1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TÂP

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TÂP

Tải bản đầy đủ - 0trang

THPT Nguyễn TrãiĐề tài nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng duïngDạng 1: Xác định thời điểm vật qua một vị trí có li độ bất kỳ cho trước.

�Bài 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình v = 2  cos �0,5 t  �cm/s. Vào thời

6

điểm nào vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương của trục toa độ?

Hướng dẫn giải

v

A = max  4cm

B1: Vẽ vòng tròn lượng giác, kèm 3 trục giá trịB2 : Xác định vị trí đầu ứng với pha đầu    tại điểm V

6B3: Xác định góc quay    t 

, ứng với vị trí x = 2cm

32

3B4: Xác định được VI � t  s

�

 cm 2�

a) Vật qua x = 5 cm lần hai theo chiều dương, t1 = ?

b) Vật qua x = 5 cm lần 2001, t2 = ?

Hướng dẫn giải

Vật qua x = 5 cm lần một theo chiều dương:

�OM      7

1  M

0

1

6

6

Vật qua x = 5 cm lần hai theo chiều dương:

17

 17 1 17

 2  1  2 

� t2  2 

.

  s

66 2 12

b) Vật qua x = 5 cm lần 2001 sau lần 1 là 2000 lần,

ứng với sau thời gian 1000 chu kỳ (vì cứ 1 chu kỳ có 2

lần):2

7

t  t1  1000T  1  1000.

� t   1000 �1000, 6  s 

12Bài 5: Vật dđđh x  10 cos �2 t Bài 6: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4t +

vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương.

A) 9/8 s

B) 11/8 sC) 5/8 s

) cm. Thời điểm thứ 3

6D) 1,5 sHướng dẫn giải

- Vật qua x = 2 theo chiều dương là qua M2.

- Qua M2 lần thứ 3 ứng với vật quay được 2 vòng (qua 2

lần) và lần cuối cùng đi từ M0 đến M2.

-A3

- Góc qt  = 2.2 +

2M1

M0

x

OAM2Nhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 16THPT Nguyễn TrãiĐề tài nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng dụng

�t  11

 s8Bài 7: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(4t +

2009 vật qua vị trí x = 2cm.

A)12049

s

24B)12061

s

24C)12025

s

24

) cm. Thời điểm thứ

6D) Đáp án khácHướng dẫn giải

- Vật qua x =2 là qua M1 và M2.

- Vật quay 1 vòng (1 chu kỳ) qua x = 2cm là 2 lần.

- Qua lần thứ 2009 thì phải quay 1004 vòng rồi đi từ M 0

đến

M1. -A

-GócM1

M0

x

OAquét:

M2

  1004.2 

6



1 12049

�t 

 502  

s24

24

Bài 8: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cos(2t2010 vật qua vị trí v = -8 cm/s.

A) 1004,5 s

B) 1004 sC) 1005 s

) cm. Thời điểm thứ

6D) 1005,5 sHướng dẫn giảiM1v

4 3cm

- Ta có x  A2  ( )2  �

M0- Vì v < 0 nên vật qua M1 và M2

-A

- Qua lần thứ 2010 thì phải quay 1004 vòng rồi đi từ M 0

đến M2.

- Góc quét  = 1004.2 +   t = 1004,5 sx

OAM2Bài 9: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cos(2tvật qua vị trí có động năng bằng thế năng

A) 1/8 s

B) 1/16 sC) 1/24s

) cm. Thời điểm thứ nhất

3D) 1/32 sHướng dẫn giải

- Wđ = Wt

� Wt 1

A

W � x  �  �4 2cm

2

2Nhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 17THPT Nguyễn TrãiĐề tài nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng dụng

� có 4 vị trí M1, M2, M3, M4 trên đường tròn.- Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí W đ = Wt ứng với vật đi

M0 đến M4

- Góc quét  từ  

 1

  �t 

 s

3 4 12

 24Bài 10: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cos(2t) cm. Thời điểm thứ nhất

vật đi qua vị trí cân bằng là:

A)1

s

4B)1

s

2C)1

s

6D)1

s

3Hướng dẫn giải

- Vật đi qua VTCB, ứng với vật chuyển động tròn đều

qua M1 và M2.

- Vì  = 0, vật xuất phát từ M0 nên thời điểm thứ nhất vật

-A

qua VTCB ứng với vật qua M1.

