1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giá dự thầu các phương án.

2 Giá dự thầu các phương án.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2.1 Tổng giá thành phương án 1

Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án 1.

S

T

T123Cơng

việcKhối

lượngTìm điểm

độ cao có

tường

vây

(điểm)

Đo nối

độ cao

bằng máy

quang cơ

(Km)

Tính tốn

bình sai

lưới độ

cao

(Điểm)Chi phí

sản

phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%705,6572,116,972105,849329.111,166,64

0727,83033,958,55

58,006,130Thuế

VAT

(10%)44,104222,28

22,383,35872,9153,565,

64837,597,118400,306

22,7453,346,35

144,081,65

6Chi phí sau

thuế1,697,92811TổngTổng

Chi phí

khác2,204,083186,402840,64

4

4,628,

5748,869,518

48,849,994Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 1: 48,849,994 VNĐ.Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án 1.

S

T

T

1

2Cơn

g

việc

CS1

đo

GPS

CS2

đo

GPS

TổngSố

lượngChi phí

sản phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩmThu nhập

chịu thuế

trước

5,5%7,360,97980,970,7734,453,392điểm

11

35

463,725,882

11,086,86

1130,405,86

47,172,323211,376,63

611,625,71

5Tổng

Chi phí

khácChi phí

sau thuế5,448,560 8,641,93395,061,26513,040,58

6

21,682,52

5,448,560

0143,446,45

0

238,507,71

60Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 1: 238,507,716 VNĐ.

Vậy tởng chi phí thi cơng phương án 1: 287,357,709 VNĐ.58Thuế VAT

(10%)5.2.2 Tổng giá thành phương án 2

Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án 2.

S

T

TCơng

việc1Tìm điểm

độ cao có

tường

vây

(điểm)23Khối

lượngChi phí

sản

phẩmChi phí

đơn giá

sản phẩm705,6572,116,972Thu nhập

chịu thuế

trước

5,5%3Đo nối

độ cao

bằng máy

quang cơ

(Km)

Tính tốn

bình sai

lưới độ

cao

(Điểm)Thuế

VAT

(10%)44,104222,28

22,383,35872,9153,736,

65439,396,753105,84930.51,166,64

0727,83035,587,18

43,346,35

18,006,130

45,710,28

6Chi phí sau

thuế1,779,359400,30611TổngTổng

Chi phí

khác2,285,514840,64

22,745

4

4,799,

186,402

5808,869,518

50,649,629Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 2: 50,649,629 VNĐ.Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án 1.

S

T

TCơn

g

việc1CS1

đo

GPS2CS2

ĐGC

TổngSố

lượngChi phí

sản phẩmChi phí

Thu nhập

đơn giá sản chịu thuế

phẩm

trước 5,5%Tổng Chi

phí khác117,360,97980,970,7735,448,5608,641,93

3353,178,297

10,539,27

7111,240,401 6,118,222--111,240,401192,211,1745,448,5608,641,933206301667điểm464,453,39210,571,615Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 2: 206,301,667 VNĐ.59Thuế

VAT

(10%)Chi phí

sau thuế95,061,265CHƯƠNG 6TỔ CHỨC THI CƠNGChọn phương án 1 để tở chức thi công lý do:

+ Các điểm khống chế cơ sở cấp 1 và cơ sở cấp 2 phân bố đều trong khu đo. Điều này

rất thuận lợi cho việc đo vẽ địa hình sau đó.

+ Mức giá chênh lệch giữa 2 phương án là không nhiều khoảng 30 triệu. Nếu áp dụng

phương án 2 tuy giá thành rẻ hơn nhưng sau này khi thực hiện đo vẽ sẽ khó đạt được

độ chính xác cao vì các điểm cơ sở cấp 2 phân bố chủ yếu dọc theo các tuyến đường.

+

+

Thời gian dự kiến thi công bắt đầu từ ngày:

Số lượng nhân công tối đa là 60 người.

Số lượng máy thu GPS là 4 máy.

Trang thiết bị sử dụng:

Máy thu GPS: Trimble 4000 SSI với độ chính xác là 5 + 1.5ppm.

Máy thủy chuẩn: Nikon AG80 với độ chính xác 2mm/1Km thủy chuẩn.6.1Lập lịch đo.Sử dụng công cụ Occupation Planning để dự báo chỉ số DOP cho khu đo ta lần lượt

nhập các tham số sau:

+ Tọa độ trung bình khu đo ( B = 10°48'21.806"; L = 106°33'23.488").

