1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.7: Phương pháp thực hiện các test đưa ra để đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội

Bảng 3.7: Phương pháp thực hiện các test đưa ra để đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4. Ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành

tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc

Sơn – Hà Nội.

3.4.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm

Trước khi ứng dụng các bài tập đã lựa chọn cho đối tượng thực nghiệm,

chúng tôi đã đánh giá đối tượng trước thực nghiệm. Kết quả thu được trình

bày ở bảng 3.8

Bảng 3.8. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm

( nA = nB = 35)

Test

Nhómà (cm)Bật cao tại chỗ(cm)

Đối chứngThực nghiệmĐối chứngThực nghiệm28,3627,6083,2084,800,1000,1090,0880,074ttính0,2770,340tbảng1,9601,960P≥0,05≥0,05Nhìn vào bảng 3.8 cho ta thấy:

- Thành tích trung bình Bật cao tại chỗ (cm) của nhóm đối chứng là

28,36(cm), của nhóm thực nghiệm 27,60(cm) với ttính= 0,277
ngưỡng xác suất p≥0,05.

- Thành tích Nhảy cao có đà (cm) của nhóm đối chứng là 83,20(cm),

của nhóm thực nghiệm 84,80 (cm) với với ttính= 0,340
xác suất p ≥ 0,05. Như vậy sự khác biệt thành tích của 2 nhóm là tương

đương nhau.- Như vậy, chúng tơi khẳng định trước thực nghiệm trình độ thể lực

chun mơn của 2 nhóm là tương đương nhau.

3.4.2. Kế hoạch thực nghiệm

Để đánh giá hiệu quả của các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy

trong quá trình giảng dạy chúng tôi lấy 70 học sinh nữ khối 11 trường THPT

Sóc Sơn – Hà Nội, sau đó tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 2

nhóm. Sau đó, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trong thời gian là 7 tuần, mỗi

tuần có 3 buổi (các buổi chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7), mỗi buổi 45 phút trong đó

phần cơ bản chiếm 30 phút. Tổng số buổi tập trong 7 tuần là 21 buổi gồm 21

giáo án:

- 1 giáo án kiểm tra ban đầu.

- 19 giáo án tập luyện.

- 1 giáo án kiểm tra kết thúc.

Nhóm 1: Nhóm đối chứng A gồm 35 em học sinh tập các bài tập với

nội dung chính là các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trong Nhảy cao

thông thường theo phương pháp chương trình của nhà trường.

Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm B gồm 35 em học sinh tập theo bài và

phương pháp mà chúng tôi lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh giậm nhảy

trong Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn

– Hà Nội.

3.4.3. Tiến trình thực nghiệm

Để cho quá trình thực nghiệm thu được kết quả cao và tiến hành nhanh

chóng. Căn cứ vào trình độ đối tượng, căn cứ vào nội dung, mục đích, khối

lượng, yêu cầu của bài tập. Đồng thời căn cứ vào quỹ thời gian và chương

trình đào tạo. Mặt khác thông qua tham khảo ý kiến của các thầy cơ giáo

trong trường.

Chúng tơi đã xây dựng tiến trình thực nghiệm, được xây đựng ở bảng 3.937Bảng 3.9. Tiến trình giảng dạy

T

TTuần I

Giáo án1IIIIIIVVVIVII2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Bài tập2Chạy 30m xuất phát cao3Cõng bạn đứng lên ngồi xuống4Bật cao tại chỗ5Đứng tại chỗ đá lăng trước, đá lăng

sau, lăng sang ngang+6Nhảy dây bằng một chân (chân

giậm)+7Chạy đà chếch giậm nhảy kết hợp

với đánh tay dơi xuống8Nhảy lò cò bằng chân giậm9Chạy zích zắc (dẻo khớp hông)10Gánh tạ 10-15kg chạy nâng cao đùi

tại chỗKiểm tra ban đầuGánh tạ 10-15kg đứng lên ngồi

xuống+ +++++ +++

++++++++ ++++ ++++ + +++++

++

++

++++++++++++++++

++

++Kiểm tra kết thúc1383.4.4. Kết quả sau thực nghiệm

Từtổ chức thực nghiệm chúng tôi đã đánh giá, kiểm tra hiệu quả các bài tập

ứng dụng.39

Bảng 3.10. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm

(nA = nB = 35)

