1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau,

áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Số cách lựa chọn về mãu áo và cỡ áo là:

A.4 cáchB.5 cáchC.9 cáchD.20 cáchCâu 5 (0,25 điểm)

Số các số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn là:

A.6 sốB.12 sốC.20 sốD.42 sốCâu 6 (0,25 điểm)

Lựa chọn công thức đúng:Câu 7 (0,25 điểm)A.432B.234C.342D.243Câu 8 (0,25 điểm)

Biết rằng hệ số của xn-2 trong khai triển (x-1/4)n bằng 31. Giá trị của n bằng:

A.4B.8C.16D.32Câu 9 (0,25 điểm)

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện

mặt sấp là:

A. 4/16B. 2/16C. 1/16D. 6/16Câu 10 (0,25 điểm)

Gieo một con súc sắc 2 lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

A. 12/36B. 11/36C. 6/36D. 8/36Câu 11 (0,25 điểm)

Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn gồm 5 chữ số

đôi một khác nhau (chữ số đầu tiên khác 0) ?

A.1250B.1260C.1280D.1270Câu 12 (0,25 điểm)

Tìm hệ số của x9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức:

(1+x)9 + (1+x)10 + ... + (1+x)14.

A.3001 B.3003

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Rút gọn biểu thứcC.3010D.2901Bài 2 (1 điểm)

Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 . Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi

số chữ số 2 có mặt đúng 3 lần, chữ số 4 có mặt đúng 2 lần và các chữ số khác, mỗi

chữ số có mặt đúng 1 lần?

Bài 3 (2 điểm)

Tính giá trị biểu thức sau:Bài 4 (2 điểm)

Mẹ Minh đề nghị thưởng cho Minh 90.000 đồng để mua một vật kỷ niệm nào đó,

nếu Minh được điểm giỏi ở cả 4 mơn học: Tốn, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục

(việc đạt điểm giỏi ở các môn là độc lập). Xác suất đạt điểm giỏi của Minh đối với

4 môn học trên tương ứng là: 0,9; 0,7; 0,8 và 0,6. Ơng của Minh đề nghị mỗi mơn

học trên, mơn nào được điểm giỏi thì thưởng 10.000 đồng. Tính số tiền thưởng

trung bình của Minh nếu theo phương án của mẹ.

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Phần trắc nghiệmCâu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Các số bé hơn 100 chính là các số có một chữ số và hai chữ số được hình thành từ

tập A = {1, 2, ,3, 4, 5, 6}.

Từ tập A có thể lập được 6 số có một chữ số.Một số gồm 2 chữ số có dạng, với ∝i∈A.Trong đó:

∝1 được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.

∝2 được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.

Như vậy, ta có 6 x 6 = 36 số.

Vậy, từ A có thể lập được 36 + 6 = 42 số tự nhiên bé hơn 100.

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta gọi:

• Nếu chọn áo cỡ 39 thì sẽ có 5 cách.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 2 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×