1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

học: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, người dạy, người học và

kết quả dạy học… Ngồi ra mơi trường dạy học cũng được coi là một yếu tố

bên ngoài. Mỗi yếu tố lại là một hệ thống độc lập tương đối.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp phải được thể hiện và cụ thể hoá đường lối, phương châm

giáo dục của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định chế giáo dục của ngành

trong quá trình quản lý. Muốn vậy phải xác định định hướng chiến lược phát

triển giáo dục hiện nay, các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến lược giáo dục

trong đó việc nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường là một trong những

yếu tố cấp bách cần được tập trung giải quyết.

Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nhằm đạt được mục tiêu

cuối cùng của quản lý HĐDH các môn KHTN theo định hướng phát triển năng

lực, đòi hỏi người Hiệu trưởng trường THPT phải tìm ra các biện pháp quản lý

của mình phù hợp, khả thi đề đạt kết quả cao nhất.

Tính thực tiễn của các biện pháp đòi hỏi phải tìm các biện pháp quản lý

phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tận dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài

lực, tin lực), môi trường của nhà trường THPT, của đặc thù của các môn

KHTN, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế của Bộ GD&ĐT.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Yêu cầu này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất có khả năng áp dụng vào

thực tiễn hoạt động quản lý của người Hiệu trưởng và cán bộ quản lý trường

THPT một cách thuận lợi, trở thành hiện thực và đem lại hiệu quả cao trong

việc thực hiện các chức năng quản lý của người Hiệu trưởng (lập kế hoạch, tổ

chức, chỉ đạo, kiểm tra).

Để đạt được điều này, khi xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính khoa

học, trong quy trình với các bước tiến hành cụ thể, chính xác.

Các biện pháp phải được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ

khách quan và có khả năng thực hiện cao.66Các biện pháp, phải được thực hiện một cách rộng rãi và được điều

chỉnh, để ngày càng hoàn thiện.

3.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo

định hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông thành

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý về quản lý hoạt động dạy học

các môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực

3.2.1.1. Mục tiêu

Làm thay đổi những tư tưởng, cách nghĩ truyền thống (đổi mới tư duy)

về chất lượng giảng dạy và quản lý HĐDH các môn KHTN theo định hướng

phát triển năng lực của đội ngũ CBQL. Nâng cao năng lực quản lý HĐDH các

môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực cho CBQL ở các nhà trường

một cách bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo

dục; Quản lý theo cả quá trình, tại mọi thời điểm thay vì quản lý thiếu đồng bộ,

nặng tính hành chính, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của GV và

HS như hiện nay.

3.2.1.2. Nội dung và tổ chức thực hiện

Tiến hành quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước,

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về

công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV;

Nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn và

kỹ năng quản lý HĐDH, từ đó xác định trách nhiệm của mình đối với việc tự

học và phấn đấu rèn luyện thường xuyên đối với việc nâng cao năng lực, kỹ

năng quản lý HĐDH các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực;

Nhận thức đúng vai trò chủ đạo quyết định chất lượng giáo dục của đội

ngũ GV, nắm rõ được xu thế phát triển của giáo dục phổ thông và yêu cầu của

xã hội, của địa phương đối với chất lượng giáo dục bậc THPT, từ đó nâng cao

trách nhiệm trong việc quản lý HĐDH nhằm đạt tới chất lượng và hiệu quả.

67Tham mưu với Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu tổ chức bồi dưỡng năng lực,

kỹ năng và nghiệp vụ quản lý HĐDH cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của

các nhà trường, giúp các CBQL thấy rõ yêu cầu dạy học theo định hướng phát

triển năng lực, các đặc trưng của dạy học theo định hướng phát triển năng lực,

trách nhiệm và các việc cần làm để quản lý được HĐDH các môn KHTN theo

đúng yêu cầu;

Tổ chức cho Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Lai Châu giao lưu,

học tập và trao đổi kinh nghiệm với các trường THPT có chất lượng giáo dục

tốt trong và ngoài địa bàn tỉnh Lai Châu;