- Khi đó bán kính qt 1 góc  = /2

�t M1

M0

x

O 1

 s

 4AM2* Bài tập tự giải�10 t  �cm. Xác định ly độ và

Bài 1. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos �

3

vận tốc của vật tại thời điểm t = 0,5s

ĐS: x= -2cm; v = 20  3 cm/st 

Bài 2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5 2 cos ��

�cm. Thời điểm nào

4�vật qua vị trí x = -5cm theo chiều dương

ĐS: t =1+2k(s) với k = 0, 1, 2, 3….

Bài 3: Vật dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(10cm. Thời gian vật điquãng đường s =12,5cm kể từ t = 0 là

A.sB *.sC.sD.sBài 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x= 6cos(2cm . Tính độ dàiquãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian t1= 1,5s đến t2=.

A. 50+5cmB.53cmC. 46cmD.* 66cmNhoùm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 18THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụng

Dạng 2: Xác định thời gian vật đi từ vị trí x1 đến xĐề tài nghiên cứu khoa2PHƯƠNG PHÁP

Từ phương trình đã cho vẽ vòng tròn lượng giác kèm 3 trục

- B1: Xác định vị trí x1, căn cứ vào dấu của v lấy diểm thứ I trên vòng tròn

- B2: Xác định vị trí x1, căn cứ vào dấu của v lấy điểm thứ II trên vòng tròn

- B3: Xác định góc quay tương ứng



- B4: Từ công thức   .t � t * Bài tập mẫuBài 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos  t    cm. Tính thời gian ngắn

nhất để vật vật đi từ:

a/Vị trí cân bằng điến vị trí x =A

2b/ Vị trí cân bằng điến vị trí x =c/ Vị trí cân bằng điến vị trí x =A 3

2d/ Vị trí cân bằng điến vị trí x = AA 2

2Hướng dẫn giải

Thực hiện theo trình tự các bước chungTa/ Góc quay:   t  26 

12

6

Tb/ Theo trình tự các bước ta có vòng tròn lượng giác, kèm 3 trục

- Từ vị trí cân bằng đến x =A 3

2- Trên vòng tròn từ M đến N



T 4 

- Góc quay   � t 

2

6

4

T

c/ Tượng tự ta có vòng tròn lượng giác và 3 truc

A 3

- Từ vị trí cân bằng đến x =

2

- Tương ứng hai vị trí M, N trên vòng tròn- Góc quay tương ứng  

3

T

 3 

- Thời gian t 

2 6TNhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 19THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngĐề tài nghiên cứu khoad/ Tượng tự ta có vòng tròn lượng giác và 3 truc

- Từ vị trí cân bằng đến x =A

- Tương ứng hai vị trí M, N trên vòng tròn- Góc quay tương ứng  

2

T

 2 

- Thời gian: t 

2 4TBài 2:

Vật dđđh A = 4 cm, T = 0,1 s

a)Từ x1 = 2 cm đến x2 = 4 cm, t1 = ? (ngắn nhất)

b) Từ x1 = - 2 cm đến x2 = 2 cm, t2 = ? (ngắn nhất)

c)Từ vtcb đến x = 2 cm, t3 = ? (ngắn nhất)

Hướng dẫn giải

�OM   � t  1   . T  T  1  s 

a/ 1  M

1

2

1

3

 3 2 6 60�OM  � t   2  1  s 

b)  2  M

3

1

2

3

 60

�OM  � t  3  1  s 

c)  3  M

4

1

3

6

 120

*Bài tập tự giải

Bài 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos  t    cm. Tính thời gian ngắn

nhất để vật vật đi từ:

A

T

A 3

đến vị trí x =

ĐS:

2

4

2

A

A

T

b/ Vị trí x1=

đến vị trí x2 = 

ĐS:

2

2

6

11T

A 2

A 3

c/ Vị trí x1 = đến vị trí x2 =

theo chiều âm ĐS:

24

2

2

5T

A 2

d/ Vị trí x1 = -A đến vị trí x2 =

theo chiều âm

ĐS:

8

2a/Vị trí x1 = -Nhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 20THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngĐề tài nghiên cứu khoaDạng 3: Tìm quãng đường vật đi được trong một khoảng thời gian(BT ngược: tìm thời gian khi

biết quãng đường đi )PHƯƠNG PHÁP

B1: Tìmt2 - t1 = nT + +t0B2 : s1= là quãng đường đi trong nT +

S1= n.4A + 2A

B3: Tìm s2 là quãng đường đi trong t0

Xác định vị trí , chiều v trên VTLG lúc t1 +; M1Xác định vị trí , chiều v trên VTLG lúc t2 ; M2

