1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

593.1.2. Các dị tật khác

Bảng 3.2. Dị tật khác

Dị tật khác

Ẩn tinh hồn

Nang nước thừng tinh

Thốt vị bẹn

Tổng

Nhận xét:n

2

2

2

6Tỷ lệ %

2,3

2,3

2,3

6,9%Trong nghiên cứu có 3 loại dị tật phối hợp gồm ẩn tinh hồn, nang

nước thừng tinh và thốt vị bẹn.

3.1.3. Tư vấn độ tuổi phẫu thuật

Bảng 3.3. Tư vấn độ tuổi phẫu thuật

Nhóm tuổiTư vấn độ tuổi PT n (%)

Khơng7 (85,5)1 (12,5)Từ 4 - 5 tuổi13 (28,3)33 (71,7)Từ 6 - 10 tuổi5 (19,2)21 (80,8)Từ 11 - 15 tuổi06 (100)25 (29,1)61 (70,9)Từ 1 - 3 tuổiTổngp = 0,001 (Chi-square)

Nhận xét:

Nhóm tuổi lớn (từ 11 - 15 tuổi) sự tư vấn phẫu thuật ít. Có mối

liên quan giữa có được tư vấn độ tuổi phẫu thuật và nhóm tuổi (p <

0,05).603.2. Đặc điểm lâm sàng

3.2.1. Chiều dài trung bình dương vật trước mổ

Bảng 3.4. Chiều dài trung bình dương vật

Chiều dài dương vật

Nhóm tuổin(cm)

(Median ± SD)Từ 1 - 3 tuổi84,0 ± 0,6Từ 4 - 5 tuổi465,0 ± 0,7Từ 6 - 10 tuổi264,5 ± 0,8Từ 11 - 15 tuổi65,7 ± 1,2Tổng864,7 ± 0,9Nhận xét:

Chiều dài trung bình dương vật của 86 BN trong nghiên cứu là

4,7 ± 0,9 cm; nhỏ nhất là 2,5 cm; lớn nhất là 8 cm.

3.2.2. Hình thái bao quy đầu, tình trạng da bao quy đầuHình thái bao quy đầuDa bao quy đầu0.720.28

1.2%98.8%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Bình thườngViêm dínhBình thườngVành khănBiểu đồ 3.1. Hình thái bao quy đầu, tình trạng da bao quy đầu

Nhận xét:

Đa số bao quy đầu có dạng hình vành khăn. Có 27,9% da niêm

mạc bao quy đầu bị viêm dính.613.2.3. Tình trạng lỗ tiểu và xoay trục dương vật trước mổXoay trục DVLỗ tiểu0.570.43 7%93%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

HẹpBình thườngKhơngBiểu đồ 3.2. Tình trạng lỗ tiểu, xoay trục DV

Nhận xét:

Tình trạng lỗ tiểu hẹp chiếm tỷ lệ 57%. Xoay trục DV chỉ có 7%

3.3. Đánh giá trong mổ

3.3.1. Thời gian phẫu thuật trung bình theo nhóm tuổi

Bảng 3.5. Thời gian phẫu thuật trung bình theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi

Từ 1 - 3 tuổinThời gian PT (phút)

(Median ± SD)890 ± 25,3Từ 4 - 5 tuổi4690 ± 31,1Từ 6 - 10 tuổi2690 ± 27,7Từ 11 - 15 tuổi695 ± 28,9Tổng8690 ± 29,2Nhận xét:

Thời gian mổ trung bình 90 ± 29,2 phút, trường hợp mổ nhanh

nhất là 60 phút, lâu nhất là 190 phút.

3.3.2. Độ cong dương vật6248.80%51.20%Cong nhẹ (< 30°)Cong nặng (≥ 30°)Biểu đồ 3.3. Độ cong dương vật

Nhận xét:

Đa số BN có cong DV nặng 44/86 bệnh nhân (51,2%)

3.3.3. Độ cong dương vật liên quan tới thời gian phẫu thuật

Bảng 3.6. Độ cong dương vật liên quan tới thời gian phẫu thuậtCong dương vậtThời gian phẫu thuật (phút)

Median ± SDCong DV nhẹ (< 30°)90 ± 26Cong DV nặng (≥ 30°)90 ± 30p > 0,05 (Independent sample test)

Nhận xét:

Khơng có mối liên quan giữa cong DV và thời gian PT.633.3.4. Thay đổi độ cong DV trước mổ, sau tách sàn NĐ, sau cắt tổ chức xơ

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

4 0.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%86.0%84 .9%51.2% 4 8.8%14 .0%14 .0%

1.2%Trước mổ0.0%Sau tách sàn niệu đạoCong nặng (≥ 30º)Cong nhẹ (< 30º)0.0%Sau cắt xơ

DV thẳngBiểu đồ 3.4. Thay đổi độ cong dương vật

Nhận xét:

Tỷ lệ cong DV nặng trước mổ là 51,2% (44/86 BN); sau tách sàn

niệu đạo là 14% (12/86 BN) và sau cắt xơ là 0%.

