1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 1. Mối quan hệ giữa trình độ với doanh thu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Bảng 1. Mối quan hệ giữa trình độ với doanh thu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.7.1.2. Ứng dụng nguyên lý về “Sự phát triển”

“Phát triển” là một khuynh hướng của vận động theo chiều hướng đi lên

của sự vật, hiện tượng.

Trong công tác quản lý của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã

Tân Uyên chúng ta thấy rằng xu hướng phát triển là chủ đạo. Vì vậy, đối với cơng

tác nhân sự chúng ta có thể thấy tổng số nhân sự ngày càng tăng vì khối lượng

cơng việc ngày càng lớn và càng ngày càng phức tạp. Do đó trong cơ cấu nhân sự

thì số lượng nhân sự có trình độ cao cũng ngày càng tăng.

Bảng 2: Bảng cơ cấu nhân sự các năm 2015 đến 2017

Năm201520162017(Người)(Người)(Người)Đại học trở lên486372Cao đẳng, trung cấp20106Phổ thơng320Tổng cộng71Trình độ75

78

(Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Un)Trong 02 bảng số liệu ta thấy đối với công tác tuyển chọn nhân sự u

cầu ngày một khó hơn. Trình độ đại học trở lên năm 2015 là 48 người đến năm

2017 lên đến 72 người. Đối với doanh thu của Văn phòng cũng ngày càng tăng,

năm 2015 doanh thu chỉ khoảng 10 tỷ đồng nhưng đến năm 2017 doanh thu đã đạt

đến con số 20 tỷ đồng (gấp đôi doanh thu năm 2015). Điều này phù hợp với quy

luật phát triển chung.

2.7.2. Ứng dụng ba quy luật của phép biện chứng duy vật

2.7.2.1. Ứng dụng quy luật “Chuyển hóa từ những sự thay đổi về

lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại”

“Chất” là tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất

hữu cơ các thuộc tính làm cho nó là nó mà khơng phải là cái khác.

“Lượng” là tính quy định khách quan vốn có của sự vật biểu thị số lượng,

quy mơ, trình độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật cũng như các

thuộc tính của nó.

Như vậy, “Chất” của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chính là

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh; còn “Lượng” ở đây chính là số

19lượng phòng ban, số lượng nhân sự, số lượng máy móc thiết bị, số lượng hồ sơ

cơng việc mà Văn phòng đã giải quyết, doanh thu qua các năm.

Trong thời gian từ năm 2016 đến 2018 ta thấy “lượng” về nhân sự ngày

càng tăng, điều này được thể hiện thông qua bảng 2 kết quả là theo thông tư liên

tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình

Dương đã giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đó là:

thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập

nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm

kê đất đai, cung cấp thông tin đất đai theo quy định, thực hiện một số dịch vụ

chuyên môn kỹ thuật về đất đai và đo đạc bản đồ…Điều này thể hiện rõ mối quan

hệ về sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Ngược lại, khi đã được

giao thêm nhiệm vụ thì Văn phòng đã tuyển dụng thêm một số nhân lực có trình

độ cao để phục vụ cho cơng việc. Điều này thể hiện khi chất thay đổi cũng sẽ tác

động ngược trở lại và làm cho lượng có sự thay đổi theo (lượng đổi, chất đổi).

2.7.2.2. Ứng dụng quy luật “Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt

đối lập”

“Mặt đối lập” là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau.

Mọi sự vật đều có những mặt đối lập nhau.

“Sự thống nhất của các mặt đối lập” là những mặt đối lập tạo thành những

mâu thuẫn và đồng thời cũng tạo thành bản thân các sự vật và hiện tượng.

“Đấu tranh giữa các mặt đối lập” là sự tác động lẫn nhau, sự bài trừ, phủ

định và chuyển hóa lẫn nhau.

Trong q trình phát triển, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có

thể có 2 xu hướng là “phát triển” hoặc “trì trệ”. Đây chính là hai mặt đối lập của

quá trình phát triển. Hai mặt đối lập này là tổng hòa các mặt đối lập khác như:

muốn phát triển thì cần đào tạo, tuyển dụng nhiều nhân sự có trình độ cao, mà lao

động nhiều và trình độ cao thì lương, thưởng phải trả cho người lao động cũng

cao. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quỹ lương và ngân sách của đơn vị nhưng công

việc sẽ hiệu quả từ đó sẽ tăng nguồn thu cho đơn vị và làm cho đơn vị ngày càng

phát triển, còn nếu như khơng đào tạo, khơng tuyển dụng thì cơng việc sẽ trì trệ và

làm cho đơn vị ngày càng đi xuống.20Như vậy, sự phát triển hay trì trệ ln tồn tại trong q trình phát triển, nó

mâu thuẫn với nhau nhưng lại thống nhất trong quá trình phát triển. Vì vậy, người

lãnh đạo cần nắm rõ những mâu thuẫn trong cơng việc để có thể tìm ra biện pháp

giải quyết phù hợp.

