1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
=> nhận xét về lưới thiết kế

=> nhận xét về lưới thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 5LẬP DỰ TỐNQ trình xây dựng đơn giá được áp dụng mức lương cơ bản là 1.210.000 VNĐ.

Các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng trong đồ án đã được trình bày trong phần lý thuyết.535.1Tính tốn xây dựng lưới.5.1.1 Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 1 đo bằng GPS của 2 phương án.

Bảng xx: Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 1 đo bằng GPS

ST

T

1234Danh

Mục

Cơng

ViệcĐịnh

BiênLương

NgàyChọn điểm, Chơn mốc

LX3

1

185,851

KTV4

2

188,993

KTV1

1

264,385

0

Tiếp điểm

LX3

1

185,851

KTV4

2

188,993

KTV1

1

264,385

0

Đo GPS

LX3

1

185,851

KTV6

2

214,124

KS2

1

202,186

KS3

1

222,919Địn

Lương

h

Nhóm

MứcTổng

lương

nhóm2.161,78

8,9601,788,96

00.3428

1,596281,5961.071,111,94

91,111,94

90.18187,

057187,0570.80295,408295,408Thàn

Lươn

Địn h

g

h

Tiền

Ngày

Mức x100

x1000

02002002003.600.360.8472072168Phục vụ KTNT khi đo GPSKTV6

KS2

KS3

LX3

5

KS2

KS3

Tổng:2

14,124

2

1

02,186

2

1

22,919

1

1

85,851

Tính tốn

1

174,263

1

194,996

22003,664,96

8CƠ SỞ 1 đo GPSTổng chi phí nhân công cho 1 điểm cơ sở 1 đo bằng GPS là: 4624968.393 VNĐ54960555.1.2 Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Bảng xx: chi phí nhân công cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Nội

S

Địn

Tổng

dung

Lương Định Lương

Lương Định Thành

T

h

lương

cơng

Ngày

Mức Nhóm

Ngày Mức

Tiền

T

Biên

nhóm

việc

1 Chọn điểm, chơn mốc

KTV4

2

188,993

KTV10

1

264,385

567

1.26

,298

567,298 200,000 1.26 252,000

LX3

1

185,851

2

Tiếp điểm

KTV4

2

188,993

KTV10

1

264,385

45

0.1

,024

45,024

200,000 0.18 36,000

LX3

1

185,851

3

Đo GPS4

5

6

7

8KTV6

2

214,124

800

KS2

1

202,186 0.77

,187

800,187

KS3

1

222,919

LX3

1

185,851

Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền

KTV4

3

188,993

457

0.46

,804

457,804

KTV6

2

214,124

Tính tốn khi đo GPS

KS2

1

174,263

221

0.6

,556

221,556

KS3

1

194,996

Tính tốn khi đo đường chuyền

KS2

1

174,263

199

0.54

,400

199,400

KS3

1

194,996

Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền

KTV4

3

188,993

89

0.09

,570

89,570

KTV6

2

214,124

Phục vụ KTNT khi đo GPS

KTV6

2

214,124

KS2

1

202,186

93

0.09

,528

93,528

KS3

1

222,919

LX3

1

185,851

1,727,59

CS2 đo GPS

3

Tổng:

CS2 đo kinh vĩ

1,359,09

6200,0000.60120,000200,0000.90180,000Tổng chi phí nhân cơng cho 1 điểm cơ sở 2 đo bằng GPS là: 2,135,539 VNĐ

Tổng chi phí nhân cơng cho 1 điểm cơ sở 2 đo kinh vĩ là: 1,767,096VNĐ

56408,000

408,0005.1.3 Chi phí nhân cơng cho lưới độ cao hạng IV

Bảng xx: chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Nội

S

Địn

Địn

Tổng

dung

Lương

Lương

Lương

T

h

h

lương

cơng

Ngày

Nhóm

Ngày

T

Biên

Mức

nhóm

việc

1

Đo cao hạng IV

KTV4

4

188,993

KTV6

1

214,124

597,41 597,41 200,00

KTV1

1

264,385 0.32

0

3

3

0

KS7

1

305,851

KS8

1

326,584

2 Tính tốn bình sai lưới độ caoKS12181,4540.80145,16

2Tổng:Địn

h

MứcThành

Tiền0.62124,00

0145,16

2

742,56

7124,00

0Tổng chi phí nhân công cho 1 Km thủy chuẩn là: 866,576 VNĐ.

5.2Giá dự thầu các phương án.Bảng xx: Các loại chi phí khác

CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC( xây mới )

Chi phí khảo sát, thiết kế

Danh mụcLưới cơ sở

1

Lưới cơ sở

2 GPS

Lưới cơ sở

2 đo đường

chuyềnNgoại

nghiệp

5%Nội

nghiệp

2%271,24

8

132,77

2280,58

5

187,05

7109,40

8179,14

1TổngChi phí kiểm tra, nghiệm

thu

Ngoại

Nội

nghiệp nghiệp

Tổng

3%

2%551,833162,74

9319,82879,663288,54965,64557280,58

5

187,05

7

179,14

1Chi phí

khác443,334995,167266,720586,548244,785533,3345.2.1 Tởng giá thành phương án 1

Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án 1.

