1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Diện tích khu đo: S = 47 km2

Diện tích khu đo: S = 47 km2

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.1 Lưới cơ sở 1

Sơ đồ lưới:Tọa độ cácBảng xx: Tọa độ các điểm thiết kế

ST Tên điểm

x(m)

T

1

CM_CS1_0 1191256.528

8

2

CM_CS1_0 1190690.848

7

3

CM_CS1_0 1193647.837

5

4

CM_CS1_11 1189820.963

5

6CM_CS1_1

0

CM_CS1_0điểm thiết

kế:Bảng xx

STTy(m)399236.48

0

398168.09

1

398916.46

6

403318.68

7

1190293.184 401110.560B10°46'18.489

"

10°45'59.974

"

10°47'36.283

"

10°45'32.160

"

10°45'47.319

"

1193884.460 403511.129 10°47'44.425Lh(m)106°33'53.114" 67.5

0

106°33'18.005 48.0

"

0

106°33'42.344 72.0

"

0

106°36'07.615 77.6

"

0

106°34'54.892 72.5

"

0

106°36'13.564 86.0Hình

sơ đồ lưới cơĐiểm

sở cấp

phương án 1. Chiều dài(m)

Điểm

bắtxx:

đầu

kết1 thúcĐường đáy

cần đo:Xem

thêm tại

phụ lục

số 1

Đánh giá

độ chính

xác

lưới33thiết kế:SSTP vị

trí điểm

khơng

gian yếu

nhất là tại

điểm:Bảng xx: SSTP vị trí điểm không gian

STT

Tên Điểm

1

CM_CS1_08

2

CM_CS1_07

3

CM_CS1_05

4

CM_CS1_11

5

CM_CS1_10

6

CM_CS1_02

7

CM_CS1_06

8

CM_CS1_01

9

CM_CS1_09

10

CM_CS1_04

11

CM_CS1_03mX(mm)

3.5

2.5

2.9

2.3

2.6

2.4

2.7

3.2

2.8

2.8

3.3mY(mm)

2.3

1.9

2.3

1.9

1.7

1.7

2.1

1.9

1.9

2.0

2.2mx(mm)

2.4

2.1

3.2

2.8

2.2

2.6

3.0

2.4

2.7

2.3

2.4my(mm)

3.4

2.5

2.8

2.3

2.6

2.4

2.7

3.1

2.8

2.8

3.2CM_CS1_05 và CM_CS1_08 với MP = 4.8 (mm)SSTP vị trí

điểm mặt

bằng yếu

nhất là tại

điểm:Bảng xx: SSTP vị trí điểm mặt bằng

STT

Tên Điểm

1

CM_CS1_08

2

CM_CS1_07

3

CM_CS1_05

4

CM_CS1_11

5

CM_CS1_10

6

CM_CS1_02

7

CM_CS1_06

8

CM_CS1_01

9

CM_CS1_09

10

CM_CS1_04

11

CM_CS1_03CM_CS1_05 với mp = 4.2 (mm)34Sai số

trung

phương

tương hỗ

lớn nhất

là tại

cạnh:Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ.

ST

Cạnh

Chiều

ma ms

T

dài(m)

(") mm

1

647572 -- CM_CS1_01

5330861.2 0.1 3.1

2

CM_CS1_01 -- CM_CS1_03 2694430.0 0.2 3.2

3

CM_CS1_03 -- 647572

6696275.7 0.1 3.0

4

CM_CS1_01 -- CM_CS1_02 1889458.7 0.3 3.3

5

CM_CS1_02 -- 647576

1750107.2 0.3 2.6

6

647576 -- CM_CS1_03

1984771.4 0.3 3.2

7

CM_CS1_01 -- 647565

3562190.3 0.2 2.7

8

647565 -- CM_CS1_02

5324885.6 0.1 2.5

9

CM_CS1_02 -- CM_CS1_06 5292795.2 0.1 3.4

10 CM_CS1_06 -- 647565

3191598.7 0.2 2.9

24 CM_CS1_08 -- CM_CS1_04 5003712.8 0.1 4.0CM_CS1_08 -- CM_CS1_04 với mth = 5.031 (mm)Xem thêm tại phụ lục số 01.Nhận xét về lưới thiết kế:35mth

mm

3.9

4.4

4.0

4.5

3.5

4.0

3.9

3.5

4.6

4.0

5.0ms/S

1 / 1718165

1 / 853817

1 / 2215653

1 / 567198

1 / 673732

1 / 624037

1 / 1322422

1 / 2096017

1 / 1565417

1 / 1087940

1 / 12471563.2.2 Lưới cơ sở 2

Sơ đồ lưới:Hình xx Sơ đồ lưới cơ sở cấp 2 phương án 1.36Tọa độ các điểm thiết kế:

Đường đáy

cần đo:Bảng xx: Tọa độ các điểm cơ sở cấp 2 phương án 1.

