1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chương 2 VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tổ Lưu Trữ

2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

thị xã Tân Uyên:

2.3.1. Chức năng của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã

Tân Uyên

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên thực hiện đăng ký

đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống

nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, cung cấp

thông tin đất đai theo quy định, thực hiện một số dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về

đất đai và đo đạc bản đồ.

2.3.2. Nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân

Uyên:

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là

hộ, gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng là hộ,

gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được

sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản

lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

cho đối tượng là hộ, gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư

ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật cho đối

tượng là hộ, gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước

ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn

giao quản lý

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng quản

lý hệ thống thông tin đất đai.

15- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin , số liệu đất đai. Nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất cho các cá nhân.

- Tổ chức, thực hiện hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ.

- Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

- Thực hiện công tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, khen

thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách và các cơng tác khác có liên quan đoối ới viên

chức người lao động.

- Thực hiện thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất

đai, đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thơng tin đất đai, trích đo địa chính thửa

đất, trích lục bản đồ đại chính

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn

phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và thực hiện nhiệm vụ

về các lĩnh vực công tác được giao.

2.4. Thực trạng quản lý nhân sự của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký

đất đai thị xã Tân Uyên.

Ban Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên đã

xem xét khả năng, trình độ, điều kiện, nhu cầu tâm sinh lý của từng người để giao

nhiệm vụ cho phù hợp cụ thể như sau:

Hiện tại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên tất cả 78

người trong đó:

- Ban Giám đốc gồm có 3 người: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Tổ Tổng hợp - Hành chính gồm có 22 người thực hiện các nhiệm vụ:

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; hồ

sơ thực hiện theo quy trình ISO 9001:2008, thực hiện các nghiệp vụ về sử dụng và

quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổng hợp báo cáo

hàng tuần, tháng, quý, năm cho cơ quan, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử

dụng con dấu, cơng tác tài chính, kế tốn.

- Tổ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận gồm có 11 người thực hiện các

nhiệm vụ: Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký

16giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất theo quy định của pháp luật cho đối tượng là hộ, gia đình cá nhân,

cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn

liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Tổ Kỹ thuật đo đạc và bản đồ gồm có 31 người thực hiện các nhiệm vụ:

Thực hiện hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ theo Giấy phép hoạt động đo đạc và

bản đồ số 1066 do Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp cho Văn phòng Đăng ký

đất đai tỉnh Bình Dương ngày 05/8/2015 phù hợp với năng lực theo quy định và

trên phạm vi địa bàn được giao quản lý.

- Tổ Lưu Trữ gồm có 11 người thực hiện các nhiệm vụ: Lập, chỉnh lý, cập

nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai,

xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai; cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ

địa chính.

2.5. Kết quả đạt được:

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy thường xuyên được rà sốt, kiện tồn cho phù

hợp đáp ứng được u cầu nhiệm vụ được giao hàng năm

- Công tác sắp xếp, bố trí và đào tạo nhân sự được quan tâm thường

xun, trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức được nâng cao qua các năm

- Doanh thu hoạt động năm sau cao hơn năm trước, đời sống cán bộ, công

chức, viên chức được cải thiện rỏ rệt.

- Các trang thiết bị văn phòng, máy móc kỹ thuật chun dụng được đầu

tư trang bị kịp thời theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2.6. Định hướng phát triển

Việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuận tiện cho việc

giải quyết các thủ tục hành chính, cho công tác cập nhật chỉnh lý biến động, cho

công tác quản lý và sự phối hợp hoạt động giữa các Văn phòng đăng ký cấp tỉnh

và cấp huyện.

2.7. Ứng dụng phép biện chứng duy vật vào quản trị nhân sự tại Chi

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên

2.7.1. Ứng dụng hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

2.7.1.1. Ứng dụng nguyên lý “Mối liên hệ phổ biến”17Trong thế giới vật chất, có vơ vàn các sự vật, hiện tượng nhưng tất cả các

sự vật hiện tượng đều có mối liên hệ với nhau và thống nhất ở tính vật chất.

Lãnh đạo một đơn vị là cả một nghệ thuật, vì cùng một lúc cần giải quyết

một cách hài hòa nhiều mối quan hệ trong q trình điều hành cơng việc. Muốn

giải quyết tốt mối quan hệ trên, người lãnh dạo cần tránh lối tư duy siêu hình

(khơng có mối liên hệ với nhau) mà phải nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng theo lối

tư duy biện chứng (tức là có mối liên hệ với nhau).

Nhiệm vụ quan trọng nhất của người lãnh đạo là phải đảm bảo hiệu quả

công việc cao nhất. Muốn đạt được điều này, người lãnh đạo cần phải có trong tay

độ ngũ cán bộ giỏi, trung thành và tâm huyết với công việc. Chất lượng của đội

ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt

động của đơn vị và ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển đơn vị. Do vậy, công tác

tuyển dụng, bố trí và đào tạo nhân sự khơng thể theo cảm tính, chủ quan mà phải

xuất phát từ thực tiễn công việc của đơn vị.

