1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 10)

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do đó, chúng ta chọn đáp án B.

Câu 3: Đáp án B

Lời giải:

Mỗi điểm M’(x;y) ∈ (d') là ảnh của 1 điểm M(xo;yo) ∈ (d) qua phép đối xứng trục Oy, ta

có:Phương trình (*) chính là phương trình của (d’).

Câu 4: Đáp án C

Lời giải:

Ta có:Phương trình (1) có nghiệmKhi đó (1) có dạng:Vậy phương trình có 2 họ nghiệm.

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có khai triển :Từ đó, suy ra hệ số của x8y9 trong khai triển là C178.38.29

Câu 6: Đáp án B

Lời giải:

Giả sử 192 là số hạng thứ n , khi đó:

un = u1.qn-1 ⇔ 192=3.(-2)n-1

⇔ (-2)n-1=64⇔ n-1=6 ⇔ n=7

Vậy 192 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

a. Chứng minh vế trái ta có:b. Sử dụng kết quả xy ≤ 1/2(x2 + y2) ta nhận đượcBài 2:

Lời giải:

Ta có nhận xét:

cos2000 x ≤ cos2x

sin2000 x ≤ sin2x

=> VT ≤ cos2x + sin2x = 1

Do đó, phương trình tương đương với hệ:Vậy phương trình có 1 họ nghiệm.

Bài 3:

Lời giải:

Ta viết lại S= 6(1+11+111+...+(11...1)(n chữ số)

Xét 2 dãy số:

Cấp số nhân (un) có u1=1 và cơng bội q=10.

Dãy số (Sn)= 1+11+111+...+(11...1)(n chữ số)SuyraSn làtổngnsốhạngđầucủacấpsốnhân(u n)tứclà:Khi đó ta nhận được:Bài 4:

Lời giải:

Hai điểm A, B đối xứng nhau qua đường thẳng (d) ⇔AB ⊥ d và trung điểm I của AB

thuộc (d).

Vì AB ⊥ d : y=x-1 =>(AB): y=-x+m

Hoành độ giao điểm của A, B là nghiệm của phương trình:Để A,B tồn tại thì phương trình (1) phải có 2 nghiệm phân biệt =>

⇔(m+1)2-8m > 0⇔m2-6m+1> 0⇔ m > 3 + √8 hoặc m < 3 - √8

Khi đó, giả sử xA, xB là các nghiệm của (1) thì:Gọi I là trung điểm của AB, ta có:Điểm I ∈ (d) ⇔ 3m-1/4 = m+1/4 -1 ⇔ m = -1. Khi đó:Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị lim (n-1)/(3n+2) bằng:

A.1/3B.2/3C.-2/3Câu 2 (0,5 điểm)D.-1/3Giá trị

A.-1/2bằng:

B.-1C.1D.1/2Câu 3 (0,5 điểm)Giá trị

A.0bằng:B.1/2C.2/3D.1Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=(x7+x)2 . Đạo hàm y’ bằng:

A.2(7x6+1)(x7+x)B.(7x6+1)(x7+x)C.14(x6+1)(x7+x)D.7(x6+1)(x7+x)Câu 5 (0,5 điểm)Cho hàm sốĐạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=(x-1)/(x+1) tại điểm có hồnh độ x 0=0 có phương trình

là:

A.y=2x+1B.y=-1C.y=x-1D.y=2x-1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 1 (Đề 10)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×