2.7.2.3. Ứng dụng quy luật “Phủ định của phủ định”

“Phủ định” là sự thay thế, chuyển hóa giữa các sự vật và hiện tượng của

thế giới khách quan nói chung.

“Phủ định biện chứng” là sự phủ định do việc giải quyết những mâu thuẫn

bên trong các sự vật, hiện tượng làm xuất hiện cái mới, trong đó yếu tố kế thừa là

tiền đề, điều kiện cho sự tồn tại và phát triển cái mới.

Như vậy, có thể hiểu ngắn gọn sự phủ định là quá trình cái mới phủ định

cái cũ; còn “phủ định của phủ định” tức là cái mới này lại bị cái mới sau phủ định.

Những lần phủ định như vậy sẽ tạo ra một khuynh hướng phát triển từ thấp đến

cao theo hình xoắn ốc.

Trong quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Văn phòng đăng

ký đất đai thị xã đã nhiều lần thực hiện cải cách thủ tục hành chính và quy trình

nghiệp vụ. Thủ tục mới, quy trình làm việc mới chính là sự phủ định cái cũ nhưng

cái mới sinh ra không phủ định sạch trơn cái cũ mà vẫn lưu giữ những mặt tích

cực của cái cũ và chỉ loại bỏ những mặt hạn chế, những mặt không còn phù hợp

của cái cũ. Điều này được thể hiện thơng qua bảng sau:

Bảng 3. So sánh quy trình đo đạc trước và sau năm 2017

BướQuy trình cũQuy trình mớiBướcc

1Nộp hồ sơNộp hồ sơ12Kiểm tra nội nghiệpKiểm tra nội nghiệp23Tổ đo đạcTổ đo đạc34Kiểm tra thực tếKiểm tra thực tế45Lập hồ sơ bản vẽLập hồ sơ bản vẽ5216Tổ phó tổ kiểm tra nghiệm thu7Tổ trưởng tổ kiểm tra nghiệm Tổ trưởng tổ kiểm tra nghiệm78thu

thu

Đội trưởng đội kỹ thuật nghiệp89vụ

Lãnh đạo văn phòngLãnh đạo văn phòng

(Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Uyên)Qua bảng trên ta thấy quy trình cũ gồm 9 bước nhưng quy trình mới chỉ

còn 7 bước. Như vậy, quy trình mới đã bỏ được 2 bước (bước 6 và 8) của quy trình

cũ vì hai bước này khơng còn phù hợp nữa nhưng 6 bước còn lại vẫn được giữ

nguyên trong quy trình mới, đây là sự kế thừa những mặt tích cực trong quy trình

cũ. Hiệu quả của quá trình này là đã rút ngắn thời gian thực hiện từ 7 ngày xuống

còn 6 ngày làm việc. Như vậy, hiệu quả công việc sẽ cao hơn, người dân sẽ được

giải quyết công việc nhanh hơn. Để được như trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký

đất đai thị xã phải có một đội ngũ nhân sự có hiều kinh nghiệm và thêm những

nhận sự trợ giúp để hồn thành tốt cơng việc.

2.7.3. Ứng dụng sáu cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật

2.7.3.1. Ứng dụng phạm trù “Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất”

“Cái chung” là cái chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ

giống nhau được lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ.

“Cái riêng” là cái chỉ một sự vật, hiện tượng hay một quá trình riêng lẻ của

hiện thực khách quan.

“Cái đơn nhất” là cái chỉ những mặt, những thuộc tính chỉ riêng có ở trong

sự vật, hiện tượng hay một quá trình riêng lẻ.

Từ khái niệm nêu trên và đối chiếu với thực trạng Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai thị xã Tân Un thì:

- Cái chung của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chính là chức

năng, nhiệm vụ, lịch sử và định hướng phát triển của Văn phòng.

