1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)  

CHƯƠNG II. KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)  

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1 VAI TRỊ CỦA CÁC CƠNG CỤ

PHÁP LÝ

2.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA TỰ DO

HÀNG HÓA VÀ THUẬN LỢI HÀNG

HÓA

2.3. CÁC TIÊU CHÍ XUẤT XỨ HÀNG

HĨA2.1. VAI TRỊ CỦA CÁC CƠNG CỤ PHÁP LÝ• 2.1.1. Trong cơ chế thực hiện tự do hóa

thương mại

• 2.2.2. Cam kết của các quốc gia thành

viên2.2. MỐI QUAN HỆ

GIỮA TỰ DO HÀNG HÓA

VÀ THUẬN LỢI HÀNG

HĨANội dung của AFTA bao gồm hai nhóm

vấn đề chính sau:• 2.2.1. Nhóm các vấn đề pháp lý về tự do

hóa thương mại hàng hóa (dỡ bỏ các rào

cản thương mại)

• 2.2.2. Nhóm các vấn đề pháp lý về thuận

lợi hóa thương mại hàng hóa:2.3. QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓAKhái niệm: Quy tắc xuất xứ là tập hợp những

quy định pháp luật và quyết định hành chính

để xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.

Mục đích: Nhằm xác định quốc gia mà hàng

hóa “thực sự” được thu hoạch hoặc sản

xuất, gia cơng và chế biến tại đó.

Hàng hóa có xuất xứ ASEAN được phân

thành 2 loại: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

hoặc được sản xuất tồn bộ; và hàng hóa có

xuất xứ khơng thuần túy hoặc khơng được

sản xuất toàn bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)  

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×