1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hãy cho biết dãy số (un) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng

tổng quát un của nó là:Câu 3 (0,25 điểm)

Ba số a, b, c là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng nếu:

A.a+b+c=0

C.a+2b+c=0B.a-b+c=0

D.a-2b+c=0Câu 4 (0,25 điểm)

Ba số a, b, c khác 0 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số nhân nếu:

A.a2=b.cB.b2=a.cC.c2=a.bD.ab=b+cCâu 5 (0,25 điểm)

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A.x=36 B.x=-6,5C.x=6D.x=-9Câu 6 (0,25 điểm)

Cho cấp số cộng (un). Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:Câu 7 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n-1 của cấp số cộng (un) được bởi công thức:

A.un-1=u1+ndB.un-1=u1+(n-1)dC.un-1=u1+(n-2)dD.un-1=u1+(n-3)dCâu 8 (0,25 điểm)

Số hạng thứ n của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:

A.un=u1.qn

C.un=u1.qn-2B.un=u1.qn-1

D.un=u1.qn-3Câu 9 (0,25 điểm)

Tổng của 2n số hạng đầu tiên của cấp số cộng (un) được cho bởi công thức:

A.n(u1+un)B.n/2 (u1+u2n)C.n[2u1+(2n-1)d]D.n/2[2u1+(2n-1)d]Câu 10 (0,25 điểm)

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) được cho bởi công thức:Câu 11 (0,25 điểm)Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn:

Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:

A.u1=2 và d=3B.u1=3 và d=2C.u1=-2 và d=3D.u1=-3 và d=2Câu 12 (0,25 điểm)

Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn:Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân là:

A.u1=-1 và q=-2 B.u1=1 và q=-2

C.u1=-1 và q=2 D.u1=1 và q=2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)Cho dãy số (un) vớivà dãy số (Sn) xácđịnh như sau:. Xác định cơng thức tínhSn theo n.

Bài 2 (2 điểm)

) Cho dãy số (un) xác định như sau:Hãy viết 6 số hạng đầu của dãy số.

Tìm xem 511 là số hạng thứ mấy của dãy số.

Bài 3 (3 điểm)

a) Cho (an) là 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng: (q-r)ap+(r-p)aq+(p-q)ar=0.

b) Cho 3 số dương a, b, c lập thành 1 cấp số cộng. Chứng minh rằng 3 sốcũng lập thành 1 cấp số cộng.c) Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn u2- u3+ u5 = 10 và u4 + u6 = 26. Tìm số hạng đầu

tiên và cơng sai.

Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Xem lại Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án B

Lời giải:

Ta lần lượt có nhận xét từ trái qua phải:

Với đáp án A, (un) với un = (-1)n+1. sinπ/4 đan dấu nên nó khơng tăng.

Với đáp án B, dãy số (un) với un = (-1)2n. (5n+ 1) = 5n + 1 , ta có:

un+1 = 5n+1 + 1 = 5.5n + 1 > 5n + 1 = un nên nó là dãy số tăng.

Câu 3: Đáp án D

Câu 4: Đáp án B

Câu 5: Đáp án C

Lời giải:

Từ giả thiết suy ra -9 = -4q2 => q = ±3/2 => x = 6 hoặc x=-6Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Đáp án B

Câu 9: Đáp án C

Câu 10: Đáp án A

Câu 11: Đáp án B

Lời giải:

Ta biến đổiVậy , cấp số cộng (un) với u1 =3 và d=2.

Câu 12: Đáp án D

Ta biến đổi:=> q = 20/10 = 2 => u1 = 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×