- Cái riêng chính là từng phòng ban (Tổ Tổng hợp - Hành chính, Tổ Đăng

ký và cấp Giấy chứng nhận, Tổ Kỹ thuật đo đạc và bản đồ và tổ Lưu Trữ), từng

con người cụ thể trong đơn vị, từng máy móc…

22- Cái đơn nhất chính là nhiệm vụ của từng phòng ban (vì đối với từng

cơng việc cụ thể thì chỉ có một phòng ban có thể thực hiện hoặc được giao nhiệm

vụ); mỗi phần mềm chuyên ngành được viết ra cũng chỉ giải quyết một nhiệm vụ

cụ thể mà phần mềm khác không giải quyết được hoặc là giải quyết được nhưng

phức tạp hơn nhiều (ví dụ như phần mềm Microstation thành lập bản đồ địa chính,

Mapinfo thành lập bản đồ chuyên đề…) hay như là có những công việc mà chỉ

một người duy nhất trong cơ quan có thể thực hiện (báo cáo thuế, bình sai GPS…)

những người này cũng chính là những cái đơn nhất.

Như vậy, trong công tác quản trị nhân sự, người lãnh đạo cần dựa vào

những triết lý mang tính biện chứng, nghĩa là phải biết khai thác cái đơn nhất, cái

riêng (cụ thể như những thế mạnh của từng cá nhân, đồng thời phải rèn luyện cho

cá nhân có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp để đạt được hiệu quả của cái chung

(cụ thể là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Mặt khác, để đạt được cái chung,

người lãnh đạo cần phải chăm lo, đầu tư cho cái riêng, phải có những chế độ ưu

đãi cho cái đơn nhất…

Nhìn chung, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã ứng dụng

được phạm trù “Cái chung, cái riêng và cái đơn nhất” vào tình hình hoạt động của

đơn vị. Lãnh đạo Chi nhánh đã đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị; áp dụng tất cả

các phần mềm chuyên ngành đất đai vào quản lý và dựa vào thế mạnh của từng cá

nhân để phân công nhiệm vụ rõ ràng, đúng trình độ chun mơn nghiệp vụ,

chun mơn hóa phù hợp quy định và tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế của cơ

quan đơn vị. Tổ chức họp chấm điểm, xếp loại đánh giá viên chức và người lao

động hàng tháng; hàng quý tổ chức sơ kết một lần, biểu dương các cá nhân và tập

thể tiêu biểu, đồng thời đóng góp xây dựng những cá nhân thực hiện nhiệm vụ còn

thiếu sót. Qua đó đã giúp Lãnh đạo cơ quan điều hành công việc đạt chất lượng và

hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước.

2.7.3.2. Ứng dụng phạm trù “Nguyên nhân và kết quả”

“Nguyên nhân” là sự tương tác qua lại giữa các mặt trong một sự vật, hiện

tượng hoặc giữa các sự vật hiện tượng với nhau gây nên những biến đổi nhất định.

“Kết quả” là những biến đổi xuất hiện do sự tương tác qua lại giữa các mặt

trong một sự vật, hiện tượng với nhau.23Đối với người lãnh đạo một cơ quan, hiệu quả công việc (tức kết quả)

chính là cái đích mà người lãnh đạo cần ngắm đến. Từ năm 2015 đến 2017 doanh

thu của Văn phòng đã liên tục tăng qua các năm (từ 10 tỷ 549 triệu năm 2015 lên

11 tỷ 787 triệu năm 2016 và lên 20 tỷ 543 năm 2017), đây chính là kết quả của quá

trình điều hành cơ quan một cách hiệu quả trong đó ngun nhân khơng thể thiếu

để có được kết quả trên phải kể đến là việc quản trị tốt nhân sự và chất lượng

nguồn nhân lực.

Từ phân tích trên ta thấy, nguyên nhân và kết quả có mối liên hệ chặt chẽ

với nhau. Một kết quả nhưng có thể có nhiều nguyên nhân trong đó có những

nguyên nhân chủ yếu (con người) hay nguyên nhân thứ yếu (máy móc, thiết bị…).

Như vậy, để đạt được những kết quả nêu trên lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng

ký đất đai thị xã đã ứng dụng tốt được phạm trù “Nguyên nhân và kết quả”, cụ thể

đã tìm ra những nguyên nhân dẫn đến kết quả, đồng thời phân tích những hạn chế

của giai đoạn trước để có thể tác động vào những nguyên nhân tốt và hạn chế

những nguyên nhân xấu.

