1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp chi tiêu

Phương pháp chi tiêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp chi tiêu

Đầu tư (I):

I = IN + Dep

Trong đó:

IN: Đầu tư ròng (net investment) là khoản

chi tiêu để mở rộng quy mô tư bản hiện vật

Dep: khấu hao (depreciation), đầu tư thay

thế là chi tiêu để bù đắp giá trị tư bản hiện

vật đã hao mònTổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp chi tiêu

Xuất khẩu ròng (NX):

NX = X – IM

Trong đó:

X: giá trị xuất khẩu

IM: giá trị nhập khẩu

NX>0: xuất siêu (cán cân thương mại thặng dư)

NX<0: nhập siêu (cán cân thươn mại thâm hụt)

NX = 0: cán cân thương mại cân bằngTổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp thu nhập

Các khoản thu nhập theo yếu tố thể hiện

trong tài khoản thu nhập quốc dân và sản

phẩm là:

Thù lao lao động (W)

Lãi ròng của các khoản vốn cho vay (i)

Thu nhập từ các tài khoản cho thuê (R)

Lợi nhuận công ty (Pr)

Thu nhập doanh nhân (OI)Tổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp thu nhập

- Thu nhập trong nước ròng theo chi phí yếu tố

= W + R + i + Pr + OI

- Để có GDP cần phải tiến hành hai bước điều

chỉnh:

Bước 1: Điều chỉnh chi phí yếu tố sang giá thị

trường: cộng thêm thuế gián thu ròng (Te)

(Te) = Thuế gián thu – Các khoản trợ cấp

sx

Bước 2: Điều chỉnh tổng sản phẩm trong

nước ròng sang tổng sản phẩm trong nước:

cộng thêm khấu hao (Dep)

GDP = W + i + R + Pr + OI + Te + DepTổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp sản xuất (GTGT)

Trang trại trồng cà phêVADoanh nghiệp chế

biếnGiá trị cà phê

nhânDoanh nghiệp bán

buônGiá trị cà phê theo giá

bán buôn sản xuấtDoanh nghiệp bán lẻ

và nhà hàng giải khátGiá trị cà phê theo giá bán buôn

thương mạiNgười tiêu dùngVAVAGiá trị cà phê theo giá bán lẻ

Chi tiêu cuối cùng cho cà phê

(GDP tính theo VA)VATổng sản phẩm trong nước (GDP)Phương pháp sản xuất (GTGT)

GDP =n∑ VA

i =1iGiá trị gia tăng (VA) – Value Added:

Là khoản chênh lệch giữa giá trị sản lượng của

doanh nghiệp trừ đi giá trị của hàng hóa

trung gian mua từ các doanh nghiệp khác.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khác

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP)

Thu nhập quốc dân (NI)

Thu nhập cá nhân (PI)

Thu nhập khả dụng (Yd)Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khácTổng sản phẩm quốc dân (GNP)

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng thu

nhập do công dân của một nước tạo ra.

GNP khác GDP là nó bao gồm cả các khoản

thu nhập do công dân của một nước tạo ra ở

nước ngồi nhưng khơng bao gồm những

khoản thu nhập do cơng dân nước ngồi tạo

ra ở trong nước.

GNP = GDP + NFA

NFA: Thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài là phần chênh lệch giữa các khoản thu nhập

chuyển vào trong nước và chuyển ra nước

ngoài.

(Gross National Product - GNP)Ý nghĩa của các chỉ tiêu GNP và GDP

trong phân tích kinh tế vĩ mơ

----Thước đo tốt về thành tựu kinh tế của một đất

nước.

So sánh quy mô sản xuất của các nước khác

nhau trên thế giới

Phân tích những biến đổi về sản lượng của một

đất nước trong thời gian khác nhau

Phân tích sự thay đổi mức sống của dân cư

Lập các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn

và kế hoạch ngân sách tiền tệ ngắn hạnCác chỉ tiêu đo lường thu nhập khácSản phẩm quốc dân ròng (NNP)

NNP = GNP – Dep

Dep: Khấu hao là sự hao mòn TSCĐ (Chúng

khơng trở thành nguồn thu nhập của cá nhân và

xã hội và không tham gia vào quá trình phân

phối cho các thành viên trong xã hội)

NNP quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao

mức sống của người dân(Net national Product - NNP)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp chi tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×