Căn cứ vị trí , chiều chuyển động tìm s2

B4: Tìm s = s1+s2

*Bài tốn ngược: tìm thời gian

Phân tích: s = n .4A + 2A +

Từxác định góc quaytương ứng, Tìm=.TThời gian chuyển động : t = nT + + t* Bài tập mẫuBài 1 Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song và gần nhau với cùng

biên độ A, tần số 3Hz và 6Hz. Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ . Khoảng thời gian

ngắn nhất để hai vật có cùng li độ là

A. sB.sC.sD.sHướng dẫn giải

600cosMuốn hai vật gặp nhau tổng góc quay hai vật bằng 2

Vậy+=� t (6 + 12 ) =t(+)=t=sChọn DNhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 21THPT Nguyễn TrãiĐề tài nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng dụngBài 2: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục tọa độ Ox và Oy vng góc với

nhau( O là vị trí cân bằng của hai chất điểm ). Biết phương trình dao động của hai chất

điểm là x= 2cos(5) và y = 4cos(5)cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = -cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

A.3cmB.cmC.2cmD.cmHướng dẫn giải

Lúc t = 0: x= 0 , vx < 0 chất điểm qua vị trí cân

bằng theo chiều âm

Lúc t = 0 : y = 2

2cm, vy > 0 , chất điểm đi từcm ra biênChất điểm x từ x= 0 đến x=-cm mất thờigian là

Trong chất điểm y đi từ y =2

dương rồi về lại đúng y =2cm ra biên

cmKhoảng cách giữa hai chất điểm là: d ==cm .Chọn D� �

t  �

 cm  . Từ t = 0 đến t = 2,25 s, s = ?

Bài 3: Vật dđđh x  4 cos �

2

Hướng dẫn giải

(phần góc quay 2  ứng với

4

A 2

1 chu kỳ vật đi được 4A, còn lại là

)

2

A 2

s  4A 

 16  2 2  cm 

2

  t  2, 25  2 Nhoùm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 22THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngĐề tài nghiên cứu khoa* Bài tập tự giải

Bài 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos() . Khoảng thời giantính từ lúc vật bắt đầu dao động t = 0 đến khi vật đi được quãng đường 50cm là

A*.sB.2,4sC..sD..sBài 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x= 5sin(

.Xác định quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 1s đến thời điểm t =

A. 32,5cmB.5cmC*. 22,5cm) cm

s?D. 17,5cmNhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 23THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngĐề tài nghiên cứu khoaDạng 4: Trường hợp :Tìm smax , smin vật đi được trong khoảng thời gian(< )PHƯƠNG PHÁP

- Vật có vận tốc lớn nhất khi qua vị trí cân bằng, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng

một khoảng thời gian quãng đường đi được càng lớn khi vật càng gần vị trí cân bằng và

càng nhỏ khi càng gần về biên

- Quãng đường dài nhất trong khoảng thời gian khi vật đi về vị trí cân bằng , và từ vị trí cân

bằng đi ra( điểm đầu và điểm cuối đối xứng qua trục sin, góc quaycó trục sin là phângiác )

Quãng đường ngắn nhất trong khoảng thời gian khi vật đi về vị trí biên, và từ vị trí biên đi

về O( điểm đầu và điểm cuối đối xứng qua trục cos; góc quay

Tìm smax= 2A sinVớiTìm smin= 2( A - Acos )VớiTrường hợp: Tìm smax , smin vật đi được trong khoảng thời giancó trục cos là phân giác(Nhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật Lí>)Trang 24THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngTìm smax = 2(A + A.cos) VớiĐề tài nghiên cứu khoa; Tìm smin = 4A - 2AsinNhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíVớiTrang 25THPT Nguyễn Trãi

học sư phạm ứng dụngĐề tài nghiên cứu khoa* Bài tập mẫu

Bài 1: Vật dđđh : A, T Trong t 

a) smax = ?  t T

4smin = ?

Hướng dẫn giải2 T 

. 

T 4 2a/ Vật đi quãng đường dài nhất ứng tốc độ lớn nhất (lân cận vị trí cân bằng như hình)

smax  A 2b/ Vật đi quãng đường ngắn nhất ứng tốc độ nhỏ nhất (lân cận vị trí biên như hình)

� A 2�

smin  2 �

�A  2 �

� 2  2 ABài 2: Một vật dao động điều hòa cứ mỗi chu kỳ thì cóthời gian vật cách vị trí cân bằngkhông quá 10cm. Quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được trong chu kỳ dao động là A.

5cmB. 10cmC. 20cmD.10cmHướng dẫn giải

Trong thời gian Tgóc quay làDo tính đối xứng 4 = 1200

Biên độ A =, vật có

= 30010cm

= 600= 20cmNhóm nghiên cứu: Giáo viên tổ Vật LíTrang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TÂP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×