2.7.3.3. Ứng dụng phạm trù “Tất nhiên và ngẫu nhiên”

“Tất nhiên” là cái do những nguyên nhân bên trong của sự vật quyết định

và trong những điều kiện nhất định thì nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác

được.

“Ngẫu nhiên” là cái không do mối liên hệ bản chất, mối liên hệ bên trong

quyết định mà do các nhân tố bên ngoài quyết định.

Thị xã Tân Uyên là một trong những địa phương trên địa bàn tình Bình

Dương có tốc độ phát triển khinh tế cao trong những năm gần đây, kéo theo đó dân

số tăng cao, vì vậy nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn, điều này dẫn đến yêu cầu

của công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng phải ngày càng hiệu quả hơn. Như

vậy, cái tất nhiên ở đây chính là “phải tìm ra các biện pháp hiệu quả để đáp ứng

yêu cầu ngày càng cao của công việc” như: tăng cường tuyển chọn những nhân

viên lành nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đội ngủ kỷ sư giỏi để đáp ứng được

nhu cầu công việc; quản trị nhân sự tốt để bộ máy hoạt động hiệu quả và hợp lý.

Trong cơng tác lãnh đạo, có những công việc mà người lãnh đạo phải thực

hiện mặc dù mình khơng muốn hoặc khơng nghĩ nó sẽ xảy ra, đó là những cái

ngẫu nhiên của q trình điều hành cơng việc ví dụ như: cán bộ nhân viên giỏi,

24nắm bắt và giải quyết công việc tốt xin chuyển công tác, đây là một việc ngẫu

nhiên mà người lãnh đạo khơng mong muốn; hoặc máy móc thiết bị bị hỏng hóc

đột ngột hay phầm mềm chuyên dụng bị lỗi đều là những việc ngẫu nhiên mà

người lãnh đạo không thể lường trước được; hay như là thiên tai bão lụt, hỏa hoạn,

biến động đất đai (hiện tượng nhà đất đóng băng)…làm cho doanh thu bị giảm sút,

đó cũng là những cái ngẫu nhiên không thể lường trước được.

Như vậy, trong cơng tác quản lý nhân sự ngồi việc tuyển chọn những

nhận sự tốt có chun mơn người lãnh đạo còn phải đặt vấn đề đào tạo nhân sự

gắn với nhu cầu công việc, cần phải dựa vào những cái tất nhiên để thực hiện

nhiệm vụ của mình nhưng phải tìm hiểu vơ vàn những cái ngẫu nhiên để có thể có

được định hướng sự phát triển cho cơng việc của mình và của đơn vị.

2.7.3.4. Ứng dụng phạm trù “Nội dung và hình thức”

“Nội dung” là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình

tạo nên sự vật, hiện tượng.

“Hình thức” là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Giữa nội dung và hình thức có mối liên hệ qua lại với nhau trong đó, nội

dung giữ vai trò quyết định hình thức, còn hình thức có tính độc lập tương đối.

Đối với một cơ quan như Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã thì

nội dung của nó chính là những chức năng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển, định

hướng phát triển…; Còn hình thức chính là những biểu hiện như: cơ cấu tổ chức,

cách thức bố trí nhân sự, cách thức bố trí sản xuất, cách thức bố trí phòng ốc làm

việc, nơi làm việc….

Như vậy, để quản lý tốt cơ quan thì người lãnh đạo cần nắm rõ chức năng,

nhiệm vụ, lịch sử phát triển, định hướng phát triển để từ đó tuyển chọn nhân sự

hợp lý, xây dựng cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự trong cơ cấu tổ chức hợp lý, bố trí

phòng làm việc người làm việc và nơi làm việc một cách hợp lý từ đó hiệu quả

cơng việc và chất lượng cơng việc sẽ ngày càng cao. Điều này thể hiện rằng “nội

dung” quyết định “hình thức”.

Ngược lại, hình thức lại có sự độc lập tương đối, tức là có những hình thức

khơng có sự tác động đến nội dung ví dụ như: cách bố trí nơi nhân sự làm việc

khơng ảnh hưởng đến lịch sử phát triển. Tuy nhiên, hình thức cũng có sự tác động25trở lại nội dung ví dụ như: nếu cách thức sản xuất hợp lý thì con người sẽ thực

hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, định hướng phát triển được rõ ràng…

2.7.3.5. Ứng dụng phạm trù “Bản chất và hiện tượng”

“Bản chất” là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên,

tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật.

