1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thông tin chung: tuổi, nghề nghiệp, thời gian mắc bệnh.ac

y, Tiền sử dùng thuốc corticoid.VN

U2.2.2. Các biến số nghiên cứu: Lâm sàng:Ph

ar

mThang điểm VAS (Visual Analog Scale): là thang điểm đánh giá cường độ

đau khớp theo cảm giác chủ quan của bệnh nhân tại thời điểm nghiên cứu được

lượng hóa, các mức độ:

 Đau nhẹ (1-4 điểm).d Đau vừa (5-7 điểm).an Đau nhiều (>7 điểm).icineĐo trọng lượng cơ thể (bệnh nhân mặc nhẹ nhàng nhất và không đi giày),

chiều cao, tính chỉ số khối cơ thể BMI theo cơng thức: BMI = W/h2 (kg/m2) (W:

cân nặng đo bằng kg, h: chiều cao đo bằng m).MedKhám và đánh giá tình trạng viêm khớp: số khớp đau, số khớp sưng được

đếm trên 28 khớp theo DAS28.ofĐánh giá tình trạng biến dạng khớp, các tổn thương kèm theo khác (gãy

xương, thiếu máu, hội chứng giả Cushing, rối loạn mỡ máu,…).ol Xét nghiệm: tốc độ máu lắng, CRP, yếu tố dạng thấp RF, anti CCP.ho Đánh giá mức độ hoạt động của bệnh thông qua chỉ số DAS28:

 DAS 28 : 2,6 – 3,2 → bệnh hoạt động nhẹ.Sc DAS 28 : 3,2 – 5,1 → bệnh hoạt động vừa.ht

@ DAS 28 : > 5,1 → bệnh hoạt động mạnh.

 Tính khối cơ xương (Skeletal Muscle Mass - SMM) theo công thức (áp

dụng cho bệnh nhân có BMI<30) [33]:rigSMM = 0,244×BW + 7,8×Ht + 6,6×sex – 0,098×age + race-3,3 (SEE = 2,8kg).CopyTrong đó: BW: cân nặng, Ht: chiều cao, sex=0 (nữ), race = -1,2 đối với người

Đơng Nam Á.

16VN

UTính chỉ số khối cơ SMI theo cơng thức: SMI = SMM/Ht2.

Ở nữ, chẩn đốn giảm khối cơ khi SMI  6,75 [37].ac

y,2.3. Kỹ thuật chọn mẫu và quy trình thu thập số liệu.Ph

ar

mThu thập thông tin, số liệu về bệnh nhân bằng cách hỏi và khám trực tiếp

bệnh nhân ngoại trú hoặc bệnh nhân nội trú tại khoa cơ xương khớp, thỏa mãn

các yêu cầu lựa chọn và loại trừ theo mẫu bệnh án nghiên cứu.dDựa trên những thông tin, số liệu thu thập được ở trên để phân tích chỉ số

khối cơ của những bệnh nhân VKDT và tìm mối liên quan giữa chỉ số khối cơ và

tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân.an2.4. Sơ đồ nghiên cứuNhóm chứng

(n=41)edicineBệnh nhân nữ VKDT (chẩn đoán theo tiêu chuẩn ACR

1987) (n=41)

Đo chỉ số:Đo chỉ số:- Cân nặng.

- Chiều cao

 Tính BMI- Cân nặng.

- Chiều cao

 Tính BMITính SMICopyright

@SchoolofM- Hỏi bệnh: thời gian bị bệnh, sử dụng

thuốc.

- Khám lâm sàng: xác định số khớp

đau, số khớp sưng, bệnh kèm theo,…

- Cận lâm sàng: xét nghiệm cơng thức

máu, bilan viêmSo

sánhKết luận

Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu17Tính SMIVN

U2.5. Thống kê và xử lý số liệu Tính tỷ lệ phần trăm (%) đối với các biến định tính.ac

y, Các số liệu sau khi thu thập sẽ được mã hóa theo mẫu, sau đó được nhập

và xử lý trên phần mềm SPSS 20.0.Ph

ar

m Tính giá trị trung bình ( X ) và độ lệch chuẩn (SD) đối với các biến định

lượng liên tục.

