1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Âm nhạc >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghe sênh thanh la mõ tróng cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng.

Nghe sênh thanh la mõ tróng cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hát ở mức độ kháHát ở mức độ yếu

kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 13Học hát bài: Chiến sĩ tí hon

Theo bài Cùng nhau đi Hồng

binh

Nhạc: Đinh Nhu

Lời mới: Việt Anh

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo phách.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhc c m, gừ (Song loan, thanh phách)

- Hình ảnh minh häa cho bµi häc.

TiÕn trình

A. Hoạt động cơ bản- Cùng hát một bài hát đã học: Cộc cách tùng cheng.

- Làm quen với bài hát mới: Chiến sĩ tí hon.

+ HS đọc lời ca trên bảng phụ.

+ Trả lời câu hỏi: Nội dung bài hát nói về điều gì?- Đọc lời của bài hát:

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

Cờ sao đi đằng trớc, ta vác súng theo sau

Nào ta đi cùng nhau, đều chân theo nhịp trống

Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nàoĐọc lời của bài hát theo tiết tấu lời ca cùng GV.

B. Hoạt động thực hành- Tập hát từng câu.

- Tập hát cả bài.

- Tập lấy hơi, thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x

x

xx

x x

xx

- Vừa hát vừa vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca:

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x x

x

x

x

x

x x x

x

- Tập đứng hát, chân bớc đều, vung tay nhịp nhàng.

C. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát bài Chiến sĩ tí hon cho ngời thân trong gia đình

nghe.- Với sự giúp đỡ của ngời thân, hoặc là tự em sáng tạo, hãy tìm

động tác múa hoặc vận động phụ họa cho bài hát.

Đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng cách đánh dấu

x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ khá

Hát ở mức độ yếu

kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 14Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhc c m, gừ (Song loan, thanh phỏch)

- Băng, đĩa nhạc.

Tiến trình

A. Hoạt động thực hành- Ôn tập bài hát Chiến sĩ tí hon

- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo pháchKèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x

x

xx

x x

xx

- Vừa hát vừa vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca:

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x x

x

x

x

x

x x x

x

- Tập đứng hát, chân bớc đều, vung tay nhịp nhàng.

- Tập trình diễn bài hát trớc lớp.- Tập hát theo nhóm

+ Hát đối đáp giữa hai nhóm:

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

1

Nhóm

2

+

HS

HS

HS

HSHát

1

2

3

4Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

Cờ sao đi đằng trớc, ta vác súng theo sau

Nào ta đi cùng nhau, đều chân theo nhịp trống

Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào

nối tiếp trong một nhóm:

Kèn vang đây đoàn quân, ®Ịu ch©n ta cïng bíc

Cê sao ®i ®»ng tríc, ta vác súng theo sau

Nào ta đi cùng nhau, đều chân theo nhịp trống

Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào- Hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc.

Trò chơi:

Thay lời bài hát bằng những âm thanh tợng trng cho tiếng đàn,

tiếng kèn, tiếng trống và kết hợp làm động tác.

B. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc bài Chiến sĩ

tí hon cho ngời thân ở gia đình xem.

Đánh giá

Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá về việc học hát của mình bằng

cách đánh dấu x vào 1 trong 4 mức độ:

Hát ở mức độ tốt

Hát ở mức độ kháHát ở mức độ trung

bình

Hát ở mức độ yếu

kémHoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 15Ôn tập 3 bài hát:

Chúc mừng sinh nhËt, Céc c¸ch tïng cheng,

ChiÕn sÜ tÝ hon

mơC TI£U:

- BiÕt hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

Tài liệu và phơng tiện

- Nhc c m, gừ (Song loan, thanh phỏch)

- Băng, đĩa nhạc.

Tiến trình

Nội dung 1: Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật

A. Hoạt động thực hành- Ôn tập bài hát Chúc mừng sinh nhật

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp 3 của bài hát:

Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một khúc ca

x

x

x

x

+ Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.

- Thể hiện sắc thái của bài Chúc mừng sinh nhật.

+ Tập lấy hơi ở đầu câu và giữa các câu hát.- Tập hát theo nhóm

+ Hát đối đáp giữa hai nhóm:

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

1

Nhóm

2Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một

khúc ca

Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh

rực rỡ

Cuộc đời em là đóa hoa, cuộc đời em là khúc ca

Cuộc đời sẽ thêm tơi đẹp vì những khúc ca và đóa

hoa+ Hát nói tiếp trong một nhóm:

HS 1

HS 2Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một

khúc ca

Mừng ngày ®· sinh cho cc ®êi mét b«ng hoa xinh

rùc rìHS 3

HS 4Cuộc đời em là đóa hoa, cuộc đời em là khúc ca

Cuộc đời sẽ thêm tơi đẹp vì những khúc ca và đóa

hoa- Hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc.

- Trò chơi đố vui

GV hát một bài nhịp 2 và một bài nhịp 3, cho HS nhận xét bài

nào là nhịp 2, bài nào là nhịp 3. Khi hát cần nhấn rõ trọng âm

của nhịp 2, nhịp 3 đồng thời tay gõ đệm theo. Sau đó hát 2 bài

khác và tiếp tục đố các em.

B. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc bài Chúc

mừng sinh nhật cho ngời thân ở gia đình xem.