“Hiện tượng” là hình thức biển hiện ra bên ngồi của bản chất. Bản chất

và hiện tượng có mối quan hệ biện chứng với nhau và có sự thống nhất của hai

mặt đối lập.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên là một đơn vị được

thành lập thực hiện một số công tác quản lý nhà nước về đất đai như vậy bản chất

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã là để phục vụ nhà nước và nhân

dân, giúp nhà nước quản lý đất đai một cách hiệu quả, giúp nhân dân thuận tiện

trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

Trong q trình hoạt động của Văn phòng có thể có những hiện tượng tiêu

cực xảy ra như: quản lý lệch hướng với nhiệm vụ chính, cán bộ nhân viên hạch

sách với nhân dân…tất cả những biểu hiện này chỉ là những hiện tượng nhất thời,

nó mâu thuẫn với bản chất và không đúng với bản chất của Văn phòng.

Như vậy, để thực hiện hiệu quả cơng việc của Văn phòng thì người lãnh

đạo cần nắm rõ bản chất của đơn vị mình lãnh đạo, từ đó quản trị nhân sự và đào

tạo cho nhân viên hiểu về lịch sử truyền thống, nguyên tác làm việc của đơn vị.

Nhân sự được học về các quy chế, quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối

với đơn vị, học về cơ cấu tổ chức, các chức danh chủ chốt của đơn vị và biết

những người đảm nhận những đơn vị đó. Nhân viên phải học cách ăn nói, cách

tiếp xúc, xử sự trong quan hệ với mọi người trong đơn vị, với cấp trên, với đối

tác…tất cả những yêu cầu đó rất cần thiết đối với một nhân viên nhằm tạo ra một

phong cách lao động kỷ luật làm việc, lối ứng xử đúng đắn; đặc biệt hình thành lối

tư duy hết sức khoa học, tiến bộ, tránh được những suy nghỉ duy tâm, duy ý chí.

2.7.3.6. Ứng dụng phạm trù “Khả năng và hiện thực”

“Khả năng” là cái hiện chưa xảy ra, nhưng sẽ xẩy ra khi có các điều kiện

thích hợp. Khả năng có hai chiều hướng đó là khả năng tốt và khả năng xấu.

“Hiện thực” là cái đang có, đang tồn tại một cách thực sự.26Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên có nhiệm vụ thực

hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và là một đơn vị sự nghiệp có

thu. Vậy “Khả năng” ở đây chính là khả năng có thể thực hiện tốt hoặc không tốt

nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và khả năng đạt được doanh thu đã đề ra

trong năm 2018 (tăng 5% so với 2017), còn “Hiện thực” ở đây chính là những thứ

đang có của cơ quan như: con người, máy móc thiết bị, cơ sở vật chất, phần mềm

chuyên dụng…

Trong quá trình lãnh đạo, người lãnh đạo phải dựa trên cơ sở của cả hiện

thực và khả năng của đơn vị mình để có thể đưa ra các chủ trương, chính sách và

kế hoạch thực hiện một cách chính xác và có khả thi từ đó có thể tránh được

những khả năng xấu có thể xảy ra để kết quả cuối cùng là hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao, tăng cường doanh thu của đơn vị và nâng cao đời sống của cán bộ…

2.8. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Un.

2.8.1. Tăng cường cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động trong đơn vị là

rất cần thiết. Trong đó, cần giáo dục, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước; cơng tác giáo dục phải kết hợp với các biện

pháp nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, từ đó người lao động sẽ thực

hiện đúng, đầy đủ các chỉ đạo của lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Qua đó,

nhiệm vụ chung của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã sẽ được thực

hiện một cách có hiệu quả.

2.8.2. Đổi mới tư tuy trong công tác tuyển chọn đào tạo và bố trí

nguồn lực:

- Hàng năm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Un phải

có xây dựng kế hoạch về cơng tác tuyển dụng, công tác đào tạo và công tác đào

tạo lại. Trong đó, chú trọng cơng tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn nghiệp vụ cho

người lao động theo từng chuyên đề cụ thể, đối với những công việc mới cần phải

có hướng dẫn cụ thể và phải phổ biến rộng rãi đến cán bộ viên chức, người lao

động.

- Đối với đội ngũ tổ trưởng cần chọn những người có tay nghề khá, giỏi,

nắm vững lý thuyết và thực hành, có uy tín và có tâm huyết với đơn vị.

