1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.4 Giao diện SQL Server 2008 R2

Hình 1.4 Giao diện SQL Server 2008 R2

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Ngơn ngữ lập trình C Sharp

Ngơn ngữ lập trình C Sharp (C#) là một ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng phát

triển từ ngôn ngữ C và C++. Ngôn ngữ C# được phát triển và chạy trong môi trường

Microsoft .NET Framework.

c) Visual Studio.NET

Visual Studio.NET gồm 2 thành phần: Framework và Integrated Development

Environment – IDE, cho phép các lập trình viên khi xây dựng các ứng dụng có thể

lựa chọn sử dụng nhiều ngơn ngữ lập trình khác nhau nhưg Visual C++.NET, Visual

C#.NET… trong cùng một môi trường phát triển IDE thống nhất trên kiến trúc

.NET Framework.

IDE cung cấp một mơi trường phát triển trực quan, giúp các lập trình viên có thể

dễ dàng và nhanh chóng xây dựng giao diện cũng như viết mã lệnh cho các ứng

dụng dựa trên nền tảng .NET. Nếu khơng có IDE chúng ta cũng có thể dùng một

trình soạn thảo văn bản bất kỳ, ví dụ như Notepad để viết mã lệnh và sử dụng

command line để biên dịch và thực thi ứng dụng. Tuy nhiên việc này mất rất nhiều

thời gian, tốt nhất chúng ta nên dùng IDE để phát triển các ứng dụng.

ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía server dựa trên

nền tảng của Microsoft .Net Framework. ASP.Net sử dụng phong cách lập trình tách

code riêng và giao diện riêng.1.5.3 Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

UML (Unifield Modeling Language) ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất là một

ngơn ngữ để biểu diễn mơ hình theo hướng đối tượng được xây dựng bởi ba tác giả

James Rumbaugh, Grady Booch và Ivar Jacobson với chủ đích là:

 Mơ hình hóa các hệ thống sử dụng và các khái niệm hướng đối tượng

 Thiết lập một kết nối từ nhận thức của con người đến các sự kiện cần mơ

hình hóa

 Giải quyết vấn đề về mức độ thừa kế trong các hệ thống phức tạp, có nhiều

ràng buộc khác nhau

 Tạo một ngơn ngữ mơ hình hóa có thể sử dụng được bởi người và máy.

12Ngôn ngữ UML bao gồm một loạt các phần tử đồ họa (graphic element) có thể

được kết hợp tạo ra các biểu đồ. Bởi đây là một ngôn ngữ nên UML cũng có các

nguyên tắc để kết hợp các phần tử đó.13CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KỂ HỆ THỐNG

Trong chương 2 trình bày về bài tốn xây dựng hệ thống website sổ liên lạc điện

tử, phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng theo yêu cầu bài toán đã

được đặt ra.2.1 Khảo sát hệ thống

2.1.1 Mơ tả bài tốn xây dựng hệ thống

Hoạt động của hệ thống website sổ liên lạc điện tử được mô tả như sau:

Khi phụ huynh muốn xem điểm thì phải đăng nhập với tên đăng nhập và mật

khẩu được nhà trường cung cấp. Hệ thống sau khi được xác nhận đã đăng nhập thì

cho phụ huynh được thực hiện các quy trình đã được phân quyền (xem điểm, góp ý,

xem thơng báo).

Giáo viên cập nhập điểm cho học sinh thì phải đăng nhập với tên đăng nhập và

mật khẩu đã được nhà trường cung cấp. Hệ thống sau khi xác nhận đăng nhập thành

cơng thì cho phép giáo viên thực hiện các thao tác đã được phân quyền.14Hình 2.1 Mẫu bảng điểm của học sinh15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.4 Giao diện SQL Server 2008 R2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×