1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả ra được ghi trong tệp văn bản NOIXICH.OUT : ghi tổng số thời gian nối N đoạn dây xích

Kết quả ra được ghi trong tệp văn bản NOIXICH.OUT : ghi tổng số thời gian nối N đoạn dây xích

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 13. Tổ chức tham quanTên file chương trình ‘THAMQUAN.???’Ban tổ chức hội thi Tin học trẻ tổ chức cho N đoàn (đánh từ số 1 đến N) mỗi đoàn đi thăm

quan một địa điểm khác nhau. Đoàn thứ i đi thăm địa điểm ở cách Khách sạn Hoàng Đế d i

km (i=1,2,...., N). Hội thi có M xe taxi đánh số từ 1 đến M (MN) để phục vụ việc đưa

các đồn đi thăm quan. Xe thứ j có mức tiêu thụ xăng là vj đơn vị thể tích/km.

Yêu cầu: Hãy chọn N xe để phục vụ việc đưa các đoàn đi thăm quan, mỗi xe chỉ phục vụ

một đồn, sao cho tổng chi phí xăng cần sử dụng là ít nhất.

Dữ liệu vào từ File văn bản THAMQUAN.INP:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M (NM200);Dòng thứ hai chứa các số nguyên dương d1, d2, ..., dN;Dòng thứ ba chứa các số nguyên dương v1, v2, ..., vM.Kết quả ghi ra file văn bản THAMQUAN.OUT: chứa tổng lượng xăng dầu cần dùng cho

việc đưa các đoàn đi thăm quan (khơng tính lượt về);

Ví dụ:THAMQUAN.INP

34

759

17 13 15 10THAMQUAN.OUT

256Bài 14. Ghi đĩa CDTên file chương trình ‘WRITECD.???’Có N file chương trình với dung lượng S 1, S2,...,Sn và loại đĩa CD có dung lượng D.

u cầu : Tìm ít nhất bao nhiêu đĩa CD để có thể copy đủ tất cả các file chương trình.

Dữ liệu vào từ File văn bản WRITECD.INP:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, D (ND2000);N dòng thứ tiếp theochứa các số nguyên dương S1, S2,.., SN;Kết quả ghi ra file văn bản WRITECD.OUT: ghi số lượng đĩa CD cần dùng.

Ví dụ:WRITECD.INP

5 700

320

100

300

560

50

Bài 15: Cầu thang 1WRITECD.OUT

2Tên file chương trình ‘CTHANG1.???’Một cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Một người đứng ở bậc thứ 0 là nền

nhà muốn lên đến bậc thứ n mà chỉ có thể bước với số bước là 1 bậc hoặc 2 bậc.

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao nhiêu cách đi từ bậc 0 đến bậc thứ n.

Dữ liệu vào từ file ‘CTHANG2.INP’: gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên

dương n (n<100).

Kết quả ghi vào file ‘CTHANG2.OUT’ kết quả tìm được.

Ví dụ:CTHANG1.INP

2

8CTHANG1.OUT

2

34Bài 16: Cầu thang 2Tên file chương trình ‘CTHANG2.???’Một cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n, trong đó có một số bậc bị hỏng

không thể bước vào. Một người đứng ở bậc thứ 0 (ở nền nhà) muốn lên đến bậc thứ n mà

chỉ có thể bước với số bước là 1 bậc hoặc 2 bậc.

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao nhiêu cách đi từ bậc 0 đến bậc thứ n.

Dữ liệu vào từ file ‘CTHANG2.INP’:

Dòng đầu là số nguyên dương n (n<100).Dòng thứ hai là n số 0 hoặc 1 biểu thị tương ứng 1 là bậc tốt,0 là bậc bị hỏngKết quả ghi vào file ‘CTHANG2.OUT’ kết quả tìm được.

Ví du:

CTHANG2.INP

4

1101

Bài 17: Đường viền trang tríCTHANG2.OUT

2Tên file chương trình ‘DVIEN.???’Đường viền trang trí ở nền nhà có kích thước 2*n được lát bằng 2 loại gạch: loại kích

thước 1*2 và loại 2*2.

Yêu cầu: Hãy xác định số cách lát khác nhau có thể thực hiện.

Dữ liệu vào từ file ‘DVIEN.INP’ : gồm nhiều dòng, trong đó mỗi dòng chứa một số

nguyên dương n (n<20).

Kết quả ghi vào file ‘DVIEN.OUT’ các kết quả tìm được ứng với mỗi số n

(mỗi số trên 1 dòng).

