1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Phương pháp cho điểm có trọng số:

6 Phương pháp cho điểm có trọng số:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

Chi tiết tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật theo: thấp, trung bình, cao các yếu tố được

phân tích cụ thể bảng sau:

Bảng 01: Tiêu chí đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật

Tính khả thiCaoChất lượng

sản phẩm

Tăng chất

lượng sản

phẩmChất lượng

sản phẩm

Trung bình

khơng thay

đổi

Làm giảm

Thấp

chất lượng sản

phẩm

- Tính khả thi kinh tếTiêu chí đánh giá

Thời gian

Năng suất

ngưng sản

sản phẩm

xuất để lắp đặtYêu cầu về

vận hành bảo

dưỡng

Không cần

yêu cầu bảo

dưỡng hoặc

yêu cầu bảo

dưỡng 1 lần/

thángTăng năng

suấtKhông cần

dừng sản xuất

hoặc dưới 1hNăng suất

không đổiNgưng sản xuất

từ 1- 2 hYêu cầu bảo

dưỡng 1 lần/

tuầnGiảm năng

suấtNgưng sản xuất

>4hYêu cầu bảo

dưỡng hàng

ngàyDựa vào tình hình sản xuất thực tế và nguồn vốn của công ty, để đánh giá tính khả

thi về mặt kinh tế cần xem xét yếu tố:

 Chi phí đầu tư

 Khoản tiết kiệm

 Thời gian hoàn vốn- Bỏ qua lải suất vay (r) để thực hiện phương án thời gian hoàn vốn được tính tốn

dựa theo cơng thức:

P=

Trong đó:

 P là thời gian hồn vốn( tháng)

 I : là chi phí đầu tư (đồng)

 S: là lượng tiết kiệm ( đồng/ tháng)Tiêu chí đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 02: Tiêu chí đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế

Tính khả thiVốn đầu tưGVHD: TS. Nguyễn Vinh QuyTiêu chí đánh giá

Tiết kiệm

Thời gian hoàn vốnSVTH: Phan Thị Phương Lan

16Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo TườngCaoVốn đầu tư <2

triệu đồngVốn đầu tư từ 2

 3 triệu

Vốn đầu tư >3

Thấp

triệu

- Tính khả thi về mặt mơi trường

Trung bìnhTiết kiệm >4 triệu

Tiết kiệm từ 2  4

triệu

Tiết kiệm <2 triệuThời gian hoàn vốn

<1 tháng, đem lại

nguồn lợi lớn cho

cơng ty.

Thời gian hồn vốn

từ 1 - 3 tháng

Thời gian hoàn vốn

từ 3 - 6 thángMôi trường là vấn đề quan trọng trong sản xuất hạt điều. Do đặc tính của ngành

phát sinh ra nhiều chất ô nhiễm với nồng độ cao. Nên cần phải đánh giá nghiêm

ngặt.

- Để đánh giá tình khả thi về mặt môi trường xem xét các yếu tố sau:

 Giảm lượng chất thải gây ô nhiễm

 Khả năng tiết kiệm nguyên, vật liệu

 Rủi ro về an toàn , sức khỏe nghề nghiệpTiêu chí đánh giá tính khả thi về mặt môi trường được thể hiện cụ thể qua bảng sau:Bảng 0 3 Tiêu chí đánh giá tính khả thi về mặt mơi trường

