1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 3)

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

C.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với 1 đường thẳng thì song song.

D.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với 1 mặt phẳng thì song song.

Câu 2 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.Nếu hình hộp có 2 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

B.Nếu hình hộp có 3 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

C.Nếu hình hộp có 4 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

D.Nếu hình hộp có 5 mặt là hình chữ nhật thì nó là hình hộp chữ nhật.

Câu 3 (0,25 điểm)

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.Đường vng góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau thì nằm trong mặt phẳng

chứa đường thẳng này và vng góc với đường thẳng kia.

B.Đường vng góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau thì vng góc với mặt

phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

C.Đường vng góc chung của 2 đường thẳng chéo nhau nếu nó vng góc với cả

2 đường thẳng đó.

D.Cả 3 mệnh đề trên đều sai.

Câu 4 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?Câu 5 (0,25 điểm)

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

A.Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với

nhau.

B.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vng góc với 1 mặt phẳng thì cắt nhau.

C.Hai đường thẳng phân biệt cùng vng góc với 1 đường thẳng thì vng góc

với nhau.

D.Một mặt phẳng (α) và 1 đường thẳng a không thuộc (α) cùng vuông góc với

đường thẳng b thì (α) song song với a.

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hình bình hành ABCD. Gọi S là 1 điểm nằm ngồi mặt phẳng hình bình hành.

Lựa chọn đẳng thức đúng:Câu 7 (0,25 điểm)Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a.Góc tạo bởi cạnh bên

và mặt phẳng đáy bằng 30o. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A’B’C’)

thuộc đường thẳng B’C’. Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đáy bằng:

A. a/2B. 2a/3C. a/3D. a/4Câu 8 (0,25 điểm)

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi 1 vng góc với nhau và OA=a, OB=b,

OC=c. Gọi H là hình chiếu của O trên mặt phẳng (ABC). Diện tích tam giác HAB

bằng:Câu 9 (0,25 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Độ dài đoạn vng góc chung của

AB’ và BC’ bằng:Câu 10 (0,25 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vectơ AB và DH bằng:

A.30oB.45oC.60oD.90oCâu 11 (0,25 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a.

Khoảng cách từ S tới mặt đáy (ABC) bằng:

A.aB.a/2C.a/3D.a/4Câu 12 (0,25 điểm)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, BC=b, CC’=c. Khoảng cách

giữa 2 đường thẳng BB’ và AC’ bằng:Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

Cho tứ diện OABC. Ba điểm M, N, P trong không gian thỏa mãn:Xác định t để 3 vectơ OM,ON,OP đồng phẳng.Cho t=0 hãy biểu diễn vectơ

OM, ON ,OP.theo 3 vectơBài 2 (4 điểm)

Cho ∆ACD và ∆BCD nằm trong 2 mặt phẳng vng góc với nhau,

AC=AD=BC=BD=a và CD=2x. Gọi I, J theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a. Chứng minh rằng IJ vuông góc với AB và CD.

b. Tính AB và IJ theo a và x.

c. Xác định x sao cho (ABC) ⊥ (ABD).

Đáp án Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)

Xem lại Đề kiểm tra Hình học 11 Chương 3 (Đề 3)Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta lần lượt có:a. Với (A) thì từ:

b.do đó (A) là sai

Với(B)thìtừ:

do đó(B) là sai.c. Với (C) thì từ :A nằm giữa BC=> B không thể là trung điểm của đoạn AC do đó (D) là sai.

Câu 5: Đáp án D

Câu 6: Đáp án A

Lời giải:

Gọi O là giao điểm của AC và BD

Sử dụng quy tắc trung điểm, ta có:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề kiểm tra Hình Học 11 Chương 3 (Đề 3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×