1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng Sn được tính bởi cơng thức thu gọn là:

A.n/(n+1) B.2n/(2n+1) C.2n/(2n-1) D.n/(n-1)

Câu 3 (0,25 điểm)

Ba số un, un+1, un+2 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng (un) nếu:

A.un+1=un - un+2 B.un+1=1/2(un - un+2)

C.un+1=un + un+2 D.un+1=1/2(un + un+2)

Câu 4 (0,25 điểm)

Ba số un, un+1, un+2 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số nhân (un) nếu:

A.un+12=un+un+2 B.un+12= un.un+2

C.un+12=2(un+un+2) D.un+12= 2un.un+2

Câu 5 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng -2, x, 6, y. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x=-6, y=-2 B. x=1, y=7

C. x=2, y=8 D. x=2, y=10

Câu 6 (0,25 điểm)

Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân:ChoCâu 7 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.un=u1+nd B.un=u1+(n-1)d

C.un=u1-nd D.un=u1-(n-1)d

Câu 8 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n+1 của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

A. un=u1.qn B. un=u1.qn-1 C. un=u1.qn-2 D. un=u1.qn-3

Câu 9 (0,25 điểm)

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.n/2(u1+un) B.u1+un

C.n/2[u1 +(n-1)d] D.n[u1+(n-1)d]tổngCâu 10 (0,25 điểm)

Tổng của n+1 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

ChoCâu 11 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:Cho tổng

Số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng là:

A.u1=16 và d=-3 B.u1=16 và d=3

C.u1=6 và d=-3 D.u1=6 và d=3

Câu 12 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:Cho tổng

Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:tổngA.u1=6 và q=2 B.u1=12 và q=2

C.u1=6 và q=-2 D.u1=12 và q=-2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Cho dãy số (un) xác định như sau:Cho tổng

Chứng minh rằng mọi số hạng của dãy này đều là số lẻ.

Bài 2 (1 điểm)

Cho dãy số (un) với un =(2n+1)/(2n-1). Viết 6 số hạng đầu của dãy.

Bài 3 (4 điểm)

Cho 3 số a, b, c lập thành 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng: a2 + 8bc = (2b+c)2

Cho 3 số a2, b2, c2 lập thành 1 cấp số cộng có cơng sai khác 0. Chứng minh rằng 3

số 1/(b+c),1/(c+a),1/(a+b) cũng lập thành 1 cấp số cộng.

Xác định m để các phương trình sau có các nghiệm lập thành 1 cấp số cộng: x 33x2+mx+2-m=0.

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 1 (Đề )Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án A

Lời giải:

Ta lần lượt có:Dự đốn cơng thức tính tổng Sn là Sn= 1 - 1/(n+1) (*)

Ta chứng minh dự đoán trên bằng quy nạp như sau:

Với n=1, ta thấy (*) do kết quả từ câu a).

Giả sử (*) đúng với n=k, tức là Sk= 1 - 1/(k+1)

Ta sẽ đi chứng minh (*) cũng đúng với n=k+1, thật vậy:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×