1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CUNG HÀNG HÓA – DỊCH VỤ

CUNG HÀNG HÓA – DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cung (S): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà

người sản xuất muốn bán và có khả năng bán ở các

mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất

định (điều kiện các yếu tố khác không đổi)Lượng cung (QS): là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ

mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại

một mức giá xác định (các yếu tố khác không đổi)Biểu cung là bảng mô

tả mối quan hệ giữa

giá và lượng cung.Cho biểu cung hàng hóa XĐường cung là đường

biểu diễn mối quan hệ

giữa giá và lượng cung.Đường cầu hàng hóa X

P

S

46◦ Các điểm trên đường cung

cho biết lượng cung ở một

mức giá xác định.40600900QCung cá nhân (qsi): là cung của từng cá nhân về một

loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.Cung thị trường (QS): là tổng tất cả các cung cá nhân

về một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó.

QS =

m∑q

i =1siLưu ý: trên đồ thị, cung thị trường được xác định bằng cách cộng theo chiều ngang tổng hợp cung của các cá nhânNội dung: Lượng cung về một loại hàng hóa hoặc

dịch vụ nào đó có xu hướng tăng lên khi giá cả của

hàng hóa hoặc dịch vụ đó tăng lên và ngược lại

(các yếu tố khác không đổi)

QS↑↓ khi P↑↓ (đk: các yếu tố khác không đổi)

◦ Lưu ý: một số hàng hóa – dịch vụ không tuân theo luật

cung như cổ phiếu, vàng …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CUNG HÀNG HÓA – DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×