Mối liên hệ giữa hiệu quả công việc với công tác tuyển chọn, bố trí và đào

tạo nhân sự mà tốt thì sẽ tìm được những người tài giỏi và như vậy hiệu quả cơng

việc sẽ tăng lên, ngược lại thì hiệu quả cơng việc sẽ thấp, điều này được thể hiện

qua bảng sau:Bảng 1. Mối quan hệ giữa trình độ với doanh thu của Chi nhánh

Văn phòng đăng ký đất đai

Năm201520162017Đại học trở lên67%83%95%Cao đẳng, trung cấp30%15%5%Phổ thơng3%2%0%Trình độTổng doanh thu10.549.366.437

11.787.424.872 20.543.738.129

(Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Uyên)Khi đã tuyển dụng được đội ngũ nhân sự có chất lượng thì người quản lý

cần phải tạo một môi trường làm việc tốt, đánh giá đúng năng lực của từng cá

nhân và đặc biệt là phải làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Những

điều này sẽ giúp cho người lao động luôn gắn bó với đơn vị và n tâm cơng tác.

182.7.1.2. Ứng dụng nguyên lý về “Sự phát triển”

“Phát triển” là một khuynh hướng của vận động theo chiều hướng đi lên

của sự vật, hiện tượng.

Trong công tác quản lý của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã

Tân Uyên chúng ta thấy rằng xu hướng phát triển là chủ đạo. Vì vậy, đối với cơng

tác nhân sự chúng ta có thể thấy tổng số nhân sự ngày càng tăng vì khối lượng

cơng việc ngày càng lớn và càng ngày càng phức tạp. Do đó trong cơ cấu nhân sự

thì số lượng nhân sự có trình độ cao cũng ngày càng tăng.

Bảng 2: Bảng cơ cấu nhân sự các năm 2015 đến 2017

Năm201520162017(Người)(Người)(Người)Đại học trở lên486372Cao đẳng, trung cấp20106Phổ thơng320Tổng cộng71Trình độ75

78

(Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Un)Trong 02 bảng số liệu ta thấy đối với công tác tuyển chọn nhân sự u

cầu ngày một khó hơn. Trình độ đại học trở lên năm 2015 là 48 người đến năm

2017 lên đến 72 người. Đối với doanh thu của Văn phòng cũng ngày càng tăng,

năm 2015 doanh thu chỉ khoảng 10 tỷ đồng nhưng đến năm 2017 doanh thu đã đạt

đến con số 20 tỷ đồng (gấp đôi doanh thu năm 2015). Điều này phù hợp với quy

luật phát triển chung.

2.7.2. Ứng dụng ba quy luật của phép biện chứng duy vật

2.7.2.1. Ứng dụng quy luật “Chuyển hóa từ những sự thay đổi về

lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại”

“Chất” là tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất

hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó mà khơng phải là cái khác.

“Lượng” là tính quy định khách quan vốn có của sự vật biểu thị số lượng,

quy mơ, trình độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật cũng như các

thuộc tính của nó.

Như vậy, “Chất” của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chính là

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh; còn “Lượng” ở đây chính là số

19lượng phòng ban, số lượng nhân sự, số lượng máy móc thiết bị, số lượng hồ sơ

cơng việc mà Văn phòng đã giải quyết, doanh thu qua các năm.

Trong thời gian từ năm 2016 đến 2018 ta thấy “lượng” về nhân sự ngày

càng tăng, điều này được thể hiện thông qua bảng 2 kết quả là theo thông tư liên

tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình

Dương đã giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đó là:

thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập

nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm

kê đất đai, cung cấp thông tin đất đai theo quy định, thực hiện một số dịch vụ

chuyên môn kỹ thuật về đất đai và đo đạc bản đồ…Điều này thể hiện rõ mối quan

hệ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Ngược lại, khi đã được

giao thêm nhiệm vụ thì Văn phòng đã tuyển dụng thêm một số nhân lực có trình

độ cao để phục vụ cho công việc. Điều này thể hiện khi chất thay đổi cũng sẽ tác

động ngược trở lại và làm cho lượng có sự thay đổi theo (lượng đổi, chất đổi).

2.7.2.2. Ứng dụng quy luật “Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt

đối lập”

“Mặt đối lập” là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau.

Mọi sự vật đều có những mặt đối lập nhau.

“Sự thống nhất của các mặt đối lập” là những mặt đối lập tạo thành những

mâu thuẫn và đồng thời cũng tạo thành bản thân các sự vật và hiện tượng.

“Đấu tranh giữa các mặt đối lập” là sự tác động lẫn nhau, sự bài trừ, phủ

định và chuyển hóa lẫn nhau.

Trong q trình phát triển, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có

thể có 2 xu hướng là “phát triển” hoặc “trì trệ”. Đây chính là hai mặt đối lập của

quá trình phát triển. Hai mặt đối lập này là tổng hòa các mặt đối lập khác như:

muốn phát triển thì cần đào tạo, tuyển dụng nhiều nhân sự có trình độ cao, mà lao

động nhiều và trình độ cao thì lương, thưởng phải trả cho người lao động cũng

cao. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quỹ lương và ngân sách của đơn vị nhưng công

việc sẽ hiệu quả từ đó sẽ tăng nguồn thu cho đơn vị và làm cho đơn vị ngày càng

phát triển, còn nếu như khơng đào tạo, khơng tuyển dụng thì cơng việc sẽ trì trệ và

làm cho đơn vị ngày càng đi xuống.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×