Ví du:

DVIEN.INP

2

8

12DVIEN.OUT

3

171

2713Bài 18: Hệ thống đènTên file chương trình ‘LIGHT.???’Một hệ thống đèn gồm n bóng đèn được bố trí từ trái qua phải và được đánh số lần lượt từ

1 đến n. Mỗi bóng đèn có 2 trạng thái tắt và mở. Người ta ký hiệu trạng thái tắt là 0 và mở

là 1. Bóng đèn ở vị trí đầu tiên (vị trí 1) ln ở trạng thái mở (trạng thái 1).

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao trạng thái khác nhau của hệ thống đèn gồm n bóng đèn

thỏa điều kiện sau:

Bóng đèn ở vị trí đầu tiên ln mở.Khơng tồn tại 2 bóng đèn mở bất kỳ liên tiếp nhau trong hệ thống.Dữ liệu vào từ file ‘LIGHT.INP’ chứa số nguyên dương n (n<92).

Kết quả ghi vào file ‘LIGHT.OUT’ một số duy nhất là số trạng thái khác nhau của hệ

thống bóng đèn.

Ví dụ:LIGHT.INP

4LIGHT.OUT

3Bài 19: Những con đườngTên file chương trình ‘PATHS.???’Cho một hệ thống giao thơng có n địa điểm được đánh số từ 1 đến n, trong đó gồm tồn

các con đường một chiều. Biết rằng các con đường một chiều nối từ địa điểm i đến địa

điểm j (có hướng từ i đến j) phải thỏa điều kiện i
cứ con đường nào có hướng về nó và địa điểm n sẽ khơng có bất cứ con đường nào hướng

ra từ nó.

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao nhiêu con đường khác nhau có thể đi từ địa điểm 1 đến địa

điểm thứ n.

Dữ liệu vào từ file ‘PATHS.INP’

■ Dòng đầu chứa số nguyên dương n.

■ Các dòng tiếp theo, mỗi dòng hai số i và j cho biết có đường đi trực tiếp từ i đến j.

Kết quả ghi vào file ‘PATHS.OUT’ số lượng con đường cần tìm.

Ví dụ:PATHS.INP

6

12

13

24

34

35

46

56PATHS.OUT

3Bài 20: NhảyTên chương trình: ‘JUMP.???’Có n bậc thang lơ lửng trong khơng trung, xét trường hợp khi nhân vật chính có thể nhảy

sang bậc thang bên cạnh bên phải (bước nhảy loại I) hay nhảy cách một bậc thang sang

phải (bước nhảy loại II).

Nếu khoảng cách tới mặt đất của các bậc thang từ trái sang phải tương ứng là y 1, y2 và y3

thì bước nhảy loại I đòi hỏi phải chi phí năng lượng là |y2-y1|, còn năng lượng cho bước

nhảy loại II là 3*|y3-y1|. Để giữ sức thực hiện các cơng việc khác, người chơi phải tìm

cách vượt qua đoạn đường này với chi phí năng lượng nhỏ nhất. Ban đầu người chơi đứng

ở mặt đất.

Yêu cầu: Hãy xác định chi phí năng lượng nhỏ nhất vượt qua đoạn đường này.

Dữ liệu vào từ file JUMP.INP

Dòng đầu là số nguyên n.■ Dòng thứ i trong n dòng sau, là số nguyên dương yi (i=1, 2,..n).

Kết quả ghi vào file JUMP.OUT một số nguyên là chi phí năng lượng nhỏ nhất.

Ví dụ:JUMP.INP

3

152JUMP.OUT

6Bài 21: Xếp hàng mua véTên file chương trình ‘TICK.???’Có n người xếp hàng mua vé, mỗi người cần mua một vé, song người bán vé được phép

bán cho mỗi người hai vé. Vì vậy một số người có thể rời hàng và nhờ người đứng trước

mua vé hộ mình. Biết ti là thời gian người thứ i mua vé. Nếu người thừ i+1 rời hàng và

nhờ người thứ i mua vé thì thời gian người i mua vé cho cả hai là r i.

Yêu cầu: Hãy xác dịnh xem ngừoi nào cần rời khỏi hàng và tổng thời gian bán vé nhỏ

nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu vào từ file ‘TICK.INP’:

Dòng đầu là số nguyên dương n (n<100).Dòng thứ hai là n số nguyên dương t1t2…tn.Dòng thứ ba là n-1 số nguyên dương r1r2…rn-1.Kết quả ghi vào file ‘TICK.OUT’ số ngun duy nhất là kết quả tìm được.

Ví du:

TICK.INP

5

25784

4 9 10 10TICK.OUT

18Bài 22: Cái túi thầnTên file chương trình ‘MAGICBAG.???’Alibaba vào một hang có n cổ vật, cổ vật thứ i có giá trị là ai. Nhưng tên tướng cướp chỉ

cho Alilibaba lấy theo quy tắc không được chọn hai cổ vật liền kề nhau.