CBQL tự bồi dưỡng để nâng tư duy ở trình độ thói quen, kinh nghiệm

thực tế lên trình độ tư duy lý luận, tư duy khoa học, từ đó có khả năng nhạy

bén, linh hoạt, tạo uy tín trong phong cách quản lý. Nâng cao ý thức trách

nhiệm đối với mối quan hệ trong cơng việc, ln tìm cách thấu hiểu giáo viên

để đưa ra quyết định quản lý phù hợp.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng phải nhận thức sâu sắc về mục tiêu, phải nắm vững việc đổi

mới PPDH, phải am hiểu về HĐDH theo định hướng phát triển năng lực;

Hiệu trưởng lập kế hoạch cụ thể cho mình và các phó hiệu trưởng trong

việc tuyên truyền, bồi dưỡng, để nâng cao nhận thức về HĐDH theo định

hướng phát triển năng lực cho cán bộ, GV trong nhà trường;

CBQL phải cầu thị học hỏi, thực sự tiên phong gương mẫu để GV và HS

học tập, noi gương. Phải thường xuyên gần gũi, nói chuyện, tìm hiểu nguyện

vọng của GV để rút ngắn khoảng cách giữa lãnh đạo với nhân viên.

3.2.2. Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng dạy học các môn khoa học tự

nhiên theo định hướng phát triển năng lực cho giáo viên

3.2.2.1. Mục tiêu

Giúp cho GV luôn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ thích ứng và

phù hợp với quá trình đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học

các mơn KHTN theo định hướng phát triển năng lực trong giai đoạn hiện nay.

68Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng nhằm giúp GV có hiểu biết sâu sắc

về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển

năng lực HS, có kỹ năng chuyển đổi phương thức từ chương trình giáo dục tiếp

cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học.

Tạo ra những nguồn lực, phương hướng, bước đi trong cơng tác bồi

dưỡng trình độ chun môn cho GV, nhất là bồi dưỡng cho GV nắm vững

chương trình, PPDH, HTTC dạy học, chuẩn kiến thức và kỹ năng theo định

hướng phát triển năng lực HS.

3.2.2.2. Nội dung và tổ chức thực hiện

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Hiệu trưởng nghiên cứu kĩ nội dung

văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm, nhất là những văn

bản hướng dẫn về việc đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực,

đồng thời thông báo những tin cần thiết về chương trình tập huấn, bồi dưỡng

GV của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo để GV lựa chọn nội dung, thời điểm tập

huấn, bồi dưỡng thích hợp.

Đầu năm học, Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, GV tham

gia các lớp, các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chun mơn do

các cơ quan, ban ngành tổ chức… có kế hoạch mời chun gia, các thầy cơ

giáo có hiểu biết, kinh nghiệm dạy học theo định hướng phát triển năng lực về

trường cùng tham luận, trao đổi kinh nghiệm... Trong kế hoạch, phải thể hiện rõ

thời gian, kinh phí, nội dung thực hiện;

Nhà trường tổ chức cho đội ngũ GV học tập chính trị, tư tưởng và đạo

đức Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ

năm học, qua các đợt học tập, các lớp tập huấn, GV phải viết thu hoạch của bản

thân, nêu được nhận thức của mình về những nội dung đã được học, đã được

tập huấn để phục vụ cho cơng tác giảng dạy của mình;69Cử GV nòng cốt đi tham dự các lớp, các đợt bồi dưỡng về dạy học theo

định hướng phát triển năng lực do Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Sau khi

tham dự phải tổ tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn giúp đỡ GV trong nhà

trường áp dụng;

Tổ chức hội thảo cấp trường chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

theo dạy học theo định hướng phát triển năng lực nhằm cung cấp cho GV kinh

nghiệm trong soạn bài, lên lớp.

Tổ chức tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trường bạn.

Nhà trường giao cho các Tổ chuyên môn tự tổ chức giao lưu tại trường, mời

các trường bạn, với phương châm cùng nhau chia sẻ. Những buổi giao lưu kiểu

này có tác dụng hơn vì tại đây mọi người được hỏi những cái cần hỏi, những

điều thực tế khúc mắc trong giảng dạy, không cao siêu nên hết sức thiết thực.

