1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cam kết của Chủ dự án

Cam kết của Chủ dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị, máy móc trong q trình thực hiện

Dự án đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT;

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Nước mưa chảy tràn nhiễm dầu sau xử lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT – Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

- Chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và hợp

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến

dự án.47

Trang 47Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhPHỤ LỤC48

Trang 48Kế hoạch BVMT dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Bến Thủy

tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh49

Trang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cam kết của Chủ dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×