1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 2)

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 3 (0,25 điểm)

Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng.

A.Hình bình hành

C.Hình thoiB.Hình chữ nhậtD.Hình vuôngCâu 4 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A.Có 1 phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó

B.Có 1 phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó

C.Có 1 phép quay biến mọi điểm thành chính nó

D.Có 1 phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.

Câu 5 (0,25 điểm)

Hình vng có mấy trục đối xứng?

A.1 B.2C.4D.Vơ sốCâu 6 (0,25 điểm)

Cho hình vng ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm quay O và phép quay φ.

Với giá trị nào sau đây của φ, phép quay Q biến hình vng ABCD thành chính

nó?

A.φ=π/6B.φ=π/4C.φ=π/3D.φ=π/2Câu 7 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): 3x-y+2=0. Ảnh của đường thẳng (d)

qua phép đối xứng trục Oy có phương trình:

A.x+y-2=0

C.3x+y-2=0B.2x+y+2=0

D.3x+y+2=0Câu 8 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 3x+y+1=0. Ảnh của (d) qua phép đối

xứng qua gốc tọa độ có phương trình:

A.3x+y-1=0

C.x+y-1=0B.3x+y+1=0

D.x+y+1=0Câu 9 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v =(-1;2) và đưởng thẳng

(d): x-2y+3=0 .Đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo v có

phương trình:

A.x-2y+6=0B.x-2y+8=0C.2x-y+6=0D.2x-y+8=0Câu 10 (0,25 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v (2;-1) và điểm M(-3;2). Ảnh của điểm M qua phép

tịnh tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?

A.(5;3)B.(1;1)C.(-1;1)D.(1;-1)Câu 11 (0,25 điểm)

Phép biến hình nào sau đây khơng có tính chất: “Biến 1 đường thẳng thành đường

thẳng song song hoặc trùng với nó”?

A.Phép tịnh tiếnB.Phép đối xứng tâmC.Phép đối xứng trụcD.Phép vị tựCâu 12 (0,25 điểm)

Cho 2 đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k=100

biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

A.Khơng có phép nào B.Có duy nhất 1 phépC.Chỉ có 2 phép D.Có rất nhiều phép

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (4 điểm)

Cho đường tròn (O) và dây cung AB cố định, M là 1 điểm di động trên (O), M

khơng trùng A,B. Hai đường tròn (O1), (O2) qua M, theo thứ tự tiếp xúc với AB tại

A và B. Gọi N là giao điểm thứ hai của (O1), (O2).

a. Chứng minh rằng đường thẳng MN ln qua 1 điểm cố định

b. Tìm tập hợp N khi M di động trên (O)

Bài 2 (3 điểm)

Qua điểm K lấy trong hình vng ABCD và đường thẳng cắt các cạnh AB, CD lần

lượt tại P,Q. Chứng minh rằng giao điểm thứ hai của đường tròn qua K,P,B với

đường tròn qua K,Q,D nằm trên đường chéo BD.

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 2)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 1 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:

Nhận xét rằng:

Phép chiếu vng góc lên một đường thẳng khơng bảo tồn khoảng cách giữa hai

điểm nên nó khơng phải phép dời hình.

Phép đồng nhất và phép đối xứng trục là phép dời hình.

Phép vị tỉ số -1 thực chất là phép đối xứng tâm nên nó là phép dời hình.

Câu 2: Đáp án CLời giải:

Ta nhận thấy:

Gọi |A|=a∩b,vì a//a^' nên a^'∩b= {A' }.

Gọi |B|=a∩b',vì a//a^' nên a'∩b'= {B' }.

Khi đó:

Với phép tịnh tiến TAB' biến a,b theo thứ tự thành a’,b’.

Với phép tịnh tiến TA'B biến a,b theo thứ tự thành a’,b’.

Vậy tồn tại hai phép tịnh tiến biến đường thẳng a và b lần lượt thành các đường

thẳng a’, b’.

Câu 3: Đáp án D

Lời giải:

Với hình vng ABCD sẽ có bốn trục đối xứng, đó là:

Hai đường chéo AC và BD.

Hai đường thẳng a và b đi qua tâm và vuông góc với các cạnh đối diện.

Câu 4: Đáp án B

Lời giải:

Với hình vng ABCD sẽ có bốn trục đối xứng, đó là:

Hai đường chéo AC và BD.

Hai đường thẳng a và b đi qua tâm và vng góc với các cạnh đối diện.

Câu 5: Đáp án C

Lời giải:

Hình vng có 4 trục đối xứng, bao gồm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×