1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 2)

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 2: Đáp án D

Lời giải:

Để phép tịnh tiến theo vectơ v→ biến (d) thành chính nó thì vectơ v→ phải có giá song

song với đường thẳng (d).

Nhận xét rằng đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương a→ (-1;2).

Do đó, chúng ta chọn đáp án D.

Câu 3: Đáp án A

Lời giải:

Chuyển phương trình đường thẳng (d) về dạng tổng quát: (d):3x-2y-1=0.

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d) là ảnh của 1 điểm M(xo; yo) qua phép đối xứng trục Ox, ta có:Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án B

Lời giải:

Sử dụng đường tròn đơn vị.

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:Ta có:Do đó, hệ số của x2 trong khai triển bằng: Cn2. (-3)2 =90 ⇔ n=5.

Câu 6: Đáp án BPhần tự luận

Bài 1:

Lời giải:Bài 2:

Lời giải:

Điều kiện sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ, k ∈ Z

Viết lại phương trình dưới dạng:Đặt t= 1/sinx , điều kiện |t| ≥ 1 . Khi đó, phương trình có dạng:

f(t) = t2 + mt + 2m - 2 = 0 (1)

a. Với m=1, ta được:Vậy với m=1 phương trình có 1 họ nghiệm.

b. Phương trình có nghiệm thuộc (-π/6 ; π/6)

=⇔ Phương trình (2) có nghiệm

Ta đi xét bài tốn ngược “Tìm điều kiện của m để phương trình (1) vơ nghiệm hoặc cả

2 nghiệm đều thuộc khoảng (-2;2)”.Vậy với m ≤ -1/2 hoặc m ≥ 4 + 2√2 thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Bài 3:

Lời giải:

Sử dụng kiến thức hoán vị:

a5 được chọn từ tập F={1,3,5} => có 3 cách chọn.

a1,a2,a3,a4 là 1 bộ phân biệt thứ tự được chọn từ E\{a 5} do đó nó là 1 hốn vị của 4 phần

tử => có P4 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số các số lẻ gồm 5 chữ số phân biệt, hình thành từ tập E, bằng:

3.P4=3.4!=72 số.

b. Tương tự câu a) ta được kết quả = 48 số.

Bài 4:

Lời giải:

Giả sử CD cắt MN tại E, ta đi chứng minh: S(AE)(ABCD)= APNM

Thật vậy:

ΔAED = ΔAEM => M = S(AE)(D)

ΔAEC = ΔAEN => N = S(AE)(C)

ΔAEB = ΔAEP => P = S(AE)(B)Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 1 (Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho v→ (-1;-1) và điểm M(0;1). Ảnh của điểm M qua phép tịnh

tiến theo vectơ v là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau đây?A.(1;2)B.(-1;0)C.(-1;-2)D.(1;0)Câu 2 (0,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d): 6x+3y+1=0. Để phép tịnh tiến theo vectơ

v biến (d) thành chính nó thì v→ phải là vectơ nào trong các trường hợp sau:Câu 3 (0,5 điểm)

TrongmặtphẳngOxy,chođườngthẳng(d)phươngtrình:Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

A.2x-y-7=0B.2x-y+7=0C.2x+y-7=0D.2x+y+7=0Câu 4 (0,5 điểm)

Khi x thay đổi trong khoảng (-π/3; π/3]thì y=cosx lấy mọi giá trị thuộc:

A.[1/2;1]B.(-1/2;1/2)C.(-1/2; 1/2]D.[-1;1/2]Câu 5 (0,5 điểm)

Số hạng tự do trong khai triển (x3 + 1/x)8 bằng:

A.8B.14C.28D.56Câu 6 (0,5 điểm)

Biết rằng 3 số x, y, z lập thành 1 cấp số nhân và 3 số x, 2y, 3z lập thành 1 cấp số cộng.

Công bội của cấp số nhân là:

A.q=1 hoặc q=1/3B.q=1 hoặc q=-1/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×