Nội dung 2: Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng

A. Hoạt động thực hành- Ôn tập bài hát Cộc cách tùng cheng

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách của bài hát:

Sênh kêu nghe tiÕng vui nhÊt c¸ch c¸ch c¸ch c¸ch c¸ch c¸ch

x

x

x

x

x

x

x

x

+ Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng.

- Thể hiện sắc thái của bài Cộc cách tùng cheng.

+ Tập lấy hơi ở đầu câu và giữa các câu hát.- Tập hát theo nhóm

+ Hát đối đáp giữa hai nhóm kết hợp đồng ca:

Nhóm Sênh kêu nghe tiếng vui nhất, cách cách cách cách cách

1

cách

Nhóm Thanh la kêu tiếng rất vang, cheng cheng cheng cheng

2

cheng cheng

Nhóm Mõ kêu nghe sao đĩnh đạc, céc céc céc céc céc céc

1

Nhãm Trèng kªu rén r· tng bừng, tùng tùng tùng tùng tùng tùng

2

Cả 2

Nghe sênh thanh la mâ trãng cïng kªu lªn vang vang

nhãm cïng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng.

+ Hát nối tiếp kết hợp đồng ca trong một nhóm:

HS 1

Sênh kêu nghe tiÕng vui nhÊt, c¸ch c¸ch c¸ch c¸ch

c¸ch c¸ch

HS 2

Thanh la kªu tiÕng rÊt vang, cheng cheng cheng

cheng cheng cheng

HS 3

Mõ kêu nghe sao đĩnh đạc, cộc cộc cộc cộc céc céc

HS 4

Trèng kªu rén r· tng bõng, tïng tïng tùng tùng tùng tùng

Cả 4

Nghe sênh thanh la mõ tróng cïng kªu lªn vang vang

HS

cïng kªu lªn vang vang. Céc cách tùng cheng.- Hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc.

B. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc bài Cộc cách

tùng cheng cho ngời thân ở gia đình xem.

Nội dung 3: Ôn tập bài hát Chiến sĩ tí hon

A. Hoạt động thực hành- Ôn tập bài hát Chiến sĩ tí hon

- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x

x

xx

x x

xx

- Vừa hát vừa vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca:

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

x x

x

x

x

x

x x x

x

- Tập đứng hát, chân bớc đều, vung tay nhịp nhàng.

- Tập trình diễn bài hát trớc lớp.- Tập hát theo nhóm

+ Hát nối tiếp giữa các nhóm:

Nhóm

1

Nhóm

2

Nhóm

3

Nhóm

4Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

Cờ sao đi đằng trớc, ta vác súng theo sau

Nào ta đi cùng nhau, đều chân theo nhịp trống

Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào+ Hát nối tiếp trong một nhóm:

HS 1

Kèn vang đây đoàn quân, đều chân ta cùng bớc

HS 2

Cờ sao đi đằng trớc, ta vác súng theo sau

HS 3

Nào ta đi cùng nhau, đều chân theo nhịp trống

HS 4

Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào- Hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc.

Trò chơi:Thay lời bài hát bằng những âm thanh tợng trng cho tiếng đàn,

tiếng kèn, tiếng trống và kết hợp làm động tác.

B. Hoạt động ứng dụng- Em hãy hát kết hợp múa hoặc vận động theo nhạc bài Chiến sĩ

tí hon cho ngời thân ở gia đình xem.Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 16Kể chuyện âm nhạc

Mục tiêu

- Biết Mô-da là nhạc sĩ ngời nớc ngoài.

Tài liệu và phơng tiện

- Đọc diễn cảm câu chuyện Mô-da-thần đồng âm nhạc.

- Anh nhạc sĩ Mô-da và bản đồ thế giới.

Tiến trình

Nội dung 1: Kể chuyện Âm nhạc

A. hoạt động cơ bản- Cho HS quan sát tranh ảnh về câu chuyện và bản đồ nớc

áo.

- Trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ nhạc sĩ nào?

- Đọc cho HS nghe câu chuyện Mô-da-thần đồng âm nhạc.

B. hoạt động thực hành- Đọc lại câu chuyện cho HS nghe.

- Đọc từng đoạn ngắn và đặt câu hỏi để HS trả lời theo nội

dung đợc nghe.

+ Nhạc sĩ Mô-da là ngời nớc nào?

+ Mô-da đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc xuống sông?

+ Khi biết rõ sự thật, ông bố của Mô-da nói gì?

- Đọc lại câu chuyện, giúp HS ghi nhớ nhạc sĩ Mô-da-một danh

nhân Âm nhạc thế giới.

C. hoạt động ứng dụng- Về nhà các em tập kể lại câu chuyện cho ngời thân trong

gia đình nghe.

Hoạt động giáo dục Âm nhạc

Tiết 17Học hát: Dành cho địa phơng tự chọn

Mục tiêu

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

Tài liệu và phơng tiện

- Bảng phụ.

- Nhạc cụ quen dùng.

- Nhạc cụ gõ đệm.

Tiến trình

A. hoạt động cơ bản-Cùng nhau hát một bài hát đã học

Làm quen với bài hát mới

Đọc bản nhạc:

Quan sát bøc tranh:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghe sênh thanh la mõ tróng cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×