1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

1 KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.1 Khái niệm

Cộng đồng kinh tế ASEAN là liên kết kinh

tế của ASEAN, hình thành trên cơ sở một

hệ thống thể chế và thiết chế pháp lí, nhằm

xây dựng ASEAN trở thành một thị trường

và cơ sở sản xuất thống nhất, có tính cạnh

tranh cao, phát triển đồng đều giữa các

nền kinh tế thành viên và hội nhập hoàn

toàn vào nền kinh tế tồn cầu.



1.1.2 Tiền đề hình thành



• Tiền đề kinh tế

• Bối cảnh quốc tế và khu vực



1.1.3 Mục tiêu của Cộng đồng kinh tế ASEAN



• Thứ nhất, Nhất thể hóa thị trường và cơ sở sản xuất của các nền

kinh tế thành viên.

• Thứ hai, Hồn thiện hệ thống thể chế, tạo ra khuôn khổ pháp lý

buộc các nước kém phát triên hơn trong khối hội nhập kinh tế ,

thu hẹp khoảng cách phất trirn kinh tế của các nước thành viên.

• Thứ ba, Là cơ sở cho việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN

đoàn kết trước xu hướng li tâm và chia rẽ.

• Thứ tư, Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế ASEAN

trước sức ép cạnh tranh các nền kinh tế mới nổi như Trung

Quốc, Ấn Độ.

• Thứ năm, Nâng cao cấp độ liên kết kinh tế ASEAN để các nước

ASEAN không bị hòa tan vào các liên kết kinh tế khu vực lớn

hơn.



SỰ RA ĐỜI CỦA KHU VỰC

THƯƠNG MẠI TỰ DO

ASEAN

(ASEAN Free Trade Area –

AFTA)



1.2.1 Khái niệm

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN là khu

vực thương mại hình thành giữa các nước

ASEAN, mà tại đó các rào cản thương mại

được dỡ bỏ đồng thời các hoạt động thuận

lợi hóa thương mại được xúc tiến đối với

hàng hóa qua lại giữa các quốc gia thành

viên.



1.2.2 Tiền đề hình thành

• Thứ nhất: q trình tồn cầu hóa kinh tế thế giới

diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, đặc biệt trong

lĩnh vực thương mại, chủ nghĩa bảo hộ truyền thống

trong ASEAN ngày càng mất đi sự ủng hộ của các

nhà hoạch định chính sách trong nước cũng như

quốc tế.

• Thứ hai: sự hình thành và phát triển các tổ chức

hơp tác khu vực mới đặc biệt như Khu vực Mậu

dịch tự do Bắc Mỹ và Khu vực Mậu dịch Tự do châu

Âu của EU, NAFTA sẽ trở thành các khối thương

mại khép kín, gây trở ngại cho hàng hóa ASEAN khi

thâm nhập vào những thị trường này.



• Cuối cùng: những thay đổi về chính sách mở

cửa, khuyến khích và dành ưu đãi rộng rãi

cho các nhà đầu tư nước ngoài, cùng với

những lợi thế so sánh về tài nguyên thiên

nhiên và nguồn nhân lực của các nước

Trung Quốc, Việt Nam, Nga và các nước

Đông Âu đã trở thành những thị trường đầu

tư hấp dẫn hơn ASEAN, đòi hỏi ASEAN vừa

phải mở rộng về thành viên, vừa phải nâng

cao hơn nữa tầm hợp tác khu vực.



1.2.3 Mục tiêu

Gồm 4 mục tiêu cơ bản:

•Một là, Tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại

hàng hóa nội khối.

•Hai là, Tăng cường liên kết kinh tế giữa các quốc

gia thành viên ASEAN, thúc đẩy hợp tác trong các

lĩnh vực kinh tế khác.

•Ba là, Tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút

đầu tư của khối kinh tế ASEAN.

•Bốn là, Thúc đẩy tiến trình xây dựng và thực hiện

thành cơng AEC.



CHƯƠNG II. KHU VỰC

THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN

(AFTA)

 



2.1 VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG CỤ

PHÁP LÝ

2.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA TỰ DO

HÀNG HĨA VÀ THUẬN LỢI HÀNG

HĨA

2.3. CÁC TIÊU CHÍ XUẤT XỨ HÀNG

HÓA



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×