1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Định giá dòng thải

3 Định giá dòng thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 3. 3: Định giá cho dòng thải cho 1 tấn ngun liệu đầu vào

Định giá dòng thải

STT1Cơng

đoạnKhâuTên dòng thảiPhơi

Bụi

Bốc dỡMùi

Bao tải thải

Dây nilon thảiPhơi

Vụn điềuBụi

Hơi nướcĐặc tính

dòng thảiChất thải

rắn

Khí thải

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn gồm lá

cây, vụn

vỏ điều,..

Chất thải

rắn

Hơi nước

trong điều

thất thốt

khi phơiĐịnh

lượng

dòng thảiChi phí tổn thất

(VNĐ)--------21 cái52.500-52.50021 sợi2.584-2.5840,05 kg3.150--89,95 kg5.666.850Chi phí xử

Tổng cộng

(VNĐ)(VNĐ)3.150-5.666.850Lấy mẩuMùiKhí thải----Điều lấy mẩu thải

bỏChất thải

rắn4 kg252.000-252.000Bao tay thảiChất thải

rắn2 đơi2.000-2.000BụiChất thải

rắn------------mùi

Đóng baoVận

chuyểnĐiều rơi vãiKhí thải

Chất thải

rắnBao bố thảiChất thải

rắn1 cái8.000BụiChất thải

rắn----------------mùi

Điều rơi vãi

Khí thảiKhí thải

Chất thải

rắn

Khí thải từ

PTGT8.000CânBụiChất thải

rắn----mùiMùi hơi

của điều----Điều rơi vãiChất thải

rắn--------------------83,62 kg5.268.060--------1 cái8.000-8.000Bụi

Vận

chuyểnmùi

Điều rơi vãi

Khí thải2Sàng

phân cỡPhân cỡ

Vụn điều

Bụi

Mùi

Bao bố thảiChất thải

rắn

Mùi hơi

của điều

Chất thải

rắn

Khí thải từ

PTGT

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Mùi hơi

của điều

Chất thải

rắn5.268.060Vận

chuyểnDây nilon thảiChất thải

rắn19 sợi2.338-2.338Điều rơi vãiChất thải

rắn--------Bụi

mùi

Bao bố thải3Hấp hơi

nướcHấp hơi

nướcVụn điều

Điều rơi vãi

MùiChất thải

rắn

Mùi hôi

của điều

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Mùi hơi

của điều--1 cái8.0006,11 kg384.930-----------Nhiệt dư--Hơi nước ngưngHơi-Hơi thất thốtHơi--8.000

384.930---Hơi ngấm vào hạt

điều

Nước thải

Ồn

Rung

Bụi

Vận

chuyểnMùi

Điều rơi vảiHơi

Nước thải

nóng

Chất thải

rắn

Mùi hơi

của điều

Chất tahi3

rắn------------------------------------Để nguội

BụiMùi

Điều rơi vãiChất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắnBụi

Vận

chuyểnMùi

Điều rơi vải4Tách vỏ

cứngBụi

CânMùi

Điều rơi vãiCắt tách

Nhân bể

Vỏ cứng

Mùi

Ồn

RungChất thải

rắn

Mùi hôi

của điều

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Mùi hôi

của điều

Chất thải

rắn

Sản phẩm

biến thành

chất thải

Chất thải

rắn

Mùi hôi

của điều

-------------------------14,41 kg907.830907.830592,16 kg37.306.08037.306.080--------Rổ nhựa hư

Khay nhựa hư

Nhân điều rơi vãi

Phân loạiRổ nhựa hư

Khay nhựa hư

Nhân điều rơi vãiVận

chuyểnSấy và

xông hơiChất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắn

Chất thải

rắnMùi

Khay nhựa hư

Khí thải5Chất thải

rắn

Chất thải

rắnChất thải

rắn

Khí thải từ

PTGT1 cái20.0001 cái80.000-80.000----1 cái20.0001 cái80.000-80.000--------1 cái80.000-20.00020.00080.000

-Sấy

Hơi nước

13,9 kg875.700875.700--------Vụn vỏ lụa

mùi

ỒnMùi hôi

của điều

-Rung

Nước ngưng đọngVõ lụa rơi vãi

Để nguội

Nhiệt thừaNước

ngưng

trong quá

trình sấy

Chất thải

rắn

Nhiết độ

sấy cao------------------------------Xông hơi

Vụn võ lụamùi

Nhiệt thừa

ồn

rungChất thải

rắn

Mùi hôi

của điều

Nhiết độ

cho xông

hơi cao

-PhơiNước ngưng đọng-----Vụn vỏ lụaChất thải

rắn----mùi----Nhiệt thừa----Vụn vỏ lụaChất thải

rắn----Nhiệt thừaNhiệt độ

cho sấy

cao----------------Sấy Lạimùi

Làm nguộiMùiCânmùiMùi hôi

của điều

Mùi hôi

của điềuVận

chuyểnVụn vỏ lụaChất thải

rắn----Vụn vỏ lụaChất thải

rắn-------------------35,89 kg2.261.070mùi

Khay hư6Tách vỏ

lụa

CânNhân điều rơi vãiMùi hơi

của điều

Chất thải

rắn

Chất thải

rắnmùi

Bóc vỏ lụa

bằng máyVỏ lụa

MùiChất thải

rắn

Mùi hôi

của điều-2.261.070

--Ồn---RungChất thải

rắn--2cái160.000-160.000----5,06 kg318.7801 cái80.000-80.0002,66 kg95.760-95.760----Khay hưmùi--Phân loại

Điều rơi vãi

Khay hưChất thải

rắn

Chất thải

rắn318.780Bóc vỏ lụa

bằng tay

Vỏ lụamùi

Nhân điều rơi vãiChất thải

rắnChất thải

rắnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Định giá dòng thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×