 Dùng test 2 để so sánh sự khác biệt giữa các tỷ lệ, p < 0,05 được coi là có

ý nghĩa thống kê.and Dùng test t- student để so sánh sự khác biệt của giá trị trung bình, test

ANOVA để so sánh sự khác biệt của nhiều trung bình, p < 0,05 được coi

là có ý nghĩa thống kê.ed2.6. Đạo đức trong nghiên cứu.icine Dùng thuật tốn xác định mối tương quan tuyến tính giữa hai đại lượng, có

mối tương quan khi p<0,05. Tính R là hệ số tương quan để xác định mức

độ tương quan chặt chẽ giữa hai đại lượng.ofM Đối tượng nghiên cứu được giải thích về mục đích và nội dung của nghiên

cứu trước khi tiến hành phỏng vấn và chỉ tiến hành khi có sự chấp nhận

hợp tác tham gia của đối tượng nghiên cứu.hool Mọi thông tin cá nhân về đối tượng nghiên cứu được giữ kín. Các số liệu,

thông tin thu thập chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, khơng phục vụ

cho mục đích nào khác.Copyright

@Sc Nguyên tắc đạo đức của Helsinki và ICH được áp dụng.18VN

UCHƢƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUac

y,Qua nghiên cứu 41 bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấp điều trị tại Bệnh

viện E và nhóm chứng gồm 41 đối tượng nữ bình thường khám sức khỏe tại

Bệnh viện E từ 1/7/2017 đến 20/4/2018 chúng tôi thu được các kết quả sau:Ph

ar

m3.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu

3.1.1. Phân loại bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trúneandPhân loại điều trị nội trú và ngoại trú của 41 bệnh nhân được thể hiện

trong hình 3.1.Nội trúNgoại trú63,8%hoolofMedici31,7%ScHình 3.1: Phân loại bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trúht

@Bệnh nhân điều trị nội trú chiếm đa số: 68,3% (28/41).

3.1.2. Đặc điểm về tuổiCopyrigPhân bố nhóm tuổi của 41 bệnh nhân VKDT được thể hiện trong bảng 3.1.1931-4041-5051-60n4415%9,89,836,61843,9Ph

ar

m̅>60ac

y,Nhóm tuổiVN

UBảng 3.1: Phân bố nhóm tuổi của bệnh nhân VKDT59,07±11,68andTuổi trung bình của bệnh nhân VKDT là 59,07 ± 11,68 tuổi. Bệnh nhân ít

tuổi nhất là 34 tuổi, cao tuổi nhất là 84 tuổi, phần lớn BN ở lứa tuổi trên 50 tuổi:

nhóm tuổi 51-60 tuổi chiếm 36,6% (15/41), nhóm tuổi > 60 tuổi chiếm 43,9%

(18/41).

3.1.3. Thời gian mắc bệnhicinePhân bố thời gian mắc bệnh của 41 bệnh nhân VKDT được thể hiện trong

bảng 3.2.Thời gian mắc bệnhMedBảng 3.2: Phân bố thời gian mắc bệnh của bệnh nhân VKDT< 5 năm̅of164160,9839,02100ScTỷ lệ (%)Tổng25olhoSố lƣợng (n)5 năm6,93±7,05ht

@Thời gian mắc bệnh trung bình của bệnh nhân VKDT là 6,93 ± 7,05 năm,

thời gian mắc bệnh dưới 5 năm chiếm đa số 60,98%.rig3.1.4. Các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động của bệnhCopyĐặc điểm các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động của bệnh: CRP, DAS28

được thể hiện ở bảng 3.3.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×