1. Trang chủ >
  2. Lớp 11 >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 1)

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án A

Lời giải:Câu 2: Đáp án B

Lời giải:Câu 3: Đáp án A

Lời giải:Câu 4: Đáp án A

Lời giải:

Ta có: y' = 2(7x6 + 1)(x7+ x)

Câu 5: Đáp án B

Lời giải:

Ta có:Câu 6: Đáp án D

Lời giải:

Trước tiên, ta đi tính đạo hàm:Tại điểm có hồnh độ x0 = 0 phương trình tiếp tuyến có dạng:

(d): y – y(0) = y’(0)(x – 0) ⇔ (d): y = 2x – 1.Phần tự luận

Bài 1:

Lời giải:

Ta có:Bài 2:

Lời giải:

a. Ta có:b. Sử dụng quy tắc tính (u.v)’, ta có: y’= -3sin3xcos2x – 2cos3x.sin2x.

Bài 3:

Lời giải:Trong ∆SAC, ta có: OI là đường trung bình => OI // SA => OI ⟘ (ABCD).

Gọi H là hình chiếu vng góc của I lên CM

ta có:

CM ⟘ HI; CM ⟘ OI => CM ⟘ (IOH) => CM ⟘ OH

Trong ∆ABC có K là trọng tâm, ta có:

OB = 1/2AC = (a√2)/2.

OK = 1/3OB = (a√2)/6.Trong ∆OCK vng tại O, ta có:Trong ∆OIH vng tại O, ta có:

IH2 = OI2 + OH2 = (a/2)2 +(a/√20)2 = (3a2)/10 => IH=(a√30)/5.

Vì SI ᴒ CM = C nên:

(d(S,CM))/(d(I,CM))=SC/IC=2 => d(S,CM)=2d(I,CM)=2IH=(a√30)/5.

Bài 4:

Lời giải:Đặt f(x) = a.cos2x + b[cos2(x + 2π/3) + cos2(x - 2π/3)], suy ra:

f(x) = 3/2 với ∀x

Giải (1), f'(x) = 0, ta có: -asin2x- b[sin⁡(2x+4π/3)+ sin⁡(2x-4π/3)] = 0, ∀x

⇔ -asin2x-2bsin2xcos 4π/3=0,∀x

⇔ (b-a)sin2x=0,∀x ⇔ a=b. (3)Giải (2), f'(x) = 3/2 ta có:

a + b(cos22π/3 + cos22π/3) = 3/2

⇔ a + b/2 = 3/2 ⇔ 2a + b = 3. (4)

Từ (3) và (4), ta được a = b = 1.

Vậy, với a= b = 1 phương trình nghiệm đúng với mọi x.Đề kiểm tra Tốn 11 học kì 2 (Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Giá trị lim (3n-2)/(2n+1) bằng:

A.3/2 B.1 C.1/2 D.1/4

Câu 2 (0,5 điểm)Giá trịbằng:A.-1/4 B.-4 C.4 D.1/4

Câu 3 (0,5 điểm)Giá trịbằng:A.0 B.1 C.2 D.4

Câu 4 (0,5 điểm)

Cho hàm số y=(x2+1)(5-3x2). Đạo hàm y’ bằng:A.-12x3+4x B.12x3-4x C.12x3+4x D.-12x3-4x

Câu 5 (0,5 điểm)Cho hàm số. Đạo hàm y’ bằng:Câu 6 (0,5 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=√(x+2) tại điểm có tung độ y o=2 có phương trình là:

A.x-4y+6=0 B.x-y=0

C.x+4y-10=0 D.x-2y+2=0Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1 điểm)

Tính giới hạnBài 2 (2 điểm)

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau đây tại điểm x o tương ứng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đáp án Đề kiểm tra Toán 11 học kì 2 (Đề 1)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×