1. Trang chủ >
  2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Exhibit 14.5: National-Context Contingency Model of Leadership

Exhibit 14.5: National-Context Contingency Model of Leadership

Tải bản đầy đủ - 0trang

The National-Context

Contingency Model of

Leadership

•• Outlines

Outlines ofof how

how leadership

leadership behaviors,

behaviors, traits,

traits, and

and

contingencies

contingencies are

are affected

affected by

by the

the national

national context:

context:

•• Leader

Leader behaviors

behaviors and

and traits

traits

Subordinates

Subordinatescharacteristics

characteristics

Work

Work setting

settingCopyrightâ 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedLeadership Traits and

behaviors in the National

Context

•• GLOBE

GLOBE (Global

(Global Leadership

Leadership and

and Organizational

Organizational

Behavior

Behavior Effectiveness)

Effectiveness)

•• The

The very

very latest

latest research

research on

on cross-national

cross-national

differences

differences inin leadership

leadership

•• Study

Study contains

contains insights

insights regarding

regarding crucial

crucial leadership

leadership

styles

styles toto navigate

navigate successfully

successfully through

through aa maze

maze ofof

cultural

cultural settings

settingsCopyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedExhibit 14.5: Culture Contingent

Leadership Traits and BehaviorsCopyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedExhibit 14.6 Culture Free Positively and

Negatively Regarded Leadership Traits

and Behaviors from 60 countriesCopyright© 2005 South-Western/Thomson Learning All rights reservedTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Exhibit 14.5: National-Context Contingency Model of Leadership

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×