1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học xã hội >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dựa trên cơ sở khung lý thuyết và thực trạng thí điểm mơ hình dạy học

mới, luận văn đã đề xuất được 5 biện pháp quản lý HĐDH các môn KHTN theo

định hướng phát triển năng lực đó là:

1. Nâng cao nhận thức cho CBQL về quản lý hoạt động dạy học các môn

khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực

2. Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng dạy học các môn khoa học tự

nhiên theo định hướng phát triển năng lực cho giáo viên

3. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên

theo định hướng phát triển năng lực

4. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn về dạy học theo định hướng phát triển

năng lực theo hướng nghiên cứu bài học ở tổ tự nhiên

5. Tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học các môn khoa học

tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực.

Các biện pháp đề xuất đã được khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính

khả thi cao.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với UBND tỉnh Lai Châu

Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang TBDH hiện đại cho các nhà

trường; đầu tư xây dựng các phòng học hiện đại, phòng thư viện, phòng học

thực hành, phòng thí nghiệm để GV, HS có điều kiện thực hành, thực tập, đổi

mới PPDH góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

- Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà trường, tăng cường tính tự chủ và

tự chịu trách nhiệm cho Hiệu trưởng nhà trường, để Hiệu trưởng được quyền

tuyển chọn, thuyên chuyển, tiếp nhận GV.

- Tăng cường tham mưu với UBND tỉnh để đầu tư cơ sở vật chất và trang

thiết bị ngày càng hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tăng cường bồi dưỡng đổi mới PPDH và KT-ĐG kết quả học tập, bồi

dưỡng phương pháp quản lý cho CBQL nhà trường theo định hướng phát triển

năng lực HS.

862.2. Khuyến nghị với Trường Trung học phổ thơng

CBQL, GV cần có nhận thức sâu sắc và đầy đủ về HĐDH các môn

KHTN theo định hướng phát triển năng lực.

Nhà trường cần tăng cường seminar bài học về dạy học theo mô hình

trường học mới để nâng cao năng lực cho GV về HĐDH các môn KHTN theo

định hướng phát triển năng lực.

GV phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi để chuyển đổi thành công HĐDH

các môn KHTN theo định hướng phát triển năng lực

Nhà trường cần làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, cha mẹ HS để

tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm cho HS.

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để nâng cấp CSVC đáp ứng

yêu cầu đổi mới dạy học.87TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Đào Thị Ngọc Anh (2017), "Bản chất quá trình dạy học, trong các tư tưởng,

lý thuyết giáo dục nước ngoài xưa và nay", Tạp chí giáo dục số 399.2.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết

số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện GD Việt Nam, ban hành ngày

4 tháng 11 năm 2013.3.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.4.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.5.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.6.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội

nghị lần thứ 2 BCH TW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.7.Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội

nghị lần thứ 6 BCH TW khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.8.Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm QLGD, Trường CBQL

ĐTTW1, Hà Nội.9.Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức và QL, NXB thống kê.10. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quang

Kính, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực QL nhà

trường, NXB chính trị quốc gia Hà Nội.

11. Bộ GD và Đào tạo (2007), Những vấn đề chung về đổi mới GD THPT,

NXB GD, Việt Nam.

12. Bộ GD và Đào tạo (2009), Quy định chuẩn nghề nghiệp GV trung học cơ

sở, GV trung học phổ thông, ban hành theo thông tư số: 30/2009/TTBGDĐT ngày 22 tháng 20 năm 2009.

13. Bộ GD và Đào tạo (2009), Tài liệu Hướng dẫn DH theo chuẩn kiến thức

kỹ năng trong chương trình GD phổ thông.

8814. Bộ GD và Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ

thơng có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.

15. Bộ GD và Đào tạo (2011), Qui chế đánh giá, xếp loại HS trung học cơ sở

và HS trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TTBGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

16. Charles Lusthaus, Marie-hélène Adrien, Mark Perstinger (1999), Capacity

development: definitions, issues and implications for planning, monitoring

and evaluation, Universalia Occasional Paper No 35, pp.5

17. Chính phủ (2014), Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị

quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, tồn diện GD và

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

18. Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Đại Cương về quản lý Đề cương về bài giảng cao học. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

19. Phạm Khắc Chương (1990). J.A. Cômenxki -Nhà sư phạm lỗi lạc. NXB

Giáo dục.

20. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2015), Quản lý nhà trường, bài giảng dành cho

học viên cao học, Học viện QLGD.

21. Nguyễn Thanh Huyền (2014), DH môn Công nghệ ở trường phổ thông

theo định hướng phát triển năng lực người học, Luận văn Thạc sỹ.

22. Trần Kiểm (1990), Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, Viện Khoa

học giáo dục, Hà Nội.

23. Trần Kiểm (2010), Tiếp cận hiện đại trong QL GD, NXB ĐHSP, Hà Nội.

24. Trần Kiểm (2012), Những vấn đề cơ bản của khoa học QL GD, NXB

ĐHSP, Hà Nội.

25. Nguyễn Văn Lê (1998), Khoa học QL nhà trường, NXB TPHCM.89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×