1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 2 (Đề 1)

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu 3 đường thẳng không cùng nằm trong 1 mặt phẳng và đơi một cắt nhau thì 3

đường thẳng đó

A.Đồng quy

C.Trùng nhauB.Tạo thành tam giác

D.Cùng song song với 1 mặt phẳngCâu 4 (0,25 điểm)

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm ∆ABC. Cắt tứ diện bởi

mặt phẳng (GCD) thì diện tích của thiết diện là:Câu 5 (0,25 điểm)

Cho tứ diện ABCD. Gọi I,J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao

tuyến của 2 mặt phẳng (ABD) và (IJK) là:

A.KDB.KIC.Đường thẳng qua K và song song với ABD.Khơng cóCâu 6 (0,25 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I,J lần lượt là trung điểm

của AB và CB. Khi đó, giao tuyến của 2 mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường

thẳng song song với:

A.Đường thẳng AD

C.Đường thẳng BIB.Đường thẳng BJ

D.Đường thẳng IJCâu 7 (0,25 điểm)

Cho tứ diện đều S.ABC cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm AB, M là 1 điểm di động

trên đoạn AI. Qua M vẽ mặt phẳng (α) song song với (SIC). Thiết diện tạo bởi (α)

và tứ diện S.ABC là:

A.Tam giác cân tại M B.Tam giác đềuC.Hình bình hànhD.Hình thoiCâu 8 (0,25 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là 1 hình bình hành. Gọi A’, B’,C’,D’ lần lượt là

trung điểm của các cạnh SA, SB, SC,SD.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.A’B’//mp(SAD)B.A’C’//mp(SBD)C.mp(A’C’D’)//mp(ABC)D.A’C’//BDCâu 9 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong 1 mặt phẳng thì khơng chéo nhau.

B.Hai đường thẳng phân biệt khơng cắt nhau thì chéo nhau .

C.Hai đường thẳng phân biệt khơng song song thì chéo nhau.

D.Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc 2 mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

Câu 10 (0,25 điểm)

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM=m (0<

m < a). Khi đó, diện tích thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng qua M và

song song với mp(ACD) là:Câu 11 (0,25 điểm)

Gọi N,P,Q lần lượt là giao của mặt phẳng (α) với các đường thẳng CD,DS,SA.Tập

hợp các giao điểm I của 2 đường thẳng MQ và NP là:

A.Đường thẳngB.Nửa đường thẳngC.Đoạn thẳng song song với ABD.Tập hợp rỗngCâu 12 (0,25 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là 1 hình bình hành. Một mặt phẳng (P) song song

với AC và SB lần lượt cắt các cạnh SA,SB,SC,SD,BD tại M,N,E,F,I,J. Trong các

mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A.Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đôi một song song.

B.Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đồng quy.

C.Bốn đường thẳng MN, EF, IJ, SB đồng phẳng.

D.Cả 3 mệnh đề trên đều sai.

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O có AC=a, BD=b.

Tam giác SBD là tam giác đều. Một mặt phẳng α di động song song với (SBD) và

qua điểm I trên đoạn AC.

Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng α.

Tính diện tích thiết diện theo a, b và AI=x.

Bài 2 (4 điểm)

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm ∆ABC .

Chứng minh hình chiếu song song K của điểm G trên mặt phẳng (BCD) theo

phương chiếu AD là trọng tâm của ∆BCD.

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, AD. Tìm hình chiếu

song song của các điểm M, N, P trong phép chiếu song song ở câu a).

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 2 (Đề 1)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệmCâu 1: Đáp án C

Lời giải:

Nếu a và b cùng song song với mặt phẳng (P) thì chúng có thể cắt nhau hoặc chéo

nhau.

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Với ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Giả sử:

a∩b= {A},b∩c={B},c∩a{C}.

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Ba điểm A,B,C là ba điểm không thẳng hàng. Vậy chúng các định

một mặt phẳng (ABC).

Ta có:

Đường thẳng a có hai điểm A,C thuộc (ABC), nên a∈(ABC).

Tương tự b∈(ABC)và c∈(ABC).

Vậy ba đường thẳng a,b,c cùng thuộc một mặt phẳng (ABC).

Trường hợp 2: Hai trong ba điểm A,B,C trùng nhau, giả sử A≡ B.

Nếu A≠C thì a≡c,mâu thuẫn.

Do đó ta phải có: A≡C⟺A≡B≡C⟺a,b,c đồng quy.

Vậy ba đường thẳng a,b,c đồng quy.

Câu 4: Đáp án D

Câu 5: Đáp án CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×