1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thành phần, tỷ lệ các tạp chất có trong tro bay dự kiến sử dụng

Thành phần, tỷ lệ các tạp chất có trong tro bay dự kiến sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhBảng 1.1 Đối tượng và địa điểm thực hiện quan trắc môi trường

THỜI GIAN LẤY

MẪU

Tại khu vực Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 - Môi trường chất thải rắn (tro bay)

Lấy trên dòng phát thải trích từ

08 giờ 15 phút ngày

1 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR1-1

22/8/2016

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

08 giờ 35 phút ngày

2

CR1-2

đường dẫn tro từ ESP về Silô

22/8/2016

08 giờ 50 phút ngày

3 Tại đường xả tro ướt của Silơ

CR1-3

22/8/2016

Lấy trên dòng phát thải trích từ

4 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR2-1

14 giờ 35 phút ngày

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

22/8/2016

Lấy từ dòng phát thải trích từ

14 giờ 50 phút ngày

5

CR2-2

đường dẫn tro từ ESP về Silô

22/8/2016

15 giờ 15 phút ngày

6 Tại đường xả tro ướt của Silơ

CR2-3

22/8/2016

Lấy trên dòng phát thải trích từ

19 giờ 20 phút ngày

7 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR3-1

22/8/2016

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

19 giờ 55 phút ngày

8

CR3-2

đường dẫn tro từ ESP về Silô

22/8/2016

19 giờ 50 phút ngày

9 Tại đường xả tro ướt của Silơ

CR3-3

22/8/2016

Lấy trên dòng phát thải trích từ

8 giờ 30 ngày

10 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR1-1

23/08/2016

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

11

CR1-2

8h45 ngày 23/08/2016

đường dẫn tro từ ESP về Silô

12 Tại đường xả tro ướt của Silơ

CR1-3

9h00 ngày 23/08/2016

Lấy trên dòng phát thải trích từ

13 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR2-1

14h15 ngày 23/08/2016

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

14

CR2-2

14h30 ngày 23/08/2016

đường dẫn tro từ ESP về Silô.

15 Tại đường xả tro ướt của Silô

CR2-3

14h55 ngày 23/08/2016

Lấy trên dòng phát thải trích từ

16 đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

CR3-1

19h45 ngày 23/08/2016

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).TTVỊ TRÍ LẤY MẪUKÝ HIỆU MẪUCơng ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-5Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Lấy từ dòng phát thải trích từ

đường dẫn tro từ ESP về Silô

Tại đường xả tro ướt của Silô

Lấy trên dòng phát thải trích từ

đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

đường dẫn tro từ ESP về Silơ

Tại đường xả tro ướt của Silơ

Lấy trên dòng phát thải trích từ

đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

đường dẫn tro từ ESP về Silô

Tại đường xả tro ướt của Silơ

Lấy trên dòng phát thải trích từ

đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

đường dẫn tro từ ESP về Silô

Tại đường xả tro ướt của SilôCR3-220h00 ngày 23/08/2016CR3-320h15 ngày 23/08/2016CR1-109h00 ngày 24/08/2016CR1-209h15 ngày 24/08/2016CR1-309h30 ngày 24/08/2016CR2-114h35 ngày 24/08/2016CR2-214h30 ngày 24/08/2016CR2-315h15 ngày 24/08/2016CR3-119h50 ngày 24/08/2016CR3-220h15 ngày 24/08/2016CR3-320h40 ngày 24/08/2016- Quan trắc môi trường chất thải rắn (tro bay) khu vực nhà máy nhiệt điện

tháng 08 năm 2016 khi vào giai đoạn vận hành được tiến hành tại 03 điểm lấy mẫu

3 lần/ngày và thực hiện trong 3 ngày bao gồm: tại mỗi điểm quan trắc thực hiện

trong khu vực nhà máy thu mẫu tro bay trên đường phát thải đo liên tục trong vòng

24h, trung bình 8 giờ thu 1 mẫu tại 3 vị trí.

Bảng 1.2 Vị trí và tọa độ các điểm quan trắc tro bay

TT Ký hiệu

1VT12VT23VT3Vị trí quan trắc

Tọa độ lấy mẫu

Lấy trên dòng phát thải trích từ

đường dẫn bộ Eco (bộ hâm) vào 18006’09’’N; 106022’48’’E

ESP (hệ thống lọc bụi tĩnh điện).

