1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

9

nghiên cứu về hoạt động nhận tiền gửi tại các NHTM dứới nhiều hình thức

bài báo, tạp chí, luận văn thạc sĩ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ chỉ có một số tạp

chí nêu rõ vấn đề này mà tác giả đã tham khảo, cụ thể như sau:

9.1. Các bài báo trên tạp chí khoa học

Bài báo của Ths. Đường Thị Thanh Hải “Nâng cao khả năng huy động

vốn của ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn”; Tạp chí tài

chính số 05-2014:

Theo nhận định của tác giả bài báo: vốn luôn là vấn đề được quan tâm

hàng đầu trong quá trình hoạt động của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng đồng

thời nguồn vốn phải đảm bảo chất lượng và số lượng trong bối cảnh kinh tế

khó khăn. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn có vai trò quan trọng:

Ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô hoạt động của hệ thống ngân hàng. Nguồn

vốn khả dụng của ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng hay thu

hẹp tín dụng, hoạt động bảo lãnh hay trong hoạt động thanh toán của ngân

hàng. Giúp ngân hàng chủ động trong kinh doanh, nâng cao vị thế của mình

trên thị trường và quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Bên cạnh

đó, các nhân tố bên ngoài như: Chu kỳ phát triển kinh tế, môi trường pháp lý,

môi trường cạnh tranh,… kết hợp với các nhân tố thuộc về ngân hàng: Chiến

lược kinh doanh, các hình thức huy động vốn, chất lượng các nhận, lãi suất,

marketing,…cũng ảnh hưởng đến huy động vốn.

Bài báo của Ths. Nguyễn Hồng Yến và Ths. Vũ Thị Kim Thanh (2017)

“Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại”;

Đăng trên tạp chí Cơng thương - Chun đề: 10 năm thành lập Cơng đồn

Cơng thương Việt Nam

Qua nghiên cứu và tìm hiểu về một số tạp chí trong thời gian 3 năm gần

nhất, hiện chưa có bài viết nào nói về nội dung hồn thiện nhận tiền gửi cá

nhân tại ngân hàng thương mại. Bao gồm các tạp chí đã được tìm hiểu sau:

- Tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Quốc dân Hà Nội

- Tạp chí Phát triển Kinh tế - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí

Minh10

- Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Đà Nẵng

- Tạp chí Khoa học Kinh tế - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Tạp chí Ngân hàng

8.2. Một số luận văn thạc sĩ đã được bảo vệ tại Trường Đại học Kinh

tế Đại học Đà Nẵng có nội dung liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi, cụ

thể như sau

Một trong những vai trò quan trọng của nó được nhiều tác giả khai thác

nghiên cứu đó là vấn đề điều phối nguồn vốn trong nền kinh tế, đặc biệt là

công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại và vấn đề nâng cao hiệu

quả huy động vốn tại các ngân hàng này. Tiêu biểu có các cơng trình nghiên

cứu như sau:

a. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Hoàng Thơ bảo vệ năm

2015với đề tài: “Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo

Việt, Chi nhánh Đà Nẵng”: Đề tài đã đánh giá được thực trạng huy động vốn

tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm

2013 – 2015. Là một ngân hàng nhỏ mới thành lập với quy mô và thị phần

thấp so với các NHTM khác, vì vậy, nguồn vốn huy động là từ dân cư chiếm

tỷ trọng chủ yếu. Tuy nguồn vốn huy động luôn tăng trưởng năm sau cao hơn

năm trước nhưng chi phí lại rất lớn để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ khách

hàng cá nhân như: lãi suất cao, cạnh tranh, tặng kèm nhiều sản phẩm có giá

trị. Tác giả tập trung phân tích tỷ trọng huy động vốn tại chi nhánh, chỉ ra

được nhiều mặt còn hạn chế, cụ thể: các sản phẩm tài chính thu hút nguồn vốn

lớn từ doanh nghiệp triển khai còn q ít, đây là nguồn vốn có chi phí thấp;

Nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, nguồn vốn trung, dài hạn có tăng

nhưng khơng đáng kể; Đối tượng khách hàng chủ yếu là cá nhân cũng tạo rủi

ro tiềm ẩn khi có sự cố bởi hiệu ứng đám đông

b.Luận văn Thạc sĩ của tác giả Phan Thị Phương Dung bảo vệ năm

2015 với đề tài: “Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng TMCP

Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”: Nội dung chính của đề tài là11

phân tích, đánh giá tình hình thực tế cơng tác nhận tiền gửi từ tổ chức kinh tế

và dân cư của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà

Nẵng. Tác giả đã chỉ ra được những nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh

hưởng đến hoạt động tăng trƣởng nhận tiền gửi tại Vietcombank Đà Nẵng

như: sự cạnh tranh của nhiều NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Khủng

hoảng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2000 – 2013 cùng với tác động của

điều hành chính sách lãi suất và tỷ giá;. Bên cạnh đó, các yếu tố bên trong

cũng tác động mạnh mẽ đến công tác huy động vốn, cụ thể: Năng lực điều

hành của Ban lãnh đạo; Ngân hàng hàng đầu áp dụng công nghệ hiện đại và

hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; Danh tiếng và uy tín của Vietcombank

Đà Nẵng; Sản phẩm nhận đa dạng; Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động

tuy nhiên vẫn ch ưa đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách

hàng. Đề tài chủ yếu tập trung phân tích cơng tác huy động vốn đối tượng

khách hàng cá nhân, sản phẩm huy động vốn có kỳ hạn d ưới 12 tháng rất

phong phú với 10 loại sản phẩm có các đặc điểm hấp dẫn nhưng lại phù hợp

hơn với đối tượng khách hàng dân cư mà chưa đi sâu vào phát triển sản phẩm

tài chính để thu hút nguồn vốn lớn từ khách hàng doanh nghiệp vốn tốn ích

chi phí hơn.

c. Luận văn Thạc sĩ của tác giả Ngô Thị Minh An bảo vệ năm 2017với đề

tài: “Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương

tín – Chi nhánh Quảng Nam”: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ

bản về huy động vốn tại NHTM, tác giả đã nêu lên những đặc thù về huy

động vốn của các NHTM, đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tại

Sacombank Quảng Nam đã đạt được những thành tựu và hạn chế giai đoạn

2012-2016. Tác giả đã chú ý đến tiếp thị đơn vị tổ chức kinh tế trả lương qua

thẻ nhằm gia tăng quy mơ tiền gửi, chính xác chăm sóc khách hàng được đưa

ra cụ thể, đặc biệt là các khách hàng lớn tuy nhiên chƣa đồng đều, chủ yếu12

tập trung tại trụ sở chính, chưa triển khai mạnh tới phòng giao dịch. Cũng như

các NHTM khác, cơ cấu huy động vốn tại Sacombank Quảng Nam chủ yếu là

nguồn vốn ngắn hạn, tính ổn định thấp dẫn đến không đáp ứng được mục tiêu

cho vay trung, dài hạn tại ngân hàng. Tuy nhiên hạn chế của đề tài trên mới

chỉ dừng lại việc nghiên cứu định tính, chưa nghiên cứu sâu đến yếu tố định

lượng để xem xét nhân tố thực ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của

Sacombank Quảng Nam giai đoạn 2012-2016.

9.3. Các đề tài khoa học liên quan trực tiếp đến đề tài trong ba năm

gần nhất tại đơn vị

Cho đến nay chưa có đề tài khoa học nghiên cứu nào thực hiện tại

Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum

Qua tổng quan nghiên cứu ở trên, có thể thấy các khoảng trống nghiên

cứu mà đề tài của học viên sẽ tập trung nghiên cứu:

- Chưa có nghiên cứu nào đặt trọng tâm vào hoạt động nhận tiền gửi cá

nhân.

