1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Exhibit 2.17: Levels of General Trust in People

Exhibit 2.17: Levels of General Trust in People

Tải bản đầy đủ - 0trang

Exhibit 2.17: Levels of General

Trust in PeopleCopyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedExhibit 2.17: Levels of General

Trust in PeopleCopyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedCaveats and Cautions

•• Stereotyping:

Stereotyping: assumes

assumes that

that all

all people

people within

within one

one

culture

culture behave,

behave, believe,

believe, feel,

feel, and

and act

act the

the same.

same.

•• Ethnocentrism:

Ethnocentrism: occurs

occurs when

when people

people from

from one

one culture

culture

believe

believe that

that theirs

theirs are

are the

the only

only correct

correct norms,

norms, values,

values,

and

and beliefs.

beliefs.

•• Cultural

Cultural relativism:

relativism: all

all cultures,

cultures, no

no matter

matter how

how different,

different,

are

are correct

correct and

and moral

moral for

for the

the people

people ofof those

those cultures.

cultures.Copyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Exhibit 2.17: Levels of General Trust in People

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×