STT Tên điểm

x(m)

y(m)

B

L

Xem

1

10°48'35.396" 106°35'17.670"

Bảng

xx:CMII_05

các đường 1195455.549

đáy lưới cơ sở 2401817.752

cần đo.

2

CMII_18

1194070.981

10°47'50.548"Chiều

106°36'31.922"

thêm tại

STT

Điểm

bắt đầu

Điểm kết404069.361

thúc

Thơng

dài(m)

3

CMII_14

1193340.201

401538.881

10°47'26.525"

106°35'08.695"

phụ lục

hướng

Bảng

SSTP vị trí1195545.772

điểm khơng gian

4 1 xx:CMII_06

401040.140 10°48'38.258" 106°34'52.064"

số xx

STT

Điểm

mX(mm) 10°47'03.672"

mY(mm)

5

CMII_15 Tên

1192637.982

401544.876

106°35'08.961"

Bảng xx: SSTP vị trí điểm mặt bằng

Đánh giá 1

2.2

1.9 106°34'42.000"

6

CMII_28 CMII_05

1191876.181 400723.557

10°46'38.800"

Tên

Điểm

mx(mm)

độ chính STT

27

2.2

2.0my(mm)

CMII_32 CMII_18

1190339.278 397574.398

10°45'48.474"

106°32'58.500"

xác

lưới 1

CMII_05

2.1

2.1

38

1.8

1.7 106°33'25.373"

CMII_33 CMII_14

1189181.078 398387.380

10°45'10.861"

thiết kế:

2

CMII_18

2.3

49

2.1

1.82.2106°33'58.175"

CMII_34 CMII_06

1189106.465 399383.803

10°45'08.530"

CMII_14

5310

1.91.8

1.51.8106°34'00.908"

CMII_35 CMII_15

1190101.962 399469.793

10°45'40.937"

CMII_06

6411

1.72.2

1.52.0106°34'55.855"

CMII_26 CMII_28

1190307.327 401139.862

10°45'47.782"

CMII_15

7512

2.41.7

2.01.9106°34'58.661"

CMII_27 CMII_32

1190924.865 401226.910

10°46'07.888"

6

CMII_28

2.1

813

2.3

1.91.7106°34'39.065"

CMII_25 CMII_33

1189195.942 400626.437

10°45'11.563"

CMII_32

9714

2.92.4

2.52.4106°34'17.975"

CMII_29 CMII_34

1191270.676 399991.832

10°46'19.024"

8

CMII_33

10

2.12.4

1.82.3106°36'37.624"

15

CMII_19 CMII_35

1192012.305 404236.684

10°46'43.563"

9

CMII_34

11

2.22.5

1.92.9106°36'26.383"

16

CMII_20 CMII_26

1191385.903 403893.386

10°46'23.145"

10

CMII_35

12

1.72.1

1.52.1106°35'49.633"

17

CMII_16 CMII_27

1192874.055 402781.208

10°47'11.473"

11

CMII_26

13

3.12.1

2.52.2106°36'17.067"

18

CMII_17 CMII_25

1192691.227 403614.118

10°47'05.601"

12

CMII_27

14

2.32.1

1.91.7106°36'28.957"

19

CMII_24 CMII_29

1189135.347 403965.141

10°45'09.907"

13

CMII_25

2.7

15

2.5

2.33.1106°36'26.825"

20

CMII_23 CMII_19

1189905.948 403902.567

10°45'34.980"

14

CMII_29

16

2.12.2

1.72.3106°35'37.976"

21

CMII_22 CMII_20

1190215.378 402419.310

10°45'44.911"

15

CMII_19

17

2.12.9

1.72.5106°35'53.004"

22

CMII_21 CMII_16

1190421.754 402876.511

10°45'51.671"

16

CMII_20

18

2.22.0

2.02.1106°33'01.131"

23

CMII_11 CMII_17

1194438.666 397666.855

10°48'01.897"

17

CMII_16

19

2.52.0

2.02.0106°33'02.940"

24

CMII_10 CMII_24

1194976.300 397723.476

10°48'19.399"

18

CMII_17

20

2.32.2

2.12.2106°36'27.087"

25

CMII_01 CMII_23

1195608.524 403926.909

10°48'40.574"

19

CMII_24

21

3.42.3

2.52.5106°36'26.154"