3.3.5. Độ cong dương vật và kỹ thuật Baskin

Bảng 3.7. Độ cong DV và kỹ thuật Baskin

Kỹ thuật

Baskin

Có dùng Baskin

Không dùng Baskin

Tổng

pCong DV n (%)

Cong nặng ≥

Cong nhẹ < 30º

30º

2 (4,8)

10 (22,7)

40 (95,2)34 (77,3)42 (48,8)44 (51,2)

p< 0,05Nhận xét:

Đa số BN cong DV nặng phải dùng kỹ thuật Baskin để dựng

thẳng DV.643.3.6. Vị trí lỗ tiểu trước phẫu thuật và sau dựng thẳng DV

Bảng 3.8. Vị trí lỗ tiểu trước PT và sau dựng thẳng DV

1/2 trước thân

Vị trí lỗ tiểuDV

n (%)Trước PT

Sau dựng thẳng DV1/2 sau thân DV

n (%)55 (64)31 (36)1 (1,2)85 (98,8)Nhận xét:

Sau khi dựng thẳng DV, vị trí lỗ tiểu đa số nằm ở 1/2 sau thân

DV.

3.3.7. Vị trí lỗ tiểu trước phẫu thuật và cong dương vật

Bảng 3.9. Vị trí lỗ tiểu trước PT và cong DV

Vị trí lỗ tiểuCong nhẹ < 30ºCong nặng ≥ 30ºtrước PTn (%)n (%)33 (60)22 (40)9 (29)22 (71)42 (48,8)44 (51,2)1/2 trước DV

1/2 sau DV

Tổngp < 0,05 (Chi-Square test)

Nhận xét:

Vị trí lỗ tiểu trước PT có mối liên quan với độ cong DV653.3.8. Vị trí lỗ tiểu với chiều dài đoạn niệu đạo thiếu

Bảng 3.10. Vị trí lỗ tiểu và chiều dài đoạn niệu đạo thiếu

Vị trí lỗ tiểu n (%)

1/2 trước

1/2 sauChiều dài

NĐ thiếu

< 2cm

Từ 2 - < 4cm

≥ 4 cmTổng (n)

Nhận xét:pDV

17 (30,9)

35 (63,6)DV

0 (0)

16 (51,6)p < 0,053 (5,5)15 (48,4)Square31test)

8655(Chi-Vị trí lỗ tiểu có liên quan đến chiều dài đoạn niệu đạo thiếu.

3.3.9. Thay đổi chiều dài trung bình đoạn NĐ thiếu trước và sau dựng DV

Bảng 3.11. Chiều dài TB đoạn NĐ thiếu trước và sau dựng thẳng

DV

Nhóm

tuổi

Từ 1 - 3

tuổi

Từ 4 - 5 tuổi

Từ 6 - 10 tuổi

Từ 11 - 15 tuổi

Tổngn8

4

6

2

6

6

8

6Trước dựngSau dựngthẳng DVthẳng DVMean ± SDMean ± SD1,2 ± 0,42,8 ± 0,61,0 ± 0,51,9 ± 0,71,5 ± 0,32,2 ± 0,51.7 ± 1,02,5 ± 0,51,5 ± 0,53,1 ± 0,966p < 0,05 (Paired sample test)

Nhận xét:

Sau dựng thẳng DV thì độ dài đoạn niệu đạo thiếu đều tăng có ý

nghĩa thống kê với (p < 0,05, Paired sample test).673.3.10. Hướng chuyển cuống mạch và kỹ thuật cầm máu trong mổKỹ thuật cầm máuHướng chuyển cuống mạch0.920.0898.8%1.2%Dao điện Garo gốc DV Bên trái trục DV Bên phải trục DV

0%

20% 40% 60%

80% 100%Biểu đồ 3.5. Hướng chuyển cuống mạch, kỹ thuật cầm máu

Nhận xét:

Đa số BN có hướng chuyển cuống mạch sang bên phải trục DV

và garo gốc DV để cầm máu.

3.3.11. Da che phủ dương vật

12.80%Da bao quy đầu

Da BQĐ và da bìu87.20%Biểu đồ 3.6. Da che phủ dương vật

Nhận xét:

Sau khi lấy da tạo hình niệu đạo, chủ yếu dùng da bao quy đầu

để che phủ DV.683.3.12. Liên quan giữa da che phủ DV và chiều dài đoạn niệu đạo thiếu

Bảng 3.12. Liên quan giữa da che phủ DV và chiều dài đoạn NĐ

thiếu

Đoạn niệu đạo

thiếuDa che phủ DV n (%)

Da BQĐDa BQĐ và bìu< 2cm17 (100)0 (0)Từ 2 - < 4cm47 (92,2)4 (7,8)≥ 4 cm11(61,1)7 (38,9)75 (87,2)11 (12,8)Tổngp < 0,05 (Chi-Square test)

Nhận xét:

Sử dụng cả da BQĐ và da bìu để che phủ DV thì có tỷ lệ cao

nhất ở nhóm có chiều dài đoạn niệu đạo thiếu > 4 cm. Có mối liên quan

giữa chiều dài đoạn niệu đạo thiếu với việc sử dụng da che phủ DV với

p < 0,05.

3.3.13. Liên quan giữa da che phủ DV và độ cong DV

Bảng 3.13. Liên quan giữa da che phủ DV và độ cong DV

Da che phủ n (%)

Cong DVDa BQĐDa BQĐ và da

bìuCong nhẹ (< 30°)41 (97,6)Cong nặng (≥ 30°)34 (77,3)10 (22,7)75 (87,2)11 (12,8)Tổngp < 0,05 (Chi-Square test)

Nhận xét:1 (2,4)69Nhóm cong DV nặng thì phải sử dụng cả da BQĐ và da bìu để

che phủ DV. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×