- Chưa có nghiên cứu nào đề cập trực tiếp đến hoạt động nhận tiền gửi

dân cư tại Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum

- Các đề tài ở trên chưa cập nhật dữ liệu đến thời điểm hiện nay.13CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1.Khái niệm nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân:

a. Khái niệm tiền gửi

Tiền gửi là tất cả các khoản tiền của tổ chức và cá nhân gửi tại NHTM

dưới nhiều hình thức hợp pháp (khơng phân biệt mục đích, kỳ hạn, đối tượng)

với cam kết hồn trả tiền gửi gốc và lãi theo thỏa thuận. Có nhiều tiêu chí để

phân loại tiền gửi như: theo mục đích thì có tiền gửi thanh tốn hoặc tiền gửi

tiết kiệm; theo kỳ hạn thì có tiền gửi khơng kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn; theo

đối tượng thì có tiền gửi của tổ chức và tiền gửi của cá nhân; theo ngoại tệ thì

có tiền VND, ngoại tệ hay vàng…

b. Khách hàng cá nhân

KHCN là một người hoặc một nhóm người đã, đang hoặc sẽ mua và sử

dụng sản phẩm dịch vụ NH phục vụ cho mục đích cá nhân. Họ là người có

điều kiện ra quyết định mua sắm các sản phẩm dịch vụ NH. KHCN là đối

tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ

mà NH đang hướng các nỗ lực để đáp ứng.

c. Hoạt động nhận tiền gửi của KHCN

Hoạt động nhận tiền gửi KHCN là quá trình NHTM vận dụng các hình

thức hợp pháp để động viên các nguồn tài chính của KHCN để sử dụng cho

mục đích kinh doanh của mình và phải hồn trả theo cam kết. Tại Việt Nam,

tiền gửi của KHCN chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán. Trong14

khoản 1, điều 6, Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo quyết định

1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

thì: “Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền

gửi tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi và được

bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi”.

Các tầng lớp dân cư đều có các khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng,

họ đều có thể gửi tiết kiệm nhằm thực hiện các mục tiêu bảo toàn và hưởng

lãi đối với các khoản tiết kiệm, đặc biệt là nhu cầu bảo tồn. Do vậy khoản

tiết kiệm khơng được dùng để phát hành séc hay thực hiện các thanh khoản

khác ngoại trừ người gửi tiền đề nghị trích tài khoản tiền gửi tiết kiệm để trả

nợ vay hay chuyển sang một tài khoản khác của chính chủ tài khoản. Nhằm

thu hút ngày càng nhiều tiền tiết kiệm, các NH cố gắng khuyến khích dân cư

thay đổi thói quen giữ vàng và tiền mặt tại nhà bằng cách mở rộng mạng lưới

huy động, đưa ra các hình thức huy động đa dạng và lãi suất cạnh tranh hấp

dẫn (như tiền gửi với các kỳ hạn, tiết kiệm bằng ngoại tệ, vàng…).

1.1.2. Phân loại tiền gửi khách hàng cá nhân của ngân hàng thương

mại

Để gia tăng quy mô tiền gửi cá nhân cũng như chất lượng nguồn tiền

gửi, các NHTM đã và đang đưa ra nhiều hình thức huy động đa dạng. Tùy

theo tiêu chí phân loại mà có thể phân loại tiền gửi cá nhân thành nhiều hình

thức khác nhau.

- Phân loại theo hình thức huy động: Phân loại theo hình thức huy động

thì tiền gửi khách hàng cá nhân được chia thành 2 loại sau

+ Huy động tiền gửi qua tài khoản khách hàng

Đây là hình thức huy động phổ biến nhất của các NHTM. Ngày nay,

các loại hình tiền gửi của NH vô cùng đa dạng, ngày càng đáp ứng được nhu

cầu của KH. Tùy theo mục đích sử dụng, KH có thể lựa chọn các sản phẩmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bố cục của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×