26

CMII_02 CMII_22

1194890.840 403896.482

10°48'17.214"

20

CMII_23

2.4

22

3.9

2.72.2106°35'57.082"

27

CMII_03 CMII_21

1194466.844 403012.110

10°48'03.332"

21

CMII_22

23

2.32.4

2.03.3106°35'40.558"

28

CMII_04 CMII_11

1194663.430 402510.724

10°48'09.683"

22

CMII_21

24

2.74.3

2.23.8106°34'41.099"

29

CMII_07 CMII_10

1195232.815 400706.129

10°48'28.040"

23

CMII_11

25

3.02.2

2.52.3106°34'44.080"

30

CMII_08 CMII_01

1194091.003 400793.310

10°47'50.889"

24

CMII_10

26

2.72.4

2.42.7106°33'23.557"

31

CMII_09 CMII_02

1195056.866 398350.010

10°48'22.084"

25

CMII_01

27

2.32.7

1.93.0106°33'23.344"

32

CMII_31 CMII_03

1191207.039 398331.853

10°46'16.790"

26

CMII_02

28

2.02.7

1.72.7106°33'40.512"

33

CMII_12 CMII_04

1193642.844 398860.822

10°47'36.115"

27

CMII_03

2.2

29

1.8

1.62.3106°34'10.336"

34

CMII_13 CMII_07

1193520.559 399766.493

10°47'32.224"

28

CMII_04

30

1.71.8

1.52.0106°33'52.878"

35

CMII_30 CMII_08

1191258.683 399229.299

10°46'18.559"

29

CMII_07

31

CMII_09

3.82.0

2.91.8

30

CMII_08

32

CMII_31

1.81.7

1.71.7

31

CMII_09

33

CMII_12

1.72.8

1.53.8

32

CMII_31

34

CMII_13

1.82.1

1.51.8

33

CMII_12

35

CMII_30

1.81.7

1.51.7

34

CMII_13

1.8

1.8

35

CMII_30

1.9

1.8

Sai số trung phương vị trí điểm khơng gian yếu nhất là tại điểm: CMII_21 với mP =

37

6.4 (mm)

Sai số trung phương vị trí điểm yếu nhất là tại điểm: CMII_21 với mP = 5.7 (mm)Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ.

Chiều dài(m) ma

ms

Xem thêm STT Cạnh

(")

mm

tại phụ lục

số 02.

1

CMII_01 -- CMII_02

718.3284

0.7

2.9

2

CMII_02 -- CMII_03

980.7575

0.6

2.8

3

CMII_03 -- CMII_04

538.5483

0.8

2.4

CMII_04 -- CMII_01

1702.5812

0.3

2.8

Nhận xét 4

CMII_01 -- CMII_05

2114.6971

0.2

3.2

về

lưới 5

6

CMII_05 -- CMI_01

597.4030

0.7

2.1

thiết kế:

7

CMI_01 -- CMII_04

941.5598

0.4

2.0

8

CMII_04 -- CMII_05

1052.4551

0.5

2.4

9

CMII_05 -- CMII_06

782.8285

0.6

2.5

10

CMII_06 -- CMII_07

457.7174

1.0

2.3

43

CMII_07 -- CMII_21

5277.9600

0.2

4.5mth

mm

3.8

3.9

3.2

4.0

4.0

3.0

2.7

3.3

3.4

3.3

6.0ms/S

1 / 248604

1 / 356579

1 / 226672

1 / 597925

1 / 664398

1 / 280456

1 / 469514

1 / 442091

1 / 308509

1 / 199950

1 / 1176868Sai số trung phương tương hỗ yếu nhất là tại cạnh: CMII_07 -- CMII_21 với mth = 5.998 (mm)383.3Phương án 2Cơ sở 1 đo bằng GNSS, lưới cơ sở 2 đo bằng góc cạnh

Số lượng điểm khống chế của khu đo là 46 được tính giống như phương án 1.

Số lượng điểm cơ sở cấp 1: 11 điểm

Số lượng điểm cơ sở cấp 2: 35 điểm.3.3.1 Lưới cơ sở 1Tọa độ các

điểm thiết

kế:Xem

thêm tại

phụ lục

số xx

Đường đáy

cần đo:Xem

thêm tại

phụ lục

số xxBảng xx: tọa độ các điểm cơ sở 1 phương án 2.

