1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét về lưới thiết kế

Nhận xét về lưới thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2Lưới độ cao hạng IV phương án 2.

Số lượng tuyến độ cao: 2

Sơ đồ lưới:Hình xx. Sơ đồ lưới thủy chuẩn phương án 250Bảng xx : các tuyến đo thủy chuẩn đo trong phương án 2

STT

Lưới

Tuyến

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CM_CS1_06

1

2

CM_CS1_06

CM_CS1_05

3

CM_CS1_05

CM_CS1_04

4

CM_CS1_04

LTIII_05

5

6

7

8

9

10

11

12

132LTIII_04

CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01

LTIII_06Bảng xx: sai số độ cao các mốc:

STT

Lưới

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11251Chiều dài (km)

3.5

1.7

1.8

1.9

2.1

1.6

2.6

4.0

3.0

3.8

1.9

0.6

1.7Mốc

CM_CS1_05

CM_CS1_06

CM_CS1_04mH(mm)

2.209

2.195

1.831CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_11

CM_CS1_10

CM_CS1_02

CM_CS1_01

CM_CS1_09

CM_CS1_032.084

2.645

3.359

3.463

2.157

1.889

3.167

2.755Bảng xx: SSTP chênh cao từng tuyến.

ST

Lưới

Tuyến

T

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CM_CS1_0

1

6

2

CM_CS1_0 CM_CS1_0

6

5

3

CM_CS1_0 CM_CS1_0

5

4

4

CM_CS1_0 LTIII_05

4

5

6LTIII_04CM_CS1_0

8

2

7

CM_CS1_0

7

8

CM_CS1_0

9

9

CM_CS1_1

0

=> nhận xét về lưới thiết kếCM_CS1_0

8

CM_CS1_0

7

CM_CS1_0

9

CM_CS1_1

0

CM_CS1_1152Chiều

dài(Km)

3.5mh(mm)

2.1951.71.7681.81.8001.91.8312.12.0841.61.8412.62.2524.02.7043.02.395CHƯƠNG 5LẬP DỰ TỐNQ trình xây dựng đơn giá được áp dụng mức lương cơ bản là 1.210.000 VNĐ.

Các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng trong đồ án đã được trình bày trong phần lý thuyết.53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét về lưới thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×