1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cân bằng vật liệu và năng lượng

2 Cân bằng vật liệu và năng lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3. 1: Bảng cân bằng vật liệu và năng lượng cho 1 tấn nguyên liệu đầu vào

STT

1Công

đoạn

PhơiKhâuĐầu vào

Tên

Số lượng

Điều thô

nhập về1000 kgBốc dỡ

Bao tải

Dây

nilon

PhơiLấy mẩu21 cái

21 sợiĐiều thô

đem

phơi1000 kgĐiều

khô910 kgBao tay2 đơiĐiều

khơ sau

lấy mẫu906 kgBao bố19 cáiĐóng baoĐầu ra

Tên

Số lượng

Điều thô

1000 kg

đem phơi

Bụi

Mùi

Bao tải thải

21 cái

Dây nilon

21 sợi

thải

Điều khô

910 kg

Vụn điều

0,05 kg

Bụi

Hơi nước

89,95 kg

Mùi

Điều lấy

4 kg

mẩu thải bỏ

Điều khô sau

906 kg

lấy mẫu

Bao tay thải

2 đôi

Điều sau khi

906 kg

vô bao

Bụi

mùi

Điều rơi vãi

Bao bố thải

1 cái

Bao bố sử

18 cái

dụngRắnDòng thải

Lỏngkhíx

x

x

x

x

x

x

x

x

xxDây

nilon

LẹmVận chuyểnĐiều sau

khi vô

bao

Dầu

diselCânVận chuyển2Sàng

phân

loạiPhân cỡĐiều sau

khi vô

baoĐiều sau

khi cânDầu

diesel

Điều

khô đem

sàng19 sợi

2 cây906 kg-906 kg906 kgDây nilon sử

dụng

Lẹm sử dụng

Điều sau đã

vô bao

Bụi

mùi

Điều rơi vãi906 kgx-xKhí thải-Điều sau khi

cân

Bụi

mùi

Điều rơi vãi

Điều khơ

nhập kho

đem sàng

Bụi

mùi

Điều rơi vãi-Khí thải906 kgĐiều khơ đã

phân cỡ

Vụn điều

Bụi

Mùi19 sợi

2 câyx

x

x906 kg

-x

x

x906 kgx-x822,38 kg

83,62 kg

-x

x

xVận chuyểnBao bố19 cáiDây

nilon130 sợiĐiều

khô đã

phân cỡBao bố

3Hấp hơi

nướcHấp hơi nướcĐiều thô

đem hấp

hơi

nước

Hơi

nước822,38 kg19 cái822,38 kg-Bao bố thải

Bao bố sử

dụng

Dây nilon

thải

Dây nilon

Điều thô

đem hấp hơi

nước

Điều rơi vãi

Bụi

mùi

Bao bố thải

Bao bố sự

dụng

Điều sau khi

hấp

Vụn điều

Điều rơi vãi

Mùi

Nhiệt dư

Hơi nước

ngưng

Hơi thất

thoát

Hơi ngấm

vào hạt điều

Nước thải1 cáix18 cáix19 sợix111 sợix822,38 kgx1 cáix

x18 cáix-x6,11 kg

-x

xxx

x-x-x-x-xĐiệnVận chuyểnĐể nguộiVận chuyển

4Tách vỏ

cứngCânĐiều sau

khi hấp

Điều sau

khi hấp

Điều sau

khi để

nguội

Điều sau

khi để

nguội2,8 Kwh--816,27 kg816,27 kgCắt tách

Điều sau

khi để

nguội816,27 kgĐiện-Rổ nhựa10 cáiKhay

nhựa27 cáiỒn

Rung

Điều sau khi

hấp

Mùi

Điều rơi vải

Điều sau khi

để nguội

Mùi

Điều sau khi

để nguội

Mùi

Điều sau khi

để nguội

Mùi

Nhân

nguyên

Nhân bể

Vỏ cứng

Nước

Mùi

Ồn

Rung

Rổ nhựa hư

Rổ nhựa

Khay nhựaKhay nhựa-x-x

x816,27 kgx816,27 kgx

x816,27 kgx

x-x209,7 kgx14,41 kg

592,16 kg

1 cái

9 cáix

x

x1 cái

26 cáixx

xNhân

điều224,11 kgRổ nhựa6 cáiPhân loạiKhay

nhựaNhân

điều27 cái224,11 kgVận chuyển

Khay

nhựa

5Sấy –

xông

hơi27 cáiNhân

điều

đem sấy224,11 kgĐiện8,04 kwhSấyĐể nguộiHơi

nước

Điều210, 21kgNhân điều

rơi vãi

Nhân điều

sau phân loại

Rổ nhựa hư

Rổ nhựa

Khay nhựaKhay

nguyên

Nhân điều

Nhân điều

rơi vãi

Mùi

Khay nhựaKhay nhựa

Nhân điều đã

sấy

Hơi nước

Vụn vỏ lụa

mùi

Ồn

Rung

Nước ngưng

đọng

Điều sau khi

để nguội0 kg

224,11 kg

1 cái

5 cáix1 cái

x

26 cái

224,11 kgx-x1 cáix

x26 cái

210,21 kg

13,9 kgx

x

x0,032 m3

210,21 kgx

xXông hơiPhơiSấy lạiLàm nguộiCânNhân

điều sau

khi để

nguội-Điện-Hơi

nước

Nhân

điều sau

khi xông

Nhân

điều sau

khi phơi

Nhân

điều sau

khi sấy

lại

Nhân

điều sau

khi sấy----Võ lụa rơi

vãi

