1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ba loại thuật toán mã hóa cổ điển:

Ba loại thuật toán mã hóa cổ điển:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2.Ví dụ :

Ví dụ: dùng mật mã của CAESAR chuyển bức thư

“meet you in the park” thành bức thư bí mật.

Trước hết, thay các chữ cái trong bức thư gốc thành

các số, ta được:

12 4 4 19 24 14 20 8 13 19 7 4 15 0 17

10

bây giờ thay các số p đó bằng f(p)=(p+3) mod 26, ta

được:

15 7 7 22 1 17 23 11 16 22 10 7 18 3 20

13

dịch trở lại các chữ cái, ta được bức thư đã mã hoá là:

PHHW BRX LQ WKH SDUN2.2.Mã thay thế :

2.2.1.Hoạt động :

Mã thay thế có thể được mô tả như sau:

Cho P = C = Z26 . K chứa mọi hốn vị có thể của 26

kí hiệu 0, 1, …,25. với mỗi hoán vị π ∈ K, ta định

nghĩa.

eπ(x) = π(x) và

dπ(y) = π-1(y)

trong đó π-1 là hốn vị ngược của π2.2.2.Ví dụ :

Mã hố bản rõ: illustrate sử dụng mã thay thế với

khoá là 1 hoán vị bất kì sau:Với khố là một hốn vị bất kì ở trên thì bản rõ:

illustrate sẽ tương ứng với bản mã sau (sử dụng hàm

mã hoá eπ(x) = π(x)): ZBBUVMCXMH

Hàm giải mã là phép hoán vị ngược, điều này được

thực hiện bằng cách viết hàng thứ hai lên trước rồi

sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Ta nhận được:Sử dụng phép hoán vị ngược này ta biến đổi bản mã:

ZBBUVMCXMH thành bản rõ như sau: illustrate2.3. Mã vigenère :

2.3.1. Hoạt động :

Mã vigenère có thể được mơ tả như sau:

Cho m là một số nguyên dương cố định nào đó. định

nghĩa P=C=K=(Z)m với khố k=(k1, k2, …, km), ta

xác định:

ek(x1, x2, …, xm)=(x1+k1, x2+k2, …, xm+km) và

dk(y1, y2, …, ym)=(y1-k1, y2-k2, …, ym-km)

trong đó tất cả các phép tốn được thực hiện trong

Z262.3.2.Ví dụ :

Mã hố bản rõ: thiscryptosystemisnotsecure với m=6

và từ khố là CIPHER bằng mã vigenère.

Từ khóa CIPHER tương ứng với dãy số k=(2, 18, 15,

7, 4, 17)

Biến đổi các phần tử của bản rõ thành các thặng dư

theo modulo 26, viết chúng thành các nhóm 6 rồi

cộng với từ khố theo modulo 26 như sau:Dãy kí tự: 21, 15, 23, 25, 6, 8, 0, 23, 8, 21, 22, 15, 20,

1, 19, 19, 12, 9, 15, 22, 8, 25, 8, 19, 22, 25, 19. Sẽ

tương ứng với xâu bản mã là:

VPXZGIAXIVWPUBTTMJPWIZITWZT

Để giải mã ta biến đổi các phần tử của bản mã thành

các thặng dư theo modulo 26, viết chúng thành các

nhóm 6 rồi trừ với từ khoá theo modulo 26. kết quả

ta sẽ ra được bản rõ như sau:

thiscryptosystemisnotsecure .3.Ba thuật tốn mã hóa hiện đại :

3.1.Mã hóa DES :

3.1.1. Hoạt động :

Lược đồ mã hố được sử dụng phổ biến nhất dựa

trên cơ sở của DES được phát triển vào năm 1977

bởi cục tiêu chuẩn quốc gia Mỹ, bây giờ là học viện

tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST), chuẩn xử

lý thông tin liên bang. Đối với DES, dữ liệu được mã

hoá trong khối 64 bit sử dụng khoá 56 bit. Thuật

toán chuyển 64 bit đầu vào, biến đổi và đưa ra 64 bit

đầu ra.3.2.Mã hóa TDES :

Mã hóa TDES là mã hóa DES nhiều lần . Điểm mấu

chốt của TDES mạnh hơn DES thơng thường là giải

mã . TDES có thể dược sử dụng với ba hoặc hai khóa

khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ba loại thuật toán mã hóa cổ điển:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×