Toán cao cấp – Tài liệu NEU4 

11

4 

11

 12

 12;−

;

 ; λ2 =

 , λ1 = 8 và M2  −

8

11 

 11

 11 11 Điểm dừng: M1 Cực tiểu M1 , cực đại M2

− 2Câu 5: I ( t ) = ∫

t(xdx

1

− 2 1 π 1

2

=

ln

arctan

x1

= ln − ln arctan t 2 − 1

4

2

2

2 4 2

x − 2 x + 2 arctan x − 1 2

t)(())()1

1 π 1

 1 π 1 π

lim I ( t ) =

lim  ln − ln arctan t 2 − 1  =ln − ln =

− ln 2

t →−∞

t →−∞ 2

4 2

2 2 4 2 2()1

2Kết quả tích phân suy rộng bằng − ln 2Đề 10

2 : f ′(2) =

lim

Câu 1: x =

x →2f ( x ) − f (2)

x −2lim 2 x − 2 sin

=

x →21

1

≤1

0 vì lim 3 x − 2 =

=

0 và sin

x →2

x −2

x −21

1

1

4 3

cos

; x≠2

 3 x − 2 sin x − 2 − 3

2

x −2

Đạo hàm với x ≠ 2 và kết hợp ta có f ′ ( x ) = 

( x − 2)0

; x=2

 x2 

 ln y 

=

Câu

2: u g 

 + x. f  

 ln x 

 y

 ln y

 ln y 

du =

u′x dx + u′y dy =

g′ 

−

+

2

 x ln x  ln x  1

 x 2  2 x 2  x 2 

 x 2  

x3

 ln y f

f ′

dx +  

g′ 

f

+   dy y

y  y  

  y ln x  ln x  2 y y  y   2

 x2  x4  x2 

∂2u

1

ln y

 ln y 

 ln y  3x′′u

g

g

f

=

=( x)y − f ′′ ∂x∂y

xy ln 2 x  ln x  xy ln 3 x  ln x  2 y y  y  y 2  y 25

Thắc mắc liên hệ: https://www.fb.com/LND9492Hoàng Bá Mạnh: 0986.960.312Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề 26 (Đủ nét)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×