Nhân điều

sau khi xông

hơi

Vụn vỏ lụa

mùi

Nhiệt thừa

ồn

rung

Nước ngưng

đọng

Nhân sau khi

phơi

mùi

Nhân điều

sau khi sấy

lại

Vụn vỏ lụa

Nhiệt thừa

mùi

Nhân điều

sau khi sấy

lại

Mùi

Nhân điều

sau khi sấy

lại-x0,032 m3

-x

x-x-x-x-x

xlạiVận chuyển6Tách vỏ

lụa

CânNhân

điều sau

khi sấy

lại-Khay

nhựa-Nhân

điều sau

khi sấy

lại-Bóc vỏ lụa bằng máy

Nhân

điều sau

khi sấy

lại210,21 kgĐiện1,7 KwhKhay

nhựa20 cáiVụn vỏ lụa

mùi

Nhân điều

sau khi sấy

lại

Vụn vỏ lụa

mùi

Khay hư

Khay

nguyên

Nhân điều

sau khi sấy

lại

Nhân điều

rơi vãi

mùi

Nhân điều

còn sót lụa

Nhân điều

sau khi bóc

vỏ lụa bằng

máy

Vỏ lụa

Mùi

Ồn

Rung

Khay hư

Khay210,21 kgx-x-x34,18 kg140,14 kgx35,89 kg

2cái

18 cáix

x

xPhân loạiNhân

điều sau

khi bóc

vỏ lụa

bằng

máy140,14 kgRổ nhựa20cáiKhay

nhựaNhân

điều còn

sót lụa16 cái34,18 kgBóc vỏ lụa bằng tayPhân loạiKhay

nhựa15cáiRổ nhựa20cáiDao

tách

Khay4 cái

10 cáinguyên

nhân điều

sau phân loại

mùi135,08 kgĐiều rơi vãi5,06 kgxRổ hư

Rổ nguyên

Khay hư

Khay

nguyên

Nhân điều

sau khi bóc

vỏ lụa bằng

tay

Vỏ lụa

mùi

Nhân điều

rơi vãi

Khay hư

Khay

nguyên

Rổ hư

Rổ nguyên

Dao nguyên

Dao hư

Khay hư0 cái

20 cái

1 cáixx-xx15 cái31,52 kgx2,66 kg

-x-x1 cáixx14 cái

1 cái

19 cái

3 cái

1 cái

1 cáixx

xKhay

nguyên

Rổ hư

Rổ nhựa

20 cái

Rổ nguyên

Nhân

Nhân điều

điều sau

sau phân loại

mùi

khi bóc 31,52 kg kg

Nhân điều

vỏ lụa

rơi vãi

bằng tay

nhựaChú thích: - : không xác định được số liệu9 cái

1 cái

19 cáix29,39 kgx2,13 kgx

x3.3 Định giá dòng thải

Định giá dòng thải để tính tốn sơ bộ chí phí ngun liệu và các sản phẩm trung

gian mất đi theo dòng thải gây nên tổn thất. Việc xác định chi phí cho tổn thất dòng

thải góp phần xác định và đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty.

Đơn giá các loại nguyên nhiên vật liệu và hóa chất được thu thập như sau:

Bảng 3. 2: Đơn giá các loại nguyên, nhiên vật liêu/ hóa chất

St

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Tên nguyên vật liệu/ hóa chất

Điều

Bao tải

Bao bố

Dây nilon

Điện

Nước

Rổ nhựa

Khay nhựa

Thùng carton

Khăn lau

ViếtĐơn vị tínhĐơn giá (VNĐ)kg

63.000

cái

2.500

cái

8.000

Bó (130 sợi)

16.000

kwh

1.7303

3

m

11.492

cái

20.000

cái

80.000

cái

11.000

cái

3.000

cây

10.000

Nguồn: Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, 2017Căn cứ vào lượng thất thoát trong 1 tấn nguyên liệu đầu vào và đơn giá các loại

nguyên nhiên liệu trên thị trường ở thời điểm hiện tại .Giá trị mất mát do dòng thải

được thể hiện qua bảng sau:Bảng 3. 3: Định giá cho dòng thải cho 1 tấn ngun liệu đầu vào

Định giá dòng thải

STT1Cơng

đoạnKhâuTên dòng thảiPhơi

Bụi

Bốc dỡMùi

Bao tải thải

Dây nilon thảiPhơi

Vụn điềuBụi

Hơi nướcĐặc tính

dòng thảiChất thải

rắn

Khí thải

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn gồm lá

cây, vụn

vỏ điều,..

Chất thải

rắn

Hơi nước

trong điều

thất thốt

khi phơiĐịnh

lượng

dòng thảiChi phí tổn thất

(VNĐ)--------21 cái52.500-52.50021 sợi2.584-2.5840,05 kg3.150--89,95 kg5.666.850Chi phí xử

Tổng cộng

(VNĐ)(VNĐ)3.150-5.666.850Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cân bằng vật liệu và năng lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×