Test

Nhómó đàBật cao tại chỗ

(cm)

Đối chứngThực nghiệmĐối chứngThực nghiệm35,5237,5693,00104,200,0410,0400,0450,046ttính2,9993,260tbảng1,9601,960P≤0,05≤0,05Nhìn vào bảng 3.10 cho ta thấy:

- Thành tích trung bình Bật cao tại chỗ (cm) của nhóm đối chứng

là35,52(cm), của nhóm thực nghiệm 37,56(cm) với ttính=2,999 >tbảng=1,960.

Sự khác biệt rất có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất P≤0,05.

- Thành tích Nhảy cao có đà (cm) của nhóm đối chứng là 103,00(cm),

của nhóm thực nghiệm 114,20(cm) với với ttính = 3,260 > tbảng=1,960.Sự khác

biệt rất có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất P ≤0,05.

Từ kết quả trên ta có thể kết luận giữa nhóm đối chứng và nhóm thực

nghiệm có ý nghĩa ở ngưỡng P ≤0,05.

Sau 7 tuần thực nghiệm, kết quả thu được là nhóm thực nghiệm có hiệu

quả hơn vì có thành tích bật cao tại chỗ và nhảy cao có đà tốt hơn. Qua đó,chúng tơi nhận thấy rằng các bài tập đã được lựa chọn có đủ độ tin cậy để có

thể áp dụng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội.

Từ kết quả nghiên cứu đã chứng minh việc vận dụng các bài tập bổ trợ

đã đem lại hiệu quả. Đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất P < 0,05.

Để giúp chúng ta thấy rõ hơn sự phát triển thành tích của của các test,

chúng tôi biểu diễn ở các biểu đồ dưới đây.

Biểu đồ 3.1. Kết quả kiểm tra bật cao tại chỗ và nhảy cao có đà trước

thực nghiệmBiểu đồ 3.2. Kết quả kiểm tra bật cao tại chỗ và nhảy cao có đà sau thực

nghiệmKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số kết luận sau:

Thực trạng việc lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy cho

học sinh nữ khối 11 trường TPHT Sóc Sơn – Hà Nội còn nhiều hạn chế nên

thành tích chưa cao.

Sau thời gian nghiên cứu tại trường THPT Sóc Sơn – Hà Nộichúng tôi

đã lựa chọn được hệ thống bài tập hợp lý, ứng dụng vào tập luyện cho học

sinh nên thành tích của các em đã nâng cao rõ rệt, các bài tập đó là:

1.Gánh tạ 10 - 15kg đứng lên ngồi xuống(số lần/s).

2.Chạy 30m xuất phát cao(s).

3.Cõng bạn đứng lên ngồi xuống(số lần/s).

4.Bật cao tại chỗ(cm).

5.Đứng tại chỗ đá lăng trước, lăng sau, lăng sang ngang(số lần).

6.Nhảy dây bằng một chân (chân giậm)(số lần/s).

7.Chạy đà chếch giậm nhảy kết hợp với đánh tay rơi xuống (khơng qua

xà)(số lần).

8.Nhảy lò cò bằng chân giậm (15m/l lần)(s).

9.Chạy zích zắc (dẻo khớp hơng)(s).

10. Gánh tạ 10 - 15kg chạy nâng cao dùi tại chỗ(số lần/s).

Qua quá trình thực nghiệm sư phạm với thời gian 7 tuần, các bài tập mà

chúng tôi lựa chọn ứng dụng trong giảng dạy môn nhảy cao nằm nghiêng cho

học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội đã tỏ ra tính hiệu quả,

thể hiện ở sự khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng về thành tích các

test kiểm tra đã có sự tiến bộ rõ rệt.2.Kiến nghị.