- Tiếp tục bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cốt cán ở các trường. Bồi

dưỡng GV kế cận dạy các lớp cuối cấp, phân công trách nhiệm cho GV có thâm

niên kiềm cặp. Tạo điều kiện cho GV tư học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ

chun mơn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân

giao phó.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện

Cần có sự hỗ trợ quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, lãnh

đạo các cơ quan cấp trên tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt vai trò đào

tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy

học trong nhà trường ngày càng có hiệu quả và có chất lượng.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của CBQL về công tác bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ cho GV.

Cung cấp đầy đủ thông tin, tài kiệu chế độ chính sách bồi dưỡng chuyên

môn nghiệp vụ cho GV.

Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên những GV

tự học tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục HS.

703.2.3. Lập kế hoạch hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo định

hướng phát triển năng lực

3.2.3.1. Mục tiêu

Đảm bảo thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học các môn KHTN theo

định hướng phát triển năng lực theo tinh thần đổi mới và yêu cầu của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. Giúp cho CBQL dễ dàng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn của từng GV dạy các môn KHTN để kịp thời phát hiện và xử lý

những sai phạm, lệch lạc trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình dạy

học các mơn KHTN theo định hướng phát triển năng lực.

3.2.3.2. Nội dung và tổ chức thực hiện

Vào đầu năm học, Hiệu trưởng tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, GV

Chỉ thị nhiệm vụ năm học, triển khai kế hoạch năm học, kế hoạch chun mơn

và u cầu các tổ nhóm chun mơn, các bộ phận cơng tác liên quan cụ thể hóa

các kế hoạch của nhà trường. Huy động đội ngũ GV dạy các môn KHTN tham

gia xây dựng kế hoạch dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển

năng lực HS trên cơ sở nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT và kế hoạch

thời gian năm học của UBND tỉnh Lai Châu. Kế hoạch dạy học của bộ môn ở

từng khối lớp được chia thành các chủ đề dạy học. Mỗi chủ đề có lựa chọn nội

dung, phương pháp, cách thức thực hiện, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả

dạy học nhằm đảm bảo được mục tiêu dạy học các môn KHTN: Phát triển

những năng lực chung cốt lõi; kiến thức, kĩ năng, thái độ; phát triển khả năng

giải quyết các vấn đề tích hợp liên môn giữa các mơn KHTN và các mơn học

khác; có cái nhìn tổng quát về những ngành nghề kiên quan đến các môn

KHTN làm cơ sở định hướng nghề nghiệp tương lai.

Lập Kế hoạch dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng

lực được xây dựng theo hướng mở, phải thông qua tổ chuyên môn và được

Hiệu trưởng phê duyệt trước khi đưa vào thực hiện. Kế hoạch dạy học phù hợp

với các đối tương HS, vận dụng linh hoạt các kỹ thuật dạy học tích cực, hiệu71quả trong một bài dạy hoặc một chủ đề dạy học. Nghiêm túc thực hiện việc xây

dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ và được thống nhất thực

hiện ở tổ chuyên môn trường. Nội dung kiểm tra đánh giá cần dựa vào chuẩn

kiến thức, kỹ năng, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận

dụng kiến thức.

Ban Giám hiệu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chuyên môn lập kế hoạch

cụ thể thống nhất về mục tiêu, nội dung thực hiện và phương pháp, HTTC dạy

học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực. Đề ra các quy định cụ

thể, yêu cầu rõ ràng về việc lập kế hoạch giảng dạy các môn KHTN theo định

hướng phát triển năng lực của cá nhân; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch

dạy học đã được phê duyệt, bao gồm:

+ Chỉ đạo GV đổi mới công tác soạn giáo án: Chỉ đạo GV đổi mới ngay

từ khâu xác định mục tiêu bài dạy. Mục tiêu phải thể hiện rõ mức năng lực mà

HS cần đạt được sau bài học. Soạn giáo án phải thực hiện theo hướng thiết kế

các hoạt động của HS, yêu cầu các hoạt động phải vừa sức, sát với đối tượng

HS. Trong giáo án cần thiết kế các câu hỏi có tính gợi mở, dẫn dắt HS khám

phá kiến thức, phát hiện, củng cố sâu kiến thức. Quan tâm chỉ đạo việc đưa nội

dung tích hợp các kiến thức, phát triển năng lực vận dụng kiến thức KHTN vào

thực tiễn cho HS.