STT

Tên điểm

x(m)

y(m)

1

CMI_01

1194899.539

401599.248

2

CMI_02

1194486.645

398575.433

3

CMI_03

1193332.261

398019.898

4

CMI_04

1193381.074

400699.237

5

CMI_05

1193884.460

403511.129

6

CMI_06

1192500.796

401156.732

7

CMI_07

1191316.980

402734.004

8

CMI_08

1192031.613

398327.157

Bảng

xx:

đường

đáy

cần

đo

lướisở

cấp

1

phương

án

2.

9

CMI_09

1190107.732

398122.872

10

CMI_10

1189785.615

400328.576

11

CMI_11

1190051.151

403405.471Hình xx: sơ đồ lưới cơ sở cấp 1 phương án 2.39B

10°48'1

10°48'0

10°47'2

10°47'2

10°47'4

10°46'5

10°46'2

10°46'4

10°45'4

10°45'3

10°45'3Bảng xx: SSTP vị trí điểm khơng gian

Bảng xx: SSTP vị Tên

trí điểm

mặt bằng

STT

Điểm

mX(mm)

mY(mm)

1STT

CMI_01

2.9mx(mm)

1.9

Tên Điểm

my(mm)

21

CMI_02

2.8

2.3

CMI_01

2.2

2.9

32

CMI_03

2.62.8

2.2

CMI_02

2.8

43

CMI_04

2.62.7

1.9

CMI_03

2.6

Xem thêm

5Bảng

CMI_05

xx: SSTP tương

đối, SSTP phương2.2

vị,2.3

SSTP tương hỗ. 1.9

4

CMI_04

2.6

tại phụ lục

6STT

CMI_06

2.5

1.8

5

CMI_05

2.4 ma ms

Cạnh

Chiều dài(m)

mth 2.2ms/S

số 03.

76

CMI_07

2.6

2.1

CMI_06

2.1 (") mm mm

2.5

CMI_08

2.4

1.9

Nhận xét 8

CMI_07

17

647572 -- CMI_01

5614607.92.5 0.1 2.9

3.6 2.61 / 1968656

về

lưới 9

CMI_09

2.7

CMI_08

2.41 / 702688

28

CMI_01 -- CMI_05

2164641.32.2 0.3 3.1

4.11.8

thiết kế:

10

CMI_10

2.8

1.9

9

CMI_09

2.4

3

CMI_05 -- 647572

3883272.3

0.1 2.2

3.2 2.61 / 1760953

11

CMI_11

2.22.5 0.2 2.4

CMI_10

2.81 / 1395369

410

CMI_01 -- 647565

3367418.8

3.62.0

CMI_11

511

647565 -- CMI_02

3598793.32.9 0.2 2.8

4.0 2.21 / 1290211

Sai

phương

vị trí điểm lớn

nhất là tại điểm:

với mP1=/ 4.6

(mm)

6 số trung

CMI_02

-- CMI_01

3051875.1

0.2 CMI_02

3.4

4.3

896646

7Sai số trung

CMI_01

-- CMI_04

1765150.9

0.3 CMI_02

2.6

3.8

687471

phương

vị trí điểm lớn

nhất là tại điểm:

với mp1=/ 4.0

(mm)

8

CMI_04 -- CMI_02

2394332.9

0.2 3.0

4.1

1 / 786234

9

CMI_02 -- CMI_03

1281101.5

0.4 2.8

4.0

1 / 449938

10

CMI_03 -- CMI_04

2679783.1

0.2 3.0

3.8

1 / 900765

32

CMI_07 -- CMI_10

2851519.3

0.2 3.1

4.4

1 / 914787

Sai số trung phương tương hỗ lớn nhất là tại cạnh: CMI_07 -- CMI_10 với mth = 4.391 (mm)403.3.2 Lưới cơ sở cấp 2

Sơ đồ lưới cơ sở cấp 2:Hình xx: Sơ đồ lưới cơ sở cấp 2 phương án 2.41Tọa độ các điểm thiết kế đường chuyền số 1:Bảng xx: Tọa độ các điểm trong lưới cơ sở 2 đo góc cạnh.