Qua thời gian nghiên cứu, chúng tơi có kiến nghị sau:

Những bài tập chúng tôi đã lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh giậm

nhảy, để nâng cao thành tích Nhảy cao cho nữ học sinh khối 11 Trường

THPT Sóc Sơn – Hà Nộiđã có hiệu quả rõ rệt. Chúng tơi đề nghị các thầy, cơ

giáo có thể sử dụng các bài tập đã chọn cho các lớp trong trường để nâng cao

thành tích Nhảy cao cho các em.

Ngồi ra, nhà trường cũng cần đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, sân bãi, để

các em có điều kiện tập luyện tốt hơn.

Đề nghị trường THPT Sóc Sơn – Hà Nộicho phép áp dụng hệ thống bài

tập mà đề tài đã lựa chọn vào chương trình giảng dạy cho các em trường

THPT Sóc Sơnnói riêng và các trường THPT khác nói chung, đồng thời các

cơ sở đào tạo khác tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành TW Đảng: Chỉ thị 36-CT/TW ban hành ngày 24/3/1994 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng khố VII về “công tác thể dục thể thao

trong giai đoạn mới”

2. Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền của “Thể thao trẻ” , NXB TDTT, TPHCM,

1989.

3. Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Anh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng,

Nguyễn Đại Dương, GV Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang

Hưng(2000), “Giáo trình Điền kinh dùng cho sinh viên các trường ĐH

TDTT”, NXB TDTT Hà Nội.

4. Chỉ thị 133/ TTg của Ban Bí thư TW Đảng ngày 7/8/1995.

5. Lưu Quang Hiệp – Phạm Thị Uyên, 2003, “Sinh lý TDTT”, NXB

TDTTHà Nội.

6. Hội nghị TW khóa VIII đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

7. Nguyễn Quang Hưng biên soạn ,2006, “Điền kinh trong trường phổ

thông”, NXB TDTT Hà Nội.

8. Vũ Đức Thu,1998, “Lý luận và phương pháp GDTC”, NXB TDTT.

9. Nguyễn Toán, TS Phạm Danh Tốn ,2006, “Lý luận và phươngpháp TDTT”,

NXB TDTT Hà Nội.

10. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ,2006, “Lý luận và phương phápGDTC trường

học”, NXB TDTT Hà Nội.

11. Văn kiện Đại Hội Đảng tồn quốc lần thứVII khẳng định: “Cơng tác

TDTT cần được coi trọng và nâng cao chất lượng GDTC trong các trường

học ”.

12. Nguyễn Đức Văn ,1978, “Toán học thống kê”, NXB TDTT Hà Nội

13. Lê Văn Xem ,2006, “Giáo trình tâm lý học TDTT”, NXB TDTT Hà Nội.PHỤ LỤC 1TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA GDTCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU PHỎNG VẤNKính gửi thầy (cơ):…………………………………………………….

Chức danh:………………………………………………………………….

Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………….

Để giúp cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu “Lựa chọn một số bài tập

phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng

cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội” xin thầy (cơ) vui

lòng nghiên cứu và trả lời giúp em những câu hỏi trong phiếu. Khi trả lời,

thầy cô đánh dấu (X) vào ô mà các thầy cô cho là cần thiết.

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Những yêu cầu của các bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy?

NỘI DUNG PHỎNG VẤN

Các bài tập tăng sức mạnh của chân giậm nhảy

Các bài tăng khả năng phối hợp chân giậm, chân

lăng và tay

Các bài tập giúp hoàn thiện kỹ thuật giậm nhảy

Các bài tập tăng sức mạnh , sức bền trong nhảy

caoTrả lời

Đồng ýKhông đồng ýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.7: Phương pháp thực hiện các test đưa ra để đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×