27- Đối với lao động trẻ cần có định hướng cụ thể, tạo điều kiện để người lao

động có cơ hội học tập và phát triển.

2.8.3. Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch:

Để đảm bảo năng suất và chất lượng hiệu quả thì trong cơng việc được lập

kế hoạch và được giám sát kế hoạch, đây là một trong những yếu tố quan trọng

trong quá trình sản xuất sản phẩm. Các tổ trưởng của từng tổ phải bám sát các

cơng trình và phải phản ánh trung thực kết quả thực hiện như: về tiến độ thực hiện,

chất lượng sản phẩm, những kiến nghị, đề nghị cho lãnh đạo phụ trách, từ đó có

những giải pháp điều chỉnh nguồn lực bổ sung cho phù hợp.

2.8.4. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

phải đúng thực tế:

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm

là điều kiện để mỗi các nhân nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được và những

hạn chế thiếu sót trong năm. Do đó, việc đánh giá phải thực chất, phản ánh đúng

kết quả, thể hiện đúng hạn chế để người lao động nhận thức được vấn đề, từ có có

kế hoạch, phương hướng khắc phục cho năm sau. Có như thế chất lượng thực

nhiệm vụ mới tăng lên.

2.8.5. Kịp thời khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc

và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đối với các cá nhân có thành tích trong cơng việc phải kịp thời tuyên

dương, khen thường để khích lệ tạo động lực cho các nhân đó tiếp tục phấn đấu

hơn nữa, đồng thời động lực cho các cá nhân khác phấn đấu. Tuy nhiên, đối với

các cá nhân vi phạm phải xử lý ngay để kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm, đồng

thời cũng làm gương cho những cá nhân khác.

2.8.6. Lãnh đạo cần gương mẫu, quan tâm chia sẻ đến người lao động

kịp thời:

Ngồi việc tuyển chọn, bộ trí nguồn lực hợp lý, để nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực thì lãnh đạo cơ quan phải phát huy tính gương mẫu, tiên phong, nói

phải đi đơi với làm để nêu gương. Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm đến

người lao động. Kịp thời thăm hỏi, động viên khi cấp dưới gặp khó khăn. Như vậy

sẽ tạo được tâm lý an tâm, gắn bó hơn với cơng việc với tổ chức.28KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Thực tế cho thấy việc vận dụng phép biện chứng duy vật vào công tác

quản lý Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã là phù hợp với tình hình phát

triển của địa phương.

Thơng qua việc vận dụng 02 nguyên lý, 03 quy luật và 06 cặp phạm trù đã

giải quyết được một số vấn đề cơ bản liên quan đến vấn đề nhân sự, khoa học công

nghệ và doanh thu của đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả về chất lẫn về lượng

của công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Tuy nhiên do đặc thù trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thay đổi

cơ chế, chính sách nên việc vận dụng phép biện chứng duy vật vẫn chưa đáp ứng

và phát huy được hết hiệu quả. Cụ thể: Doanh thu chủ yếu của Chi nhánh Văn

phòng đăng ký đất đai thị xã là từ các hoạt động dịch vụ, từ các cơng trình, dự án

do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất

đai thị xã chưa được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn giao thực hiện nhiều

nhiệm vụ trọng tâm gây ảnh hưởng đến nguồn thu; là một đơn vị hành chính sự

nghiệp tự chủ tài chính nên việc đào tạo và nâng cao trình độ lý luận chính trị còn

hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của đơn vị. Đồng thời, công tác thi đua khen

thưởng còn hạn chế (chủ yếu chỉ ưu tiên xem xét khen thưởng đối với các cán bộ

đã có biên chế) làm cho viên chức lao động thiếu động lực phấn đấu.

2. Kiến nghị:

Trong việc quản lý nhân sự phải vận dụng triệt để phép duy vật biện

chứng, phải có biện pháp quản lý hiệu quả và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; công tác tuyển dụng, sử dụng lao động

phải được rà sốt kỹ càng, đối với lao động trình độ chun mơn chưa đồng đều

với mặt bằng chung thì phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để theo kịp quá trình

phát triển, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của đơn vị. Song song đó, cần ưu tiên quan

tâm đến cơng tác đào tạo trình độ chun mơn, trình độ lý luận chính trị cho cán

bộ, cơng chức, viên chức của đơn vị.

Cần đầu tư về máy móc thiết bị, tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ

cho các chi nhánh Văn phòng nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc ứng29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 1. Mối quan hệ giữa trình độ với doanh thu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×