1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 Hạn chế của triết học duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại

II.2 Hạn chế của triết học duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại

Tải bản đầy đủ - 0trang

vẫn bảo vệ lợi ích giai cấp, chưa thấy được tính tất yếu của việc giải phóng con

người hồn tồn tự do khỏi chế độ nơ lệ.

Chính vì mang nặng tính ngây thơ chất phác mà sau giai đoạn phát triển

rực rỡ, chủ nghĩa duy vật Hy Lạp cổ đại đã khơng đứng vững và bị phép siêu hình

xuất hiện từ nửa cuối thế kỉ XV thay thế.KẾT LUẬN

Chủ nghĩa duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại đã thể hiện được thế giới quan

đúng đắn về nguồn gốc vật chất của thế giới và khả năng nhận thức thế giới của con

người.

Chủ nghĩa duy vật thời Hy Lạp cổ đại ra đời đã hoàn thành sứ mệnh là

“đơn đặt hàng của lịch sử”, sự ra đời của chủ nghĩa duy vật đầu tiên này đánh dấu

một bước ngoặc lớn trong lịch sử phát triển của xã hội nói chung và lịch sử phát

triển của triết học nói riêng.

Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại là nhịp cầu vững chắc, nối những bến bờ

triết học sau này. Đến nay những gì mà triết học Hy Lạp cổ đại mang đến cho nhân

loại vẫn còn ngun giá trị đó. Triết lý Hy Lạp cổ đại là những viên gạch đầu tiên

xây nên tồn bộ ngơi nhà văn minh của Châu Âu ngày nay. Nhờ đó ta có thể thấy cả

bề mặt và bề trái của Châu Âu ngày nay qua nền triết học Hy Lạp cổ đại. Điều đó

làm cho nó sáng rực rỡ trên vũ đài triết học nhân loại và trở nên bất hủ như Mác nói:

“Dại dột cho ai không thấy giá trị Hy Lạp cổ đại”16.

Qua đề tài này em đã hiểu thêm được rất nhiều điều về triết học nói

chung và về chủ nghĩa duy vật nói riêng. Thơng qua đó em càng nắm rõ hơn về chủ

nghĩa Mác và các đường lối chính trị của nước ta. Đề tài này sẽ là hành trang quý

giá đối với bản thân em trong suốt chặng đường sắp tới.

Em xin chân thành cảm ơn thầy đã hướng dẫn để em hoàn thành đề tài

này.16http://hoalinhthoai.com/?option=ban_tin&view=ban_tin_chitiet&cd_id=28&post_id=2324&lang=vnTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ giáo dục và đào tạo: Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính

Trị Quốc Gia (tái bản lần thứ 2), 2005.

2. Bùi Văn Mưa, Triết học phần I: Đại Cương về lịch sử triết học, NXB

Chính Trị Hành Chánh, 2011.

3. Các nhà duy vật Hy Lạp cổ đại, NXB Tư tưởng, Mátxcơva,1955, tr. 48

(Tiếng Nga)

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

X, NXB CTQG, HN, 2006 tr.70.

5. Học Viện Chính Trị, Đề Cương Bài Giảng Triết học Mác – Lênin, NXB

Chính Trị Hành Chánh, 2009.

6. Hội Đồng Trung Ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ

mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Trình Triết học Mác –

Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005.

7.http://hoalinhthoai.com/?

option=ban_tin&view=ban_tin_chitiet&cd_id=2 8&post_id=2324&lang=vn

8.http://www.humg.edu.vn/lyluanchinhtri/index.php?option=com_content

&task=view&id=374&Itemid=265

9.http://www.go.vn/diendan/showthread.php?516783-Triet-hoc-Hy-Lapco-dai

10.http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/

phan_19.htm

11.http://www.wattpad.com/1478432-tri%E1%BA%BFt-%E1%BB

%8Dc-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y?p=3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 Hạn chế của triết học duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×