Tiêu chí đánh giá

Khả năng tiết

Rủi ro về an

Tính khả thi

Giảm lượng chất

kiệm ngun, vật

tồn , sức khỏe

thải gây ô nhiễm

liệu

nghề nghiệp

Giảm lượng chất

Giảm nhu cầu sử

Giảm rủi ro , ảnh

thải hoặc giảm

dụng nguyên,

Cao

hưởng của chất

nồng độ chất thải

nhiên vật liệu

độc cho công nhân

>10%

> 30%

Giảm lượng chất

Giảm nhu cầu sử

Khơng ảnh hưởng

thải hoặc giảm

dụng ngun,

Trung bình

đến sức khỏe của

nồng độ chất thải

nhiên vật liệu

công nhân

1 - 10%

10 - 30%

Nhu cầu nguyên

Tăng rủi ro, ảnh

Lượng chất thải

Thấp

nhiên , vật liệu

hưởng của chất

không đổi

< 10%

độc với công nhân

Căn cứ vào tình hình thực tế và có sự thống nhất với ban lãnh đạo tại công ty, hệ số

tầm quan trọng của các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế và môi trường được đề xuất như

sau:

GVHD: TS. Nguyễn Vinh QuySVTH: Phan Thị Phương Lan

17Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

 Kinh tế 50%

 Kỹ thuật 30%

 Môi trường 20%Mỗi trọng số sẽ được nhân với số điểm tương ứng của 3 tiêu chí kỹ thuật, kinh tế,

mơi trường để sàng lọc các giải pháp.GVHD: TS. Nguyễn Vinh QuySVTH: Phan Thị Phương Lan

18Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo TườngChương 1TỒNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Tổng quan về sản xuất sạch hơn

1.1.1 Định nghĩa sản xuất sạch hơn

1.1.1.1 Khái niệm

Theo cách tiếp cận của UNIDO : “ SXSH là việc áp dụng liên tục một chiến lược

môi trường tổng hợp mang tính phòng ngừa, áp dụng lên tồn bộ q trình, sản

phẩm và dịch vụ để giảm thiểu các rủi ro về mơi trường và tăng lợi ích kinh tế.”

- Đối với quá trình sản xuất: SXSH bao gồm việc bảo tồn nguyên liệu và năng

lượng, loại bỏ nguyên liệu độc hại, làm giảm chất thải và chất phát thải.

- Đối với sản phẩm: SXSH bao gồm việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực trong suốt

vòng đời của sản phẩm, từ khâu thiết kế đến thải bỏ.

- Đối với dịch vụ: SXSH đưa các yếu tố về môi trường vào trong thiết kế và phát

triển các dịch vụ.

Cách thức tiếp cận SXSH của UNIDO được thể hiện qua sơ đồ sau:GVHD: TS. Nguyễn Vinh QuySVTH: Phan Thị Phương Lan

19Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo TườngHình 1. 1 Cách thức tiếp cập sản xuất sạch hơn của UNIDO

1.1.1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của sản xuất sạch hơn là tránh ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên,

nguyên vật liệu và năng lượng một cách hiệu quả nhất.

1.1.1.3 Ý nghĩa

Theo UNIDO, SXSH là một chiến lược tổng hợp mang tính phòng ngừa áp dụng

cho tồn bộ vòng đời sản xuất nhằm:

- Tăng năng suất thông qua bảo đảm sử dụng hiệu quả hơn nguyên liệu thô, năng

lượng và nước.

- Tăng cường cải thiện tình trạng mơi trường thơng qua giảm chất tải tại nguồn

- Giảm tác động mơi trường trong suốt vòng đời sản phẩm thông qua thiết kế các

sản phẩm thân thiện với môi trường đồng thời mang lại lợi nhuận.

1.1.2 Các khái niệm liên quan đến sản xuất sạch hơn

t số khái niệm tương tự SXSH như: Hiệu suất sinh thái, phòng ngừa ơ nhiễm, giảm

thiểu chất thải, năng suất xanh, sinh thái công nghiệp.

Hiệu suất sinh thái:

Là sự phân phổi sản phẩm và dịch vụ với giá “cạnh tranh” nhất, thõa mãn yêu

cầu người tiêu dùng với chất lượng cao, đồng thời giảm mạnh các tác động sinh thái

GVHD: TS. Nguyễn Vinh QuySVTH: Phan Thị Phương Lan

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Phương pháp cho điểm có trọng số:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×