+ Chỉ số DOP giới hạn = 4.

+ Góc cao vệ tinh tối thiểu là 150.

+ Giờ bắt đầu đo từ 8:00 AM – 5:00 PM.

+ Ngày đo 13-2-2017.

Ta được kết quả như sau:60Dựa vào

kết quả

đạt được

ta chọn

thời điểm

đo bắt

đầu từ

8:30 AM

cho tới

5:00 PM

trong

ngày thì

sẽ thỏa

mãn yêu

cầu chỉ số

DOP nhỏ

hơn 4.6.2KếHình xx: Chỉ số PDOP, Số lượng vệ tinhhoạch đo.

Vì số lượng vệ tinh quan sát được luôn lớn hơn hoặc bằng 7 trong thời gian đo và

chiều dài đường đáy dưới 10Km vì thế ta chọn thời gian cho một ca đo của lưới cơ sở

cấp 1 là : 60 phút và cơ sở cấp 2 là: 45 phút.616.2.1 Tổ chức đo lưới cơ sở cấp 1

Bảng xx: Lập lịch ca đo lưới cơ sở cấp 1.

Ngày đo Ca

Thời gian

đo

1

1

08:30 - 09:30

2

10:00 - 11:00

3

11:30 - 12:30

4

13:30 – 14:30

17/02/1 5

15:00 - 16:00

7

6

16:30 – 17:3018/02/1

71

2

3

4

5

6Máy thu

208:30 - 09:30

10:00 - 11:00

11:30 - 12:30

13:30 – 14:30

15:00 - 16:00

16:30 – 17:3062346.2.2 Tổ chức đo lưới cơ sở cấp 2

Bảng xx: Lập lịch ca đo lưới cơ sở cấp 2.

Ngày đo Ca

Thời gian

đo

1

1

08:30 - 09:15

2

09:45 - 10:30

3

11:00 - 11:45

4

12:30 – 13:15

/02/17

5

13:45 - 14:30

6

15:00 – 15:45

7

16:15– 17:00/03/171

2

3

4

5

6

708:30 - 09:15

09:45 - 10:30

11:00 - 11:45

12:30 – 13:15

13:45 - 14:30

15:00 – 15:45

16:15– 17:00/03/171

2

3

4

5

6

708:30 - 09:15

09:45 - 10:30

11:00 - 11:45

12:30 – 13:15

13:45 - 14:30

15:00 – 15:45

16:15– 17:00/03/171

2

3

4

5

6

708:30 - 09:15

09:45 - 10:30

11:00 - 11:45

12:30 – 13:15

13:45 - 14:30

15:00 – 15:45

16:15– 17:001

2

3

408:30 - 09:15

09:45 - 10:30

11:00 - 11:45

12:30 – 13:15/03/17Máy thu

263346.3Biểu đồ nhân lực.Bảng xx: bảng khối lượng công việcSTT Nội dung

I

Lưới CS1

Chọn điểm,

I.1

Chôn mốc

I.2

Tiếp điểm

Đo Ngắm

I.3

GPS

I.4

Tính Tốn

II

Lưới CS2

Chọn điểm,

II.1 Chơn mốc

II.2 Tiếp điểm

Đo Ngắm

II.3 GPS

II.4 Tính Tốn

Dẫn thủy

III chuẩn

Dẫn thủy

III.1 chuẩn

III.2 Tính TốnĐịn

h

KL mứcĐịn

h

biênTổng

cơng

nhómTổn

g

Số

nhân

nhóm cơngSố

ngày Ngày

thực bắt

hiện đầuNgày

kết

thúc2/13/17 2/24/17

2/13/172/18/172/17/172/20/1711

112.16

0.345

423.76

3.744

120

46

4 2/15/17 2/18/1711

111.07

0.85

211.77

8.84

120

23

9 2/21/17 2/24/17

2/21/17 3/15/17

2/21/172/28/172/27/173/6/1735

351.26

0.15

444.1

3.56

130

47

4 2/24/17 2/28/1735

350.77

0.65

226.95

214

420

87

5 3/8/173/14/172/21/17 3/1/1729

110.32

0.88 9.3152

2

8.8642

316

62/21/172/25/175

3 2/27/17 3/1/17Sơ đồ tổ chức thi cơng GANTTBiểu

đồ

nhân lựcHình xx: sơ đồ tổ chức thi cơng.Hình xx: Biểu đồ nhân lực65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giá dự thầu các phương án.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×