1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập

Tải bản đầy đủ - 0trang

GDPdanh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDPGDP danh nghĩa (GDPn)

GDP danh nghĩa (Nominal GDP – GDP n) là giá trị sản

lượng hàng hố và dịch vụ tính theo giá hiện hành

nGDP = ∑ qit pit

t

ni =1Trong đó:

i: biểu thị mặt hàng cuối cùng thứ i với i= 1,2,3,…,n

t: biểu thị cho thời kỳ tính tốn

q: biểu thị lượng từng mặt hàng, q i là lượng mặt

hàng i

p: biểu thị giá từng mặt hàng, pi là giá mặt hàng iGDPdanh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDPGDP thực tế (GDPr)

GDP thực tế (Real GDP – GDPr) là giá trị sản

lượng hàng hoá và dịch vụ hiện hành của

nền kinh tế được đánh giá theo mức giá cố

định của năm cơ sở

nGDPrt = ∑ qit pi0

i =1Với giả định rằng t = 0 ở năm cơ sơ hay năm

gốcGDPdanh nghĩa, GDP thực tế, chỉ số điều chỉnh GDPChỉ số điều chỉnh GDP (DGDP)

Đo lường mức giá trung bình của tất cả mọi

hàng hố và dịch vụ tính vào GDPDGDPGDPn

=

x100

GDPrGDP và phúc lợi kinh tế

Phúc lợi kinh tế phản ánh mức độ hạnh phúc

và thỏa mãn của dân chúng

GDP thực tế là một chỉ tiêu quan trọng về

phúc lợi kinh tế của một xã hội.

 GDP thực tế đã loại trừ đi sự biến động về giá cả.

 GDP thực tế phản ánh lượng hàng hóa và dịch vụ được tạo

ra trong nền kinh tếGDP thực tế không phải là một tiêu thức

hoàn hảo để đo lường phúc lợi kinh tế

Khơng tính đến chất

lượng mơi trường

Khơng tính đến thời gian

nhàn rỗi

Khơng tính đến cơng

bằng xã hội

Khơng tính đến sức khỏe

và tuổi thọ

Khơng tính đến cải thiện

chất lượng hàng hóa và

dịch vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm và thu nhập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×