Yêu cầu: Hãy cho biết tổng giá trị tối đa Alibaba có thể mang theo.

Dữ liệu vào từ file ‘MAGICBAG.INP’:

Dòng đầu là số nguyên dương n (n<100).Dòng thứ hai là n số nguyên ai là giá trị cổ vật thứ i.Kết quả ghi vào file ‘MAGICBAG.OUT’ giá trị lờn nhất tìm được.

Ví du:

MAGICBAG.INP

5

6

2

1

5

1MAGICBAG.OUT

11Bài 23: Thằng bờm và phú ơngTên file chương trình ‘BOTTLES.???’Bờm thắng phú ơng trong một cuộc đánh cược và buộc phú ông phải đãi rượu. Phú ông

bèn bày ra một dãy n chai chứa đầy rượu, và nói với Bờm rằng có thể uống bao nhiêu tuỳ

ý, nhưng đã chọn chai nào thì phải uống hết và chọn theo quy tắc sau

Không được uống ở ba chai liền nhau bởi đó là điều xui xẻo.■ Trong ba chai liên tiếp phải chọn ít nhất một chai.Yêu cầu: Hãy chỉ cho Bờm cách uống được nhiều rượu nhất.

Dữ liệu vào từ file BOTTLES.INP

■ Dòng 1: Ghi số nguyên dương n (n < 10000)

■ Các dòng tiếp ghi các số nguyên dương ai (ai < 10000) là dung tích của các chai rượuphú ơng bày ra, theo thứ tự liệt kê từ chai thứ nhất tới chai thứ n.

Kết quả ghi vào file BOTTLES.OUT lượng rượu tối đa có thể uống.

Ví dụ:BOTTLES.INP

6

6 10 10 13 10 10BOTTLES.OUT

40Bài 24: Dãy con đơn điệu dài nhấtTên file chương trình ‘SEQ123.???’Cho một dãy số gồm n phần tử a1, a2,... an

Yêu cầu: hãy tìm một dãy con tăng có nhiều phần tử nhất.

Dữ liệu vào từ file ‘SEQ123.INP’ gồm

■ Dòng đầu là n (n<10000)

■ Dòng thứ hai là các phần tử của dãy (-32000
Kết quả ghi vào file ‘SEQ123.OUT’số lượng phần tử dãy con tăng nhiều nhất.

Ví dụ:SEQ123.INPSEQ123.OUT12

6

12

8

113Bài 25: Đoạn số nguyênTên file chương trình ‘SEGMINT.???’Trên trục x’Ox cho n đoạn thẳng [a1, b1], [a2, b2],... [an, bn].

Yêu cầu: Với n đoạn thẳng đã cho, hãy cho biết có thể chọn ra nhiều nhất bao nhiêu đoạn

thẳng trong n đoạn đã cho thỏa mãn điều kiện không đoạn nào cắt đoạn nào (hai đoạn bất

kì được chọn khơng có điểm chung)

Dữ liệu vào từ file ‘SEGMINT.INP’:

■ Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n (n<103).

■ Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa cặp số nguyên ai và bị cách nhau một khoảng

trắng (|ai|,|bi|<109; ai
Kết quả ghi vào file ‘SEGMINT.OUT’ : số lượng đoạn thẳng nhiều nhất chọn được.

Ví dụ :

SEGMINT.INP

5

25

34

67

12

45SEGMINT.OUT

3Bài 26: Cho thuê máyTên file chương trình ‘HIREPC.???’Tại trung tâm tính tốn có một máy tính hiệu năng cao nhận được n đơn đặt hàng của n

khách hàng (được đánh số từ 1 đến n) sử dụng máy trong khoảng thời gian từ a i đến bi và

trả tiền thuê là ci.

Yêu cầu: Hãy bố trí lịch thuê máy để tổng số tiền thu được là lớn nhất mà thời gian sử

dụng máy của 2 khách hàng bất kỳ được phục vụ đều không giao nhau.

Dữ liệu vào từ file ‘HIREPC.INP’:

■ Dòng đầu là số nguyên dương n.

■ n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 3 số nguyên ai, bi và ci (cách nhau 1 khoảng trắng).

Kết quả ghi vào file ‘HIREPC.OUT’ tổng số tiền lớn nhất.

Ví dụ:HIREPC.INP

5

342

233

256

684

593HIREPC.OUT

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả ra được ghi trong tệp văn bản NOIXICH.OUT : ghi tổng số thời gian nối N đoạn dây xích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×