1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tính toán xây dựng lưới.

1 Tính toán xây dựng lưới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

555.1.2 Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Bảng xx: chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Nội

S

Địn

Tổng

dung

Lương Định Lương

Lương Định Thành

T

h

lương

cơng

Ngày

Mức Nhóm

Ngày Mức

Tiền

T

Biên

nhóm

việc

1 Chọn điểm, chơn mốc

KTV4

2

188,993

KTV10

1

264,385

567

1.26

,298

567,298 200,000 1.26 252,000

LX3

1

185,851

2

Tiếp điểm

KTV4

2

188,993

KTV10

1

264,385

45

0.1

,024

45,024

200,000 0.18 36,000

LX3

1

185,851

3

Đo GPS4

5

6

7

8KTV6

2

214,124

800

KS2

1

202,186 0.77

,187

800,187

KS3

1

222,919

LX3

1

185,851

Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền

KTV4

3

188,993

457

0.46

,804

457,804

KTV6

2

214,124

Tính tốn khi đo GPS

KS2

1

174,263

221

0.6

,556

221,556

KS3

1

194,996

Tính tốn khi đo đường chuyền

KS2

1

174,263

199

0.54

,400

199,400

KS3

1

194,996

Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền

KTV4

3

188,993

89

0.09

,570

89,570

KTV6

2

214,124

Phục vụ KTNT khi đo GPS

KTV6

2

214,124

KS2

1

202,186

93

0.09

,528

93,528

KS3

1

222,919

LX3

1

185,851

1,727,59

CS2 đo GPS

3

Tổng:

CS2 đo kinh vĩ

1,359,09

6200,0000.60120,000200,0000.90180,000Tổng chi phí nhân công cho 1 điểm cơ sở 2 đo bằng GPS là: 2,135,539 VNĐ

Tổng chi phí nhân cơng cho 1 điểm cơ sở 2 đo kinh vĩ là: 1,767,096VNĐ

56408,000

408,0005.1.3 Chi phí nhân công cho lưới độ cao hạng IV

Bảng xx: chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 2 của 2 phương án.

Nội

S

Địn

Địn

Tổng

dung

Lương

Lương

Lương

T

h

h

lương

cơng

Ngày

Nhóm

Ngày

T

Biên

Mức

nhóm

việc

1

Đo cao hạng IV

KTV4

4

188,993

KTV6

1

214,124

597,41 597,41 200,00

KTV1

1

264,385 0.32

0

3

3

0

KS7

1

305,851

KS8

1

326,584

2 Tính tốn bình sai lưới độ caoKS12181,4540.80145,16

2Tổng:Địn

h

MứcThành

Tiền0.62124,00

0145,16

2

742,56

7124,00

0Tổng chi phí nhân cơng cho 1 Km thủy chuẩn là: 866,576 VNĐ.

5.2Giá dự thầu các phương án.Bảng xx: Các loại chi phí khác

CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC( xây mới )

Chi phí khảo sát, thiết kế

Danh mụcLưới cơ sở

1

Lưới cơ sở

2 GPS

Lưới cơ sở

2 đo đường

chuyềnNgoại

nghiệp

5%Nội

nghiệp

2%271,24

8

132,77

2280,58

5

187,05

7109,40

8179,14

1TổngChi phí kiểm tra, nghiệm

thu

Ngoại

Nội

nghiệp nghiệp

Tổng

3%

2%551,833162,74

9319,82879,663288,54965,64557280,58

5

187,05

7

179,14

1Chi phí

khác443,334995,167266,720586,548244,785533,3345.2.1 Tởng giá thành phương án 1

Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án 1.

S

T

T123Cơng

việcKhối

lượngTìm điểm

độ cao có

tường

vây

(điểm)

Đo nối

độ cao

bằng máy

quang cơ

(Km)

Tính tốn

bình sai

lưới độ

cao

(Điểm)Chi phí

sản

phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%705,6572,116,972105,849329.111,166,64

0727,83033,958,55

58,006,130Thuế

VAT

(10%)44,104222,28

22,383,35872,9153,565,

64837,597,118400,306

22,7453,346,35

144,081,65

6Chi phí sau

thuế1,697,92811TổngTổng

Chi phí

khác2,204,083186,402840,64

4

4,628,

5748,869,518

48,849,994Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 1: 48,849,994 VNĐ.Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án 1.

S

T

T

1

2Cơn

g

việc

CS1

đo

GPS

CS2

đo

GPS

TổngSố

lượngChi phí

sản phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%7,360,97980,970,7734,453,392điểm

11

35

463,725,882

11,086,86

1130,405,86

47,172,323211,376,63

611,625,71

5Tổng

Chi phí

khácChi phí

sau thuế5,448,560 8,641,93395,061,26513,040,58

6

21,682,52

5,448,560

0143,446,45

0

238,507,71

60Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 1: 238,507,716 VNĐ.

Vậy tổng chi phí thi cơng phương án 1: 287,357,709 VNĐ.58Thuế VAT

(10%)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tính toán xây dựng lưới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×