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện HĐDH theo hướng phát triển năng lực

người học: Chỉ đạo GV dạy học thông qua các hoạt động và bằng hoạt động,

quản lý bao quát tất cả các HS trong lớp, giao nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu HS

tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ học tập trước tập thể lớp; nhất là các hoạt

động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp và dạy học gắn với sản xuất kinh

doanh tai địa phương tạo cơ hội cho HS tham gia vào các hoạt động học tập,

gắn nội dung dạy học với những tình huống thực tiễn. Các trường cần tiếp tục

triển khai nội dung khai thác thí nghiệm, thực hành đối với các mơn Vật lý,

Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh và xây dựng hệ thống

ngân hàng đề kiểm tra bộ mơn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

72+ Chỉ đạo GV thực hiện đổi mới PPDH từ chương trình giáo dục tiếp cận

nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến

việc HS học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc

học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện chuyển từ phương pháp dạy học

theo lối "truyền thụ một chiều" sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn

luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Tăng cường việc học tập

trong nhóm, đổi mới quan hệ GV - HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan

trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và

kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập

tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và

phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm

thơng tin...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo

của tư duy. Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và

phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ

phương pháp nào cũng phải đảm bảo được ngun tắc “HS tự mình hồn thành

nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của GV.

Phát huy vai trò KT- ĐG trong quản lý HĐDH các môn KHTN theo định

hướng phát triển năng lực như:

+ Xây dựng nội quy, quy chế chuyên môn trong nhà trường, kỉ luật lao

động; gắn hoạt động dạy học của GV với quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm

nghề nghiệp;

+ Quy định rõ ràng về mức độ kỉ luật GV khi không thực hiện đầy đủ và

nghiêm túc kế hoạch dạy học, nền nếp lên lớp;

+ Phân công Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra,

duyệt kế hoạch, kiểm tra sổ đăng kí giảng dạy, sổ ghi đầu bài lớp, vở ghi chép

và phỏng vấn phụ huynh, HS để nắm tiến độ về thực hiện nội dung, chương

trình dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực. Kiểm tra kế

73hoạch giảng dạy của GV, sổ ghi đầu bài, vở ghi HS hàng tuần để nắm tiến độ

thực hiện kế hoạch bộ môn;

+ Chỉ đạo GV đổi mới KTĐG kết quả học tập theo hướng phát triển năng

lực: Thiết kế đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học, gắn vận

dụng kiến thức với giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống, tăng

cường các câu hỏi mở để HS rèn luyện khả năng phân tích, bình luận, trình bày

chính kiến của mình về các vấn đề KHTN; Xây dựng thư viện đề thi, ngân hàng

câu hỏi trên Website nhà trường để HS rèn kỹ năng ứng dụng CNTT trong học

tập và KTĐG; chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng ngân hàng đề; chỉ đạo GV

xây dựng công cụ đánh giá năng lực HS thông qua các đề thi, bài tập, thực hiện

nghiêm túc việc xây dựng đề thi, KT theo ma trận; kết hợp hợp lý giữa hình

thức tự luận và trắc nghiệm trong KT ĐG

Quản lý tốt các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH các môn

KHTN theo định hướng phát triển năng lực, phát huy những mặt mạnh, khắc

phục những nhược điểm, hạn chế để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

toàn diện trong nhà trường.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng cần đặc biệt quan tâm, có sự phân cơng quản lý và thống

nhất trong hội đồng sư phạm về lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và KT-ĐG hoạt

động dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực.

Hiệu trưởng nhà trường cần phải quan tâm đến các điều kiện thiết yếu

như: Quán triệt để GV nắm vững nhiệm vụ năm học, mục tiêu môn học, phân

công chuyên môn hợp lí, quản lí tốt các mặt công tác liên quan đến hoạt động

dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực và các điều kiện

phục vụ hoạt động dạy học các mơn KHTN.

