1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 2)

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

A.Có duy nhất 1 đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vng góc với 1 đường

thẳng cho trước.

B.Có duy nhất 1 mặt phẳng đi qua 1 đường thẳng cho trước và vng góc với 1

mặt phẳng cho trước.

C.Có duy nhất 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm cho trước và vng góc với 1 mặt

phẳng cho trước.

D.Có duy nhất 1 mặt phẳng đi qua 1 điểm cho trước và vng góc với 1 đường

thẳng cho trước.

Câu 3 (0,25 điểm)

Cho hình chop S.ABC có đáy ABC là tam giác đều. Tìm mệnh đề đúng trong các

mệnh đề sau:

A.S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bên của nó là tam giác cân.

B.S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bên của nó là tam giác cân với đỉnh S.

C.S.ABC là hình chóp đều nếu góc giữa các mặt phẳng chứa các mặt bên và mặt

phẳng chứa đáy bằng nhau.

D.S.ABC là hình chóp đều nếu các mặt bên có diện tích bằng nhau.

Câu 4 (0,25 điểm)

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=AA’=AD=a và ∠A'AB ̂= ∠A'AD ̂=

∠DAB ̂=60o. Khi đó, khoảng cách giữa các đường thẳng chứa các cạnh đối diện

của tứ diện A’ABD bằng:Câu 5 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:Câu 6 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đề đúng?

A.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với 1 mặt phẳng thứ 3 thì song song

với nhau.

B.Nếu 2 mặt phẳng vng góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng này

sẽ vng góc với mặt phẳng kia.

C.Hai mặt phẳng (α) và (β) vng góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Với

mỗi điểm A thuộc (α) và mỗi điểm B thuộc (β) thì ta có đường thẳng AB vng

góc với d.

D.Nếu 2 mặt phẳng (α) và (β) đều vng góc với mặt phẳng (γ) thì giao tuyến d

của (α) và (β) nếu có sẽ vng góc với (γ) .

Câu 7 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

A.Một đường thẳng cắt 2 đường thẳng cho trước thì cả 3 đường thẳng đó cùng

nằm trên 1 mặt phẳng.

B.Một đường thẳng cắt 2 đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả 3 đường thẳng đó

cùng nằm trên 1 mặt phẳng.

C.Ba đường thẳng cắt nhau từng đơi 1 thì cùng nằm trong 1 mặt phẳng.D.Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi 1 và khơng nằm trong 1 mặt phẳng thì đồng

quy.

Câu 8 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

A.Hai đường thẳng phân biệt cùng vng góc với 1 mặt phẳng thì song song.

B.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với 1 mặt phẳng thì song song.

C.Hai đường thẳng phân biệt cùng vng góc với 1 đường thẳng thì song song

D.Hai đường thẳng khơng cắt nhau và khơng song song thì chéo nhau.

Câu 9 (0,25 điểm)

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Lựa

chọn đẳng thức đúng:Câu 10 (0,25 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vectơ (AF) và (EG) bằng:

A.30oB.45oC.60oD.90oCâu 11 (0,25 điểm)

Cho hình chop tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a.

Gọi O là tâm của hình vng ABCD. Độ dài SO bằng:Câu 12 (0,25 điểm)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là 1 hình thoi tâm I cạnh a và có góc ∠A ̂=

60o, cạnh SC=(a√6)/2 và SC vng góc với mp(ABCD). Trong tam giác SCA, kẻ

IK vng góc với SA tại K. Độ dài IK bằng:

A.a/4B.a/3C.a/2D.aPhần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1. Gọi P, R theo thứ tự là trung điểm của AB, A 1D1,

gọi P1, Q, Q1, R1 theo thứ tự là giao điểm của các đường chéo của các mặt ABCD,

CDD1C1, A1B1C1D1, ADD1A1.a. Chứng minh rằng:

b. Chứng minh 2 tam giác PQR và P1Q1R1 có trọng tâm trùng nhau.

Bài 2 (4 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vng tâm O và cạnh a, SA=a và

vng góc với mp(ABCD).

a. Gọi α là mặt phẳng qua O, trung điểm M của SD và vng góc với (ABCD).

Hãy xác định mặt phẳng α, mặt phẳng α cắt hình chop S.ACBD theo thiết diện là

hình gì? Tính diện tích thiết diện.

b. Gọi β là mặt phẳng qua A, trung điểm E của CD và vng góc với (SBC). Hãy

xác định mặt phẳng β,mặt phẳng β cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình

gì? Tính diện tích thiết diện đó.

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 2)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án CLời giải:

Ta có:

a. Sai, bởi chúng có thể cắt nhau.

b. Sai, bởi chúng có thể song song với nhau.

c. Đúng, dựa trên khái niệm về góc giữa hai đường thẳng.

d. Sai, bởi chúng có thể cắt nhau.

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án D

Lời giải:

Ta lần lượt có:

a. Với (A) thì N đúng là trung điểm của một đoạn MP, do đó (A) đúng.

b. Với (B) đúng vì đó chính là quy tắc trung điểm.

c. Với (C) đúng vì thỏa mãn định lí về sự đồng phẳng của ba vecto trong khơng

gian.

d. Với (D) thì bằng quy tắc ba điểm ta nhận thấy đẳng thức:

đúng với mọi điểm A, B, C, D nên cũng đúng với

tứ diện ABCD.

Do đó (D) là sai.

Câu 6: Đáp án D

Câu 7: Đáp án DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×