Lấy từ dòng phát thải trích từ

đường dẫn tro từ ESP (hệ thống 18005’59,6’’N;106022’46,6’’E

lọc bụi tiễn điện)

Tại đường xả tro ướt của Silô

18005’56’’N; 106022’49,0’’ECông ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-6Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhBảng 1.3 Các thông số quan trắc, số lượng mẫu

TTChỉ tiêu đo kiểm, phân tíchĐơn vịSố lượng mẫu1SbChỉ tiêu272AsChỉ tiêu273BaChỉ tiêu274AgChỉ tiêu275BeChỉ tiêu276CdChỉ tiêu277PbChỉ tiêu278CoChỉ tiêu279ZnChỉ tiêu2710MoChỉ tiêu2711NiChỉ tiêu2712SeChỉ tiêu2713TlChỉ tiêu2714HgChỉ tiêu2715CrChỉ tiêu2716VaChỉ tiêu2717Florua (F-)Chỉ tiêu2718Xyanua hoạt động (CN-)Chỉ tiêu2719Tổng Xyanua (CN-)Chỉ tiêu2720Phenol tổngChỉ tiêu27Bảng 1.4 Kết quả phân tích

TT

Chỉ tiêu thử

1 Tổng hàm lượng (SiO2 + Al2 + Fe2O3)

2 Hàm lượng SO3Đơn vị

%

%Kết quả Phương pháp thử

86,61 TCVN 8262:2009

0,65 TCVN 141:2008Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-7Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn Vĩnh3

4

5

6

7Hàm lượng Caold

Hàm lượng mất khi nung

Hàm lượng ion clo (CT)

Hàm lượng kiềm có hại tính theo lượng

Na2O tương đương

Hoạt độ phóng xạ tự nhiên AeffTTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)Đơn vị%

%

%0,00

8,23

0,006%0,29Bq/kg318Phương pháp phân

tíchEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:2012ppmKết quả

CR1-1

2,27

26,12

92,52

0,24

0,12

18,95

13,16

0,49

0,97

0,12

37,76

0,47

6,29

98,4

9,32

0,81TCVN 141:2008

TCVN 8262:2009

TCVN 8826:2011

TCVN 8262:2009

Phụ lục A

TCVN 10302:2014

QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-Hte)

19,8

39,6

1981

9,9

3,96

1387

297

19,8

1,98

139

495

99

1585

4953

6934

9916Crom (Vl)EPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:201217Florua (F-)SMEWW 4500 FD:2012<103566

584<1,029,719Xianua hoạt

độngEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B<1,018Tổng Xianua

(CN-)20Phenol tổng<5,019810MEWW 6420:2012Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-8Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhBảng 1.5 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR1-1

Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016

Hàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR1-1 đều không vượt quá so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR1-1 khơng phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1.6 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR1-2

Kết quảEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:20124,51

28,44

84,39

0,27

0,19

28,90

34,51

1,41

0,57

0,13

70,34

1,67

10,95

89,45

8,82QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-Hte)

20

40

2000

10

4

1400

300

20

2

140

500

100

1000

5000

700016 Crom (Vl)EPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20121,2210017 Florua (F-)SMEWW 4500 FD:2012<103600<1,0590<1,030<5,020000TTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)Tổng Xianua

18

(CN-)

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngĐơn vịPhương pháp

phân tíchppmEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR1-2Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-9Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhThời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016

Hàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR1-2 đều khơng vượt quá so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR1-2 khơng phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1.7 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR1-3

Kết quảEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:20123,23

30,29

98,70

0,20

0,10

21,01

13,15

0,87

0,57

0,12

40,58

0,88

6,04

93,51

8,67QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

19,8

39,6

1981

9,9

3,96

1387

297

19,8

1,98

139

495

99

1585

4953

693416 Crom (Vl)EPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20120,909917 Florua (F-)SMEWW 4500 FD:2012<103566<1,0584<1,029,7<5,019810TTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)Tổng Xianua

18

(CN-)

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngĐơn vịppmPhương pháp phân

tíchEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR1-3Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016

Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-10Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhHàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR1-3 đều khơng vượt q so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR1-3 không phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1.8 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR2-1

Kết quả

TTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)16 Crom (Vl)

17 Florua (F-)

Tổng Xianua

18

(CN-)

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngppmEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:20124,91

