1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng tra cốp pha cho sàn

Bảng tra cốp pha cho sàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỊNG KỸ THUẬT – HỊA BÌNH CORP.5.1.Dàn giáo H lồng đơn (bước giằng 1600)P a g e 6 | 14PHÒNG KỸ THUẬT – HỊA BÌNH CORP.5.2.Dàn giáo H lồng 1 phương (bước giằng 800)P a g e 7 | 14PHÒNG KỸ THUẬT – HỊA BÌNH CORP.6. Bảng tra cốp pha cho dầm

Gọi ‘b” là khoảng cách giữa hai dàn giáo H dọc theo phương trục dầm, giá trị “b” này sẽ thay

đổi phụ thuộc vào chiều cao dàn giáo.

Các bảng tra được xây dựng ứng với bề rộng dầm từ 200 đến 1000mm, các chiều cao thay đổi

tương ứng từ 200 đến 1000mm theo các bề rộng dầm.

6.1.Bề rộng dầm 200 mmP a g e 8 | 14PHÒNG KỸ THUẬT – HỊA BÌNH CORP.6.2.Bề rộng dầm 300 mmP a g e 9 | 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng tra cốp pha cho sàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×