1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá sàn không ràng buộc

Giá sàn không ràng buộc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xét thị trường hàng hóa

X

◦ Ban đầu thị trường hoạt động tại E0

◦ Sau khi Chính phủ đánh thuế t/đvsp vào

người bán: Cung giảm, đường cung

dịch chuyển từ S0 -> S1

 Điểm cân bằng sau thuế

E1

Hàm cung sau thuế:

◦ PSt = PS + tS1

PS0E1P1tP0E0P2

D

0Q1Q0QP1: Giá người mua phải trả sau thuế

P2: Giá người bán thực nhận sau thuế

P2 = P1 - tPhần thuế gánh chịu:

◦ Người mua: P0P1

◦ Người bán: P0P2 = t - P0P1Thông thường, cả người

mua và người bán cùng

gánh chịu thuế.

◦ Ai chịu nhiều thuế hơn phụ thuộc vào độ co

giãn của cung và cầu.Nguồn thu từ thuế của

Chính phủ = t.Q1S1

PS0E1P1tP0E0P2

D0Q1Q0QThuế (t/đvsp)

Thuế đánh vào người bánTrợ cấp (tr/đvsp)

Trợ cấp cho người bánCung giảmCung tăngPSt = PS + tPSt = PS - tThuế đánh vào người mua Trợ cấp cho người mua

Cầu giảmCầu tăngPDt = PD – trPDt = PD + trTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá sàn không ràng buộc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×