- CBQL có biểu hiện: năng lực chun mơn, có phẩm chất đạo đức, có

khả năng phát triển.743.2.4. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn về dạy học theo định hướng phát triển

năng lực theo hướng nghiên cứu bài học ở tổ tự nhiên

3.2.4.1. Mục tiêu

Xây dựng Tổ chuyên môn thực sự là nơi diễn ra hoạt động chun mơn

sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phấn đấu vươn lên của mỗi thành viên

trong hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn là một giải pháp

quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy học các môn KHTN trong các trường

THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

3.2.4.2. Nội dung và tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

- Lập kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên

cứu bài học, dạy học theo chủ đề, chuyên đề thảo luận các vấn đề, các nội dung

khó khi dạy các mơn KHTN theo định hướng phát triển năng lực, rút kinh

nghiệm trong toàn tổ, qua đó xác định mục đích, mục tiêu giảng dạy mơn

KHTN cần đạt được qua buổi họp đó, xác định những vấn đề khó khăn gặp

phải khi dạy các mơn KHTN theo định hướng phát triển năng lực.

- Tổ chức thảo luận, xây dựng các tiêu chí đánh giá kế hoạch dạy học,

đánh giá giờ dạy theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá,

thống nhất tổ chức thực hiện trong tổ chuyên môn để giáo viên vận dụng phù

hợp với từng lớp, từng môn học.

- Hiệu trưởng chỉ đạo Tổ chuyên môn chú trọng tất cả các khâu trong

quy trình hoạt động: xác định những yêu cầu kế hoạch dạy học theo định hướng

phát triển năng lực, bàn bạc, xây dựng thiết kế giáo án mẫu theo hướng dẫn, tài

liệu tập huấn về dạy học theo định hướng phát triển năng lực, lần lượt cử GV

dạy thử nghiệm và tập thể dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm, so sánh với bài dạy

trước đó để thấy mặt tiến bộ và hạn chế....

- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn tổ chức trao đổi về PPDH , HTTC dạy học

theo dạy học theo định hướng phát triển năng lực, xác định phạm vi kiến thức

75cơ bản, mục đích cần đạt được (kiến thức, kỹ năng áp dụng…), trao đổi về cách

dạy các bài khó, khai thác SGK, tài liệu tham khảo, chuẩn bị các trang thiết bị

cần thiết.

- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần một lần, một tháng dành

một buổi sinh hoạt chỉ tập trung vào việc thảo luận trao đổi về đổi mới

PPDH , HTTC dạy học theo dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Nội

dung và hình thức sinh hoạt góp phần đảm bảo kỷ cương nề nếp và nâng cao

chất lượng dạy học, cụ thể:

+ Phản ánh những tiết khó trong phân phối chương trình.

+ Dự giờ, đánh giá, góp ý giờ dạy.

+ Hội thảo các chuyên đề như: Dạy học theo phương định hướng phát

triển năng lực, chuyên đề đổi mới PPDH, HTTC dạy học, chuyên đề bồi dưỡng

HS giỏi. Tổ trưởng cử GV có năng lực chuyên mơn vững vàng dạy thử nghiệm,

tổ góp ý cùng tìm ra hướng đi phù hợp.

+ Góp ý xây dựng soạn giáo án chung với những tiết khó.

+ Khuyến khích GV sử dụng và tự làm đồ dụng dạy học, tự trích một

phần quỹ lương để mua tài liệu có nội dung phù hợp với bộ môn.

+ Quy định viết sáng kiến kinh nghiệm là một tiêu chí trong đánh giá thi

đua của GV. Đề tài có thể là một tiết dạy mà GV cho là thành công…

- Chỉ đạo các tổ, nhóm chun mơn tổ chức cho GV cùng soạn từ ba đến

năm tiết dạy học các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực, sau đó

đưa ra Tổ chun mơn bàn bạc, trao đổi, góp ý để cùng xây dựng giáo án mẫu.

Cử chọn GV dạy thử để tổ đóng góp ý kiến thống nhất, nếu cần có thể dạy lại.

Từ đó đưa ra các giáo án chuẩn, những tiết dạy mẫu mực, phát huy năng lực

HS. Cứ như thế, sau nhiều năm tích luỹ, cả tổ sẽ có bộ giáo án mẫu để tham

khảo, đồng thời các GV đều tham gia lao động trí tuệ và cảm thấy tự hào vì

nhìn thấy được thành quả do chính mình tạo ra.

76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×