S

T

T123Cơng

việcKhối

lượngTìm điểm

độ cao có

tường

vây

(điểm)

Đo nối

độ cao

bằng máy

quang cơ

(Km)

Tính tốn

bình sai

lưới độ

cao

(Điểm)Chi phí

sản

phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%705,6572,116,972105,849329.111,166,64

0727,83033,958,55

58,006,130Thuế

VAT

(10%)44,104222,28

22,383,35872,9153,565,

64837,597,118400,306

22,7453,346,35

144,081,65

6Chi phí sau

thuế1,697,92811TổngTổng

Chi phí

khác2,204,083186,402840,64

4

4,628,

5748,869,518

48,849,994Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 1: 48,849,994 VNĐ.Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án 1.

S

T

T

1

2Cơn

g

việc

CS1

đo

GPS

CS2

đo

GPS

TổngSố

lượngChi phí

sản phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%7,360,97980,970,7734,453,392điểm

11

35

463,725,882

11,086,86

1130,405,86

47,172,323211,376,63

611,625,71

5Tổng

Chi phí

khácChi phí

sau thuế5,448,560 8,641,93395,061,26513,040,58

6

21,682,52

5,448,560

0143,446,45

0

238,507,71

60Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 1: 238,507,716 VNĐ.

Vậy tởng chi phí thi cơng phương án 1: 287,357,709 VNĐ.58Thuế VAT

(10%)5.2.2 Tổng giá thành phương án 2

Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án 2.

S

T

TCơng

việc1Tìm điểm

độ cao có

tường

vây

(điểm)23Khối

lượngChi phí

sản

phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩm705,6572,116,972Thu nhập

chịu thuế

trước

5,5%3Đo nối

độ cao

bằng máy

quang cơ

(Km)

Tính tốn

bình sai

lưới độ

cao

(Điểm)Thuế

VAT

(10%)44,104222,28

22,383,35872,9153,736,

65439,396,753105,84930.51,166,64

0727,83035,587,18

43,346,35

18,006,130

45,710,28

6Chi phí sau

thuế1,779,359400,30611TổngTổng

Chi phí

khác2,285,514840,64

22,745

4

4,799,

186,402

5808,869,518

50,649,629Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 2: 50,649,629 VNĐ.Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án 1.

S

T

TCơn

g

việc1CS1

đo

GPS2CS2

ĐGC

TổngSố

lượngChi phí

sản phẩmChi phí

Thu nhập

đơn giá sản chịu thuế

phẩm

trước 5,5%Tổng Chi

phí khác117,360,97980,970,7735,448,5608,641,93

3353,178,297

10,539,27

7111,240,401 6,118,222--111,240,401192,211,1745,448,5608,641,933206301667điểm464,453,39210,571,615Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 2: 206,301,667 VNĐ.59Thuế

VAT

(10%)Chi phí

sau thuế95,061,265CHƯƠNG 6TỔ CHỨC THI CƠNGChọn phương án 1 để tở chức thi công lý do:

+ Các điểm khống chế cơ sở cấp 1 và cơ sở cấp 2 phân bố đều trong khu đo. Điều này

rất thuận lợi cho việc đo vẽ địa hình sau đó.

+ Mức giá chênh lệch giữa 2 phương án là không nhiều khoảng 30 triệu. Nếu áp dụng

phương án 2 tuy giá thành rẻ hơn nhưng sau này khi thực hiện đo vẽ sẽ khó đạt được

độ chính xác cao vì các điểm cơ sở cấp 2 phân bố chủ yếu dọc theo các tuyến đường.

+

+

Thời gian dự kiến thi công bắt đầu từ ngày:

Số lượng nhân công tối đa là 60 người.

Số lượng máy thu GPS là 4 máy.

Trang thiết bị sử dụng:

Máy thu GPS: Trimble 4000 SSI với độ chính xác là 5 + 1.5ppm.

Máy thủy chuẩn: Nikon AG80 với độ chính xác 2mm/1Km thủy chuẩn.6.1Lập lịch đo.Sử dụng công cụ Occupation Planning để dự báo chỉ số DOP cho khu đo ta lần lượt

nhập các tham số sau:

+ Tọa độ trung bình khu đo ( B = 10°48'21.806"; L = 106°33'23.488").

+ Chỉ số DOP giới hạn = 4.

+ Góc cao vệ tinh tối thiểu là 150.

+ Giờ bắt đầu đo từ 8:00 AM – 5:00 PM.

+ Ngày đo 13-2-2017.

Ta được kết quả như sau:60Dựa vào

kết quả

đạt được

ta chọn

thời điểm

đo bắt

đầu từ

8:30 AM

cho tới

5:00 PM

trong

ngày thì

sẽ thỏa

mãn yêu

cầu chỉ số

DOP nhỏ

hơn 4.6.2KếHình xx: Chỉ số PDOP, Số lượng vệ tinhhoạch đo.

Vì số lượng vệ tinh quan sát được luôn lớn hơn hoặc bằng 7 trong thời gian đo và

chiều dài đường đáy dưới 10Km vì thế ta chọn thời gian cho một ca đo của lưới cơ sở

cấp 1 là : 60 phút và cơ sở cấp 2 là: 45 phút.61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

=> nhận xét về lưới thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×