28,87

118,0

0,31

0,30

19,28

17,58

0,85

0,82

0,24

59,28

1,11

6,75

95,05

7,47QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

19,8

39,6

1981

9,9

3,96

1387

297

19,8

1,98

139

495

99

1585

4953

6934ppmEPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20121,83100SMEWW 4500 FD:2012<103600<1,0590<1,030<5,020000Đơn vịPhương pháp phân

tíchEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR2-1Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-11Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhHàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR2-1 đều khơng vượt q so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR2-1 khơng phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1. 9 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR2-2

Kết quả

TTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

ppm

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)EPA3051:2007

&

SMEWW 3125:201216Crom (Vl)EPA

3060A:2007&SMEWW 1,59

3500 Cr.B:201210017Florua (F-)SMEWW 4500 FD:2012<10360018Tổng Xianua

(CN-)<1,059019Xianua hoạt động<1,03020Phenol tổng<5,020000Đơn vịppmPhương pháp phân

tíchQCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

19,8

39,6

1981

9,9

3,96

1387

297

19,8

1,98

139

495

99

1585

4953

6934EPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR2-2

4,55

31,46

168,6

0,46

0,25

28,87

28,58

0,38

1,62

0,37

74,53

1,44

10,75

110,4

9,20Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-12Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhHàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR2-2 đều không vượt quá so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR2-2 khơng phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1.10 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR2-3

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Chỉ tiêu phân

tích

Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)

Crom (Vl)17 Florua (F-)

Tổng Xianua

18

(CN-)

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngppmEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:20125,19

32,47

158,1

1,08

0,27

26,45

38,66

1,01

1,26

0,30

71,51

1,09

9,14

171,8

6,34QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

20

40

2000

10

4

1400

300

20

2

140

500

100

1600

5000

7000ppmEPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20121,74100SMEWW 4500 FD:2012<103566<1,0584<1,029,7<5,019810Đơn vịPhương pháp phân

tíchEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012Kết quả

CR2-3Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-13Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhHàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR2-3 đều khơng vượt quá so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR2-3 khơng phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1. 11 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR3-1

Kết quả

TTChỉ tiêu phân

tích1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Antimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)16 Crom (Vl)

17 Florua (F-)

Tổng Xianua

18

(CN-)

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngppmEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:20125,44

34,73

113,0

0,24

0,16

27,70

27,23

0,89

1,34

0,33

68,91

0,80

9,97

150,1

5,10QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

20

40

2000

10

4

1400

300

20

2

140

500

100

1600

5000

7000ppmEPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20120,93100SMEWW 4500 FD:2012<103566<1,0584<1,029,7<5,019810Đơn vịPhương pháp phân

tíchEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR3-1Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-14Phương án: Đồng xử lý sử dụng tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sơn VĩnhHàm lượng các chất trong mẫu tro tại vị trí CR3-1 đều khơng vượt q so với

QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy

hại. Vậy tro bay tại vị trí CR3-1 không phải là chất thải nguy hại.

Bảng 1.12 Phiếu kết quả thử nghiệm tại vị trí CR3-2

Kết quảEPA3051:2007

&

SMEWW 3125:201212,48

31,85

154,8

0,64

0,25

24,15

27,15

1,42

0,33

0,26

81,88

0,64

8,46

99,90

6,24QCVN

07:2009/BTNMT

(Hàm lượng

tuyệt đối-The)

20

40

2000

10

4

1400

300

20

2

140

500

100

1600

5000

700016 Crom (Vl)EPA

3060A:2007&SMEWW

3500 Cr.B:20121,8310017 Florua (F-)SMEWW 4500 FD:2012<103600<1,0590<1,030<5,020000TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Chỉ tiêu phân

tíchĐơn vịAntimon (Sb)

Asen (As)

Bari (Ba)

Cadimi (Cd)

Thủy ngân (Hg)

Niken (Ni)

Chì (Pb)

Selen (Se)

Beryn (Be)

ppm

Tali (TI)

Vanadi (V)

Bạc (Ag)

Coban (Co)

Kẽm (Zn)

Molypden (Mo)Tổng Xianua

18

(CN-)

ppm

19 Xianua hoạt động

20 Phenol tổngPhương pháp phân

tíchEPA method

9013A+EPA method

9012B

EPA method

9013A+EPA method

9012B

MEWW 6420:2012CR3-2Thời gian lấy mẫu 22/08/2016; Thời gian thử nghiệm: 22-29/08/2016Công ty TNHH Sơn Vĩnh

Địa chỉ: thôn Ngọc Hà – xã Ngọc Sơn - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912 984 868Tr-15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thành phần, tỷ lệ các tạp chất có trong tro bay dự kiến sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×