S D

Tên điểm

x(m)

y(m)

T C

T

1

CM_CS2_L2_18 1189145.637 398878.185

2

CM_CS2_L2_17 1189102.774 399379.836

3

CM_CS2_L2_16 1189611.040 399423.890

4

CM_CS2_L2_15 1189579.290 399923.953

5

CM_CS2_L2_13 1189804.186 400318.448

6

CM_CS2_L2_14 1189560.769 400434.600

7

CM_CS2_L2_12 1189959.761 400572.448BL10°45'09.756"

10°45'08.410"

10°45'24.955"

10°45'23.971"

10°45'31.328"

10°45'23.417"

10°45'36.416"107°04'31.530"

107°04'48.045"

107°04'49.445"

107°05'05.907"

107°05'18.869"

107°05'22.716"

107°05'27.214"8CM_CS2_L2_111189989.395400959.79910°45'37.418"107°05'39.960"9CM_CS2_L2_101190292.475401449.94010°45'47.328"107°05'56.063"CM_CS2_L2_091190326.342401921.95810°45'48.476"107°06'11.595"CM_CS2_L2_081190214.159402422.02210°45'44.872"107°06'28.065"12CM_CS2_L2_061190244.056403085.86210°45'45.908"107°06'49.912"13CM_CS2_L2_071190047.735403409.97810°45'39.549"107°07'00.598"14CM_CS2_L2_051190380.317402804.47810°45'50.316"107°06'40.637"15CM_CS2_L2_041190810.134402726.16110°46'04.297"107°06'38.019"16CM_CS2_L2_031191265.218402677.47710°46'19.103"107°06'36.373"17CM_CS2_L2_021191597.535402747.59210°46'29.925"107°06'38.649"18CM_CS2_L2_011191921.386402993.12610°46'40.488"107°06'46.700"10

11142Các

góc

cần đo:Bảng xx

STT

Điểm bắt đầu

Điểm giữa

1

CM_CS1_08

CM_CS1_10

2

CM_CS1_10

CM_CS2_L2_10

CM_CS2_L2_10

CM_CS2_L2_09

Đánh giá 3

CM_CS2_L2_09

CM_CS2_L2_08

độ chính 4

CM_CS2_L2_08

CM_CS2_L2_05

xác

lưới 5

6

CM_CS2_L2_05

CM_CS2_L2_04

thiết kế:

SSTP vị trí điểm CM_CS2_L2_03

7Bảng xx:

CM_CS2_L2_04

Tên ĐiểmCM_CS2_L2_02mx(mm)

8STT CM_CS2_L2_03

CM_CS2_L2_18

91

CM_CS2_L2_02

CM_CS2_L2_019.8

2

CM_CS2_L2_17

10

CM_CS2_L2_04

CM_CS2_L2_0515.8

3

CM_CS2_L2_16

11

CM_CS2_L2_06

CM_CS2_L2_0516.0

4

CM_CS2_L2_15

12

CM_CS2_L2_05

CM_CS2_L2_0614.8

5

CM_CS2_L2_13

13

CM_CS2_L2_06

CM_CS2_L2_0713.0

6

CM_CS2_L2_14

12.6

14

CM_CS2_L2_10

CM_CS1_10

7

15

CM_CS1_10CM_CS2_L2_12

CM_CS2_L2_11 9.6

8

CM_CS2_L2_11

16

CM_CS2_L2_11

CM_CS2_L2_123.6

9

CM_CS2_L2_10

17

CM_CS2_L2_12

CM_CS2_L2_134.1

10

CM_CS2_L2_09

18

CM_CS2_L2_13

CM_CS2_L2_146.9

11

CM_CS2_L2_08

19

CM_CS2_L2_14

CM_CS2_L2_156.3

12

CM_CS2_L2_06

20

CM_CS2_L2_15

CM_CS2_L2_164.2

13

CM_CS2_L2_07

21

CM_CS2_L2_16

CM_CS2_L2_172.9

14

CM_CS2_L2_05

22

CM_CS2_L2_17

CM_CS2_L2_184.9

15

CM_CS2_L2_04

4.9

16

CM_CS2_L2_03

4.7

17

CM_CS2_L2_02

4.6

18

CM_CS2_L2_01

3.0Điểm kết thúc

CM_CS2_L2_10

CM_CS2_L2_09

CM_CS2_L2_08

CM_CS2_L2_05

CM_CS2_L2_04

CM_CS2_L2_03

CM_CS2_L2_02

my(mm)

CM_CS2_L2_01

2.9

CM_KC3_1

4.0

CM_CS2_L2_06

8.4

CM_CS2_L2_08

8.4

CM_CS2_L2_07

7.0

CM_CS1_11

8.6

CM_CS2_L2_11

5.9

CM_CS2_L2_12

5.2

CM_CS2_L2_13

2.6

CM_CS2_L2_14

3.7

CM_CS2_L2_15

4.6

CM_CS2_L2_16

5.0

CM_CS2_L2_17

3.9

CM_CS2_L2_18

4.9

CM_CS1_09

6.5

7.5

7.3

4.9SSTP vị trí điểm yếu nhất là tại điểm: CM_CS2_L2_16 với mp = 18.1 (mm).43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Diện tích khu đo: S = 47 km2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×