1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xn, tỉnh Hà TĩnhGĐ HĐ Các hoạt

Các cơng trình, biện Thời gian Trách nhiệm Trách nhiệm

Các tác động

của dự động của

pháp bảo vệ môi thực hiện vàtổ chức thực giám sát

mơi trường

án

dự án

trường

hồn thành

hiện

I. Giai

- Sử dụng xe vận chuyển

đoạn thi

- Bụi, khí thải

đạt tiêu chuẩn

cơng xây

phát sinh gây ơ

dựng dự

- Trang bị bảo hộ lao

nhiễm

môi

án

động cho công nhân

trường

không

Công ty Cổ

- Tưới ấm, giảm bụi

1. Thi cơngkhí

Suốt thời phần Phúc

- Bạt che kín thùng xe

xây dựng- Đất bóc hữu cơ

gian thi công Lộc Ninh; UBND huyện

- Vận chuyển đất đi đổ thải

nhà hàng

xây dựng (02 Đơn vị thi Nghi Xuân

dịch vụ

tháng)

công;

- Nước thải xây

dựng

- Nước mưa chảy - Hệ thống xử lý nước

tràn gây ô nhiễmthải xây dựng tạm thời

nguồn nước mặt

khu vực xung

quanh

- Lập kế hoạch thi cơng

Bụi, khí thải

phát sinh gây ô xây dựng;

nhiễm

môi- Chen chắn khu vực thi

trường

khơngcơng

khí

Cơng ty Cổ

- Nước thải xây

phần Phúc

dựng

UBND huyện

Lộc Ninh;

2. Hoạt - Nước mưa chảy - Hệ thống xử lý nước

Nghi Xuân

Suốt thời Đơn vị thi

động xây tràn gây ô nhiễmthải xây dựng tạm thời.

gian thi công công;

dựng Công nguồn nước mặt

xây dựng

trình bảo vệ khu vực xung

cơng

trình

mơi trường quanh

Tác động của sự

Xây dựng nội quy quản

cố môi trường

lý công nhân; nội quy an

như: tai nạn lao

toàn lao động.

động.

3. Sinh hoạt

UBND huyện

- Thu gom và hợp đồng Suốt thời

của công Chất thải rắn

gian thi Công ty Cổ Nghi Xuân

với đơn vị có chức năng

nhân sinh hoạt gây ơ

cơng xây phần Phúc

nhiễm đất, nướcvận chuyển đi xử lý.

dựng công Lộc Ninh;

- CTR có thể tái chế: Bán trình

mặt

Đơn vị thi

phế liệu

cơng;

Nước thải sinhSử dụng nhà vệ sinh có

hoạt

gây

ơ

sẵn trong khn viên dự

nhiễm đất, nước

án

mặt43

Trang 43Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhGĐ HĐ Các hoạt

của dự động của

án

dự ánCác tác động

mơi trườngCác cơng trình, biện Thời gian Trách nhiệm Trách nhiệm

pháp bảo vệ môi thực hiện vàtổ chức thực giám sát

trường

hoàn thành

hiệnDầu mỡ thải, dẻ

4. Hoạt

Suốt thời

lau có dính dầuĐưa về cơ sở bảo

động bảo

gian thi

mỡ phát sinh gây dưỡng,

không

bảo

dưỡng máy

công xây

ô nhiễm đến môidưỡng, sửa chữa tại khu

móc, thiết

dựng cơng

trường đất, mơivực dự án

bị

trình

trường nướcIII. Giai

đoạn đi

vào hoạt 1. Phương

tiện tham

động

gia giao

thôngTăng cường trồng cây

Phát sinh bụi và

Suốt thời

xanh

khí thải do quá

gian hoạt

- Thường xuyên nạo vét

trình đốt cháy

động của

rác thải, đất cát tích tụ

nhiên liệu

dự án

trong rãnh thốt nước.Cơng ty Cổ

phần Phúc

UBND huyện

Lộc Ninh;

Nghi Xuân

Đơn vị thi

công;Công ty Cổ

phần Phúc

Lộc Ninh;UBND huyện

Nghi XuânPhát sinh từ hoạt

động sinh hoạt

của cán bộ công

- Hệ thống xử lý nước Suốt thời

2. Nước nhân viên của

bằng công nghệ lắng, lọc, gian hoạt

thải sinh cửa hàng kinh

khử trùng với công suất động của

hoạt

doanh xăng dầu

3,0m3/ngày đêm

dự án

và hoạt động

kinh doanh nhà

hàng dịch vụ- Cuốn theo bùn- Kiểm tra, sửa chữa,

cặn gây ơ nhiễm nạo vét hệ thống thốt

mơi trường nước

nước

2. Nước ở các mương

mưa chảy nước, rãnh thoát - Xây dựng hệ thống xử

nước.

lý nước mưa chảy tràn

tràn

- Nước mưa

chảy tràn nhiễm nhiễm dầu bằng bể tách

xăng dầu do rơi dầu mỡ và bể lọc cát.

vãi trên nền.

3. Chất thải - Chất thải rắn - Bố trí các thùng chứa

rắn

sinh hoạt

100 lít có dán nhãn

- Chất thải rắn đúng theo quy định của

nguy hại

chất thải rắn sinh hoạt,

chất thải rắn nguy hại.

- Xây dựng nhà kho lưu

giữ chất thải rắn đúng

theo tiêu chuẩn thiết kế.

- Hợp đồng với Công ty

TNHH Dịch vụ môi

trường Nghi Xuân vận

chuyển chất thải rắn

sinh hoạt.

- Hợp đồng với Công ty

TNHH MTV chế biếnSuốt thời

gian hoạt

động của

dự ánSuốt thời

gian hoạt

động của

dự án44

Trang 44Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhGĐ HĐ Các hoạt

của dự động của

án

dự ánCác tác động

môi trườngCác cơng trình, biện Thời gian Trách nhiệm Trách nhiệm

pháp bảo vệ mơi thực hiện vàtổ chức thực giám sát

trường

hồn thành

hiện

chất thải công nghiệp

Hà Tĩnh vận chuyển và

xử lý chất thải nguy hại- Lắp đặt các hệ thống

báo cháy, bố trí các bể

cát; hệ thống PCCC di

- Sự cố chập điện

động như bình xịt CO2; Suốt thời

4. Sự cố - Sử dụng các vật

gắn các nội quy, tiêu gian hoạt

phòng cháy liệu dễ bắt lửa tại

lệnh.

động của

chữa cháy cửa hàng xăng

- Tập huấn cho cán bộ dự án

dầu.

công nhân viên về

phương án PCCC.3.2. Kế hoạch quan trắc môi trường

a. Giai đoạn thi cơng xây dựng

*Giám sát chất lượng khơng khí xung quanh

- Vị trị giám sát: 01 điểm tại cổng ra vào khu vực dự án.

- Các chỉ tiêu giám sát (05 chỉ tiêu): Bụi, CO, SO2, NO2 và tiếng ồn.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần (01 lần/tổng thời gian thi công xây dựng).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT quy định về chất lượng mơi

trường khơng khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT quy định về mức ồn tối đa

cho phép khu vực công cộng và khu dân cư.

*Giám sát môi trường nước thải

- Chỉ tiêu giám sát (08 chỉ tiêu): pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng, Tổng

Nito, Tổng phốt pho, Dầu mỡ khống, Tổng Coliform.

- Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải xây dựng

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

về nước thải nước thải công nghiệp.

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

* Giám sát chất lượng khơng khí xung quanh

- Vị trị giám sát: 01 điểm tại cổng ra vào khu vực dự án.

- Các chỉ tiêu giám sát (07 chỉ tiêu): Bụi, CO, SO2, NO2 và tiếng ồn, benzen,

toluen.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần45

Trang 45Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT quy định về chất lượng mơi

trường khơng khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT quy định về một số chất độc

hại trong khơng khí xung quanh.

* Giám sát chất lượng nước thải:

- Vị trị giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải trước khi thải vào môi

trường tiếp nhận.

- Các chỉ tiêu giám sát (11 chỉ tiêu): pH, BOD 5, COD, Amoni (tính theo N),

Nitrat (NO3-) (tính theo N), Tổng Coliform, TSS, PO43-, sunfua (H2S), Dầu mỡ động

thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt.

- Tần suất giám sát: Tần suất 6 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị CMax cột B với K = 1,2.

* Giám sát chất lượng nước mưa chảy tràn nhiễm xăng dầu:

- Vị trị giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý nước mưa nhiễm dầu mỡ

- Các chỉ tiêu giám sát (4 chỉ tiêu): pH, COD, TSS, Dầu mỡ khoáng.

- Tần suất giám sát: Tần suất 6 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 29:2010/BTNMT, giá trị cột B.

Cam kết của Chủ dự án

Chúng tơi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, cơng trình giảm thiểu tác

động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến

môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo

quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

*Giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất lượng môi trường khơng khí của dự án đảm bảo đạt QCVN

05:2013/BTNMT.

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị, máy móc trong q trình thực hiện

Dự án đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT;

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về nước thải công nghiệp đối với nước thải công nghiệp.

- Chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và hợp

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.

* Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:

- Chất lượng mơi trường khơng khí của dự án đảm bảo đạt QCVN

05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.46

Trang 46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×