1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 2 (0,25 điểm)

Các hàm số y=tanx, y=cot2x có cùng tập xác định là đúng hay sai?

Câu 3 (0,25 điểm)

Các hàm số y=sinx, y=tan2x là những hàm số lẻ là đúng hay sai?

Câu 4 (0,25 điểm)

Các hàm số y=cosx, y=sin2x là những hàm số chẵn là đúng hay sai?

Câu 5 (0,25 điểm)Cho hàm sốTập xác định của hàm số là:Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hàm số f(x) = 2tanx/2 - 3tanx/3. Chu kì tuần hồn của hàm số bằng:

A. 12πB. 6πC. 3πD. πCâu 7 (0,25 điểm)

Giá trị bé nhất của biểu thức sinx+sin(x+2π/3) bằng:A.-2B. (√3)/2C. -1D. 0Câu 8 (0,25 điểm)

Giá trị lớn nhất của biểu thức cos2x - sinx bằng:

A. 0B. 0C. 5/4D. 1Câu 9 (0,25 điểm)

Tập giá trị của hàm số y= 1 - 2|sin3x| là:

A. [-1;1]B. [0;1]C. [-1;0]D. [-1;3]Câu 10 (0,25 điểm)

Số nghiệm của phương trình sin(x+π/4)=1 thuộc đoạn [π;2π] là:

A. 0B. 1C. 2D. 3Câu 11 (0,25 điểm)

Phương trình 2tanx - 2cotx - 3 =0 có số nghiệm thuộc khoảng (-π/2;π) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4Câu 12 (0,25 điểm)

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình: 2tan2x + 5tanx + 3 = 0, là:

A. -π/3B. -π/4Phần tự luận (7 điểm)C. -π/6D -5π/6.Bài 1 (1 điểm)

Xác định chu kỳ tuần hoàn của hàm số f(x)=cotx/2 - 4tanx/4

Bài 2 (1 điểm)

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f(x)=|x|.cosx

Bài 3 (2 điểm)

Rút gọn biểu thức A= (1/cos2x+1).tanx.

Bài 4 (3 điểm)

Giải phương trình 4cos2x - 8cosx + 3 = 0.

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án Đúng

Câu 2: Đáp án Sai

Lời giải:

Ta lần lượt có:

Hàm số y=tanx xác định khi: cosx≠0 ⇔ x≠π/2+kπ,kϵZ.

Hàm số y=cot2x xác định khi: sin2x≠0 ⇔ 2x ≠kπ ⇔ x≠kπ/2,kϵZ.Vậy 2 hàm số không cùng tập xác định.

Lựa chọn đáp án bằng phép thử: Nhận xét rằng x=0 thì:

Với hàm số y=tanx có y(0)=0, tức hàm số xác định tại x=0.

Với hàm số y=cot2x có y(0) khơng xác định.

Do đó, 2 hàm số khơng cùng tập xác định.

Câu 3: Đáp án Đúng

Câu 4: Đáp án Đúng

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Hàm số xác định khiVậy tập xác định của hàm số D=R\{π/2+kπ,π/4+kπ,k∈Z}

Câu 6: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×