1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Cá nhân khơng có đủ các điều kiện nói trên, cá nhân đang bị truy cứu

trách nhiệm hình sự, cá nhân đang phải chấp hành hình phạt tù, cá

nhân bị Tòa án tước quyền hành nghề do phạm các tội theo quy định

của pháp luật và cá nhân đang trong thời gian chấp hành quyết định

đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh không được là xã viên hợptác xã.

Đối với cá nhân là người nước ngoài

- Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13

Luật Hợp tác xã, cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác

-xã ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực-hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy

đủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người

nước ngoài. Đối với việc sử dụng lao động là người nước ngồi thì sẽ

có những điểm khác so với việc sử dụng lao động là người Việt Nam-vì vậy họ phỉa tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu

vốn của người nước ngồi thì việc tham gia của người nước ngoài

vào hợp tác xã phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên

quan tới ngành nghề đó. Như vậy, so với là người mang quốc tịch

Việt Nam thì người nước ngồi có những hạn chế nhất định khi tham-gia và hợp tác xã.

Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định. Nếu trong điều lệ

hợp tác xã có thêm những quy định mới thì phải tuân theo các điềukiện này.

Đối với cá nhân là cán bộ, công chức:

- Cán bộ, công chức muốn trở thành xã viên hợp tác xã thì điểu kiện

trở thành thành viên hợp tác xã được quy định chặt chẽ hơn.

6-Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 37 Luật phòng, chống tham

nhũng và điều 20 Luật cán bộ, cơng chức, thì cán bộ, cơng chức, viên

chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản

lý, điều hành hợp tác xã. Theo đó, cán bộ, cơng chức chỉ được phép

góp vốn vào hợp tác xã với tư cách người lao động trong hợp tác xã.Đối với thành viên là hộ gia đình

-Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Luật HTX 2012, hộ gia đình muốn

trở thành xã viên hợp tác xã trừ hợp tác xã tạo việc làm phải đáp ứng-các yêu cầu sau:

Là hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo pháp luật.

Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm,-dich vụ của hợp tác xã;

Có đơn xin gia nhập và tán thành với điều lệ hơp tác xã;

Góp vốn theo quy định của Điều lệ của hợp tác xãĐối với thành viên là pháp nhân

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam:

-Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật Dân sự có nhu cầu

hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch-vụ của hợp tác xã.

Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện

gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người ký đơn phải là

người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó. Khơng khác gì với

các đối tượng khác, muốn ga nhập hợp tác xã, pháp nhân cũng phải

có đơn tự nguyện tham gia hợp tác xã. Khác với cá nhân là người

trực tiếp ký đơn thì trong pháp nhân có rất nhiều người nên không thể7lấy chữ ký của tất cả mà người ký sẽ là người đại diện theo pháp luật

-của pháp nhân.

Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp

pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp-nhân đó.

Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã và điều

lệ hợp tác xã. Vốn gáp là một điều bắt buộc đối với các thành viên

nếu muốn gia nhập hợp tác xã, tùy vào số vốn đã có hoặc số vốn

muốn góp mà pháp nhân sẽ góp vốn theo thỏa thuận và khơng q-20% vốn điều lệ của hợp tác xã

Pháp nhân phải đáp ứng các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy

định. Nếu trong điều lệ của hợp tác xã có quy định khác về điều kiện

trở thành thành viên của pháp nhân thì pháp nhân phải chấp hành

theo điều lệ đã quy định.Đối với hợp tác xã là thành viên liên hiệp hợp tác xã

Khoản 2 điều 13 luật Hợp tác xã có quy định:

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ các

điều kiện sau đây:

-Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử-dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;

Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác-xã;

Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và điều lệ-liên hiệp hợp tác xã;

Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.8-Những quy định này mang tính khắt khe hơn và yêu cầu cao hơn đối

với các thành viên tham gia hợp tác xã. Đảm bảo cho Liên hiệp hợp2.tác xã được hoạt động có hiệu quả và đạt được kết quả cao.

Quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã

a. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

- Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theohợp đồng dịch vụ. Các thành viên khi tham gia hợp tác xã đều được hợp tác xã

cung ứng các sản phẩm và dịch vụ theo ngành nghề mà hợp tác xã đang xây

dựng và phát triển.

- Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ. Lợi ích

đều là mục đich hướng tới của các thành viên khi tham gia vào hượp tác xã. Thu

nhập mà hợp tác xã thi được sẽ được chia cho các thành viên theo quy định của

pháp luật hoặc theo các điều lệ đã ghi.

- Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã

thành viên. Là một thành viên, xã viên có quyền được tham dự các đại hội do

hợp tác xã tổ chữ cũng như được bầu các đại biểu hay quyết định vấn đề của hơp

tác xã.

- Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo

quy định tại Điều 32 của Luật này. Điều 32 đã nêu rất rõ về quyền hạn và nhiệm

vụ của đại hội thành viên, theo đó các thành viên căn cứ vào quy định tại điều

này mà có quyền hạn và nhiệm vụ phù hợp với mình

- Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát

viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9- Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm

soát hoặc kiểm sốt viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác

xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội

thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

- Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã,

liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp

vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ. Khi

không muốn tham gia hoạt động của hợp tác xã nữa, các thành viên có thể yêu

cầu rời khỏi hợp tác xã khi đã thực hiệm công tác được giao.

- Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy

định của Luật này và điều lệ.

- Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác

xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Quyền khác theo quy định của điều lệ.

b. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

- Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp

đồng dịch vụ. Hợp tác xã cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các thành viên, và

các thành viên phải có nghãi vụ sử dụng chúng.

- Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ. Như

đa cam kết khi tham gia vào hợp tác